PL

Zapraszamy do Centrum Wielokulturowego w Krakowie!

Głównym operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie w latach 2023 – 2024 jest Fundacja Internationaler Bund Polska wraz z partnerem Fundacją ZUSTRICZ oraz podmiotami współpracującymi: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza, Kraków Expats Directory, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych oraz CASPAR – Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych, działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Centrum Wielokulturowe działa od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 pod adresem: ul Zabłocie 20 w Krakowie (Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych, budynek A, 1 piętro)

Zapraszamy do kontaktowania się z Centrum w sprawie współpracy wokół organizacji wydarzeń, patronatu nad inicjatywami oraz promocji wydarzeń Państwa organizacji na kanałach społecznościowych Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy centrum@open.krakow.pl oraz pod nr tel. tel: +48 517 448 487.

 Chcemy aby Centrum Wielokulturowe było przestrzenią, gdzie Cudzoziemcy mogą:

 • otrzymać wsparcie i informacje w zakresie : ŻYCIA W KRAKOWIE, PRACY W KRAKOWIE, MIESZKANIA W KRAKOWIE I UCZENIA SIĘ W KRAKOWIE;
 • poznać innych Cudzoziemców czy mieszkańców Krakowa, nawiązać znajomości, tworzyć relacje;
 • kreować inicjatywy i aktywności potrzebne Cudzoziemcom;
 • przedstawiać swoją historię, kulturę, kuchnię ale też poznawać polską kulturę, kuchnię, historię;
 • tworzyć szereg aktywności od edukacyjnych po kulturalne, dla Obcokrajowców, w ich języku i w oparciu o konsultację z nimi;

Chcemy stworzyć Community Center, które samo w sobie będzie miejscem wsparcia, networkingu i sieciowania a w drugiej kolejności będzie generowało aktywności, inicjatywy itd. Chcemy dawać miejsce na spotkania, dyskusje, wymianę poglądów, organizowanie zbiórek, akcji pomocowych czy edukacyjnych.

Regulamin funkcjonowania Centrum Wielokulturowego w Krakowie
PL_REGULAMIN_CW_PIO_2024

* * *

We invite you to the Multicultural Center in Krakow!

 We want the Multicultural Center to be a space where foreigners can:

 • receive support and information on: LIVING IN KRAKOW, WORK IN KRAKOW, LIVING IN KRAKOW AND LEARNING IN KRAKOW;
 • meet other foreigners or residents of Krakow, make friends, create relationships;
 • create initiatives and activities needed by foreigners;
 • present your history, culture, cuisine, but also get to know Polish culture, cuisine and history;
 • create a number of activities, from educational to cultural, for foreigners, in their language and based on consultation with them;

We want to create a Community Center, which in itself will be a place of support, networking and networking and, secondly, it will generate activities, initiatives, etc. We want to provide a place for meetings, discussions, exchange of views, organizing fundraisers, aid or educational campaigns.

Regulations of the Multicultural Center in Krakow
ENG_ REGULAMIN_CW_PIO_2024

Приглашаем вас в Мультикультурный центр в Кракове!

 Мы хотим, чтобы Мультикультурный центр был местом, где иностранцы могут:

 • получать поддержку и информацию о: ЖИЗНИ В КРАКОВЕ, РАБОТЕ В КРАКОВЕ, ЖИЗНИ В КРАКОВЕ И ОБУЧЕНИИ В КРАКОВЕ;
 • познакомиться с другими иностранцами или жителями Кракова, завести друзей, завести отношения;
 • создавать инициативы и мероприятия, необходимые иностранцам;
 • представить свою историю, культуру, кухню, а также познакомиться с польской культурой, кухней и историей;
 • создать ряд мероприятий, от образовательных до культурных, для иностранцев на их языке и на основе консультаций с ними;

Мы хотим создать Общественный центр, который сам по себе будет местом поддержки, нетворкинга и нетворкинга и, во-вторых, будет генерировать активности, инициативы и т. д. Мы хотим предоставить место для встреч, дискуссий, обмена мнениями, организации сбор средств, помощь или образовательные кампании.

Регламент Мультикультурного центра в Кракове
UA_REGULAMIN_CW_PIO_2024

Запрошуємо до Мультикультурного центру в Кракові!

 Ми хочемо, щоб мультикультурний центр був місцем, де іноземці зможуть:

 • отримувати підтримку та інформацію щодо: ЖИТТЯ В КРАКОВІ, РОБОТИ В КРАКОВІ, ЖИТТЯ В КРАКОВІ ТА НАВЧАННЯ У КРАКОВІ;
 • знайомитися з іншими іноземцями чи жителями Кракова, заводити друзів, налагоджувати стосунки;
 • створювати ініціативи та заходи, необхідні іноземцям;
 • представити свою історію, культуру, кухню, а також познайомитися з польською культурою, кухнею та історією;
 • створити низку заходів, від освітніх до культурних, для іноземців їхньою мовою та на основі консультацій з ними;

Ми хочемо створити громадський центр, який сам по собі буде місцем підтримки, налагодження зв’язків та спілкування, а по-друге, він буде генерувати заходи, ініціативи тощо. Ми хочемо забезпечити місце для зустрічей, дискусій, обміну думками, організації збори коштів, допомога чи освітні кампанії.

Положення про мультикультурний центр у Кракові
RU_REGULAMIN_CW_PIO_2024