PL

Zapraszamy do Centrum Wielokulturowego w Krakowie!

Głównym operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie w latach 2022 – 2023 jest Fundacja Internationaler Bund Polska wraz z partnerem Fundacją ZUSTRICZ oraz podmiotami współpracującymi: Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Salam lab, Fundacja Instytut Polska Ukraina oraz  Instytut Kultury Willa Decjusza i Expat TV.

Centrum Wielokulturowe jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-18:00 w siedzibie Fundacji Internationaler Bund Polska pod adresem: aleja Ignacego Daszyńskiego 22 w Krakowie (parter, róg ulicy Daszyńskiego i Chodkiewicza).

Zapraszamy do kontaktowania się z Centrum w sprawie współpracy wokół organizacji wydarzeń, patronatu nad inicjatywami oraz promocji wydarzeń Państwa organizacji na kanałach społecznościowych Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy centrum@open.krakow.pl oraz pod nr tel. tel: +48 517 448 487.

W sprawach promocji wydarzeń i patronatów nad inicjatywami zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem medialnym za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebooka, Instagrama, Twittera.

 Chcemy aby Centrum Wielokulturowe było przestrzenią, gdzie Cudzoziemcy mogą:

 • otrzymać wsparcie i informacje w zakresie : ŻYCIA W KRAKOWIE, PRACY W KRAKOWIE, MIESZKANIA W KRAKOWIE I UCZENIA SIĘ W KRAKOWIE;
 • poznać innych Cudzoziemców czy mieszkańców Krakowa, nawiązać znajomości, tworzyć relacje;
 • kreować inicjatywy i aktywności potrzebne Cudzoziemcom;
 • przedstawiać swoją historię, kulturę, kuchnię ale też poznawać polską kulturę, kuchnię, historię;
 • tworzyć szereg aktywności od edukacyjnych po kulturalne, dla Obcokrajowców, w ich języku i w oparciu o konsultację z nimi;

Chcemy stworzyć Community Center, które samo w sobie będzie miejscem wsparcia, networkingu i sieciowania a w drugiej kolejności będzie generowało aktywności, inicjatywy itd. Chcemy dawać miejsce na spotkania, dyskusje, wymianę poglądów, organizowanie zbiórek, akcji pomocowych czy edukacyjnych.

Regulamin funkcjonowania Centrum Wielokulturowego w Krakowie

Pełen regulamin funkcjonowania Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie możecie Państwo pobrać w wersji PDF –
tutaj – REGULAMIN_CW_PL

ANG

We invite you to the Multicultural Center in Krakow!

The main operator of the Multicultural Center in Krakow in the years 2022-2023 is the Internationaler Bund Polska Foundation together with its partner, the ZUSTRICZ Foundation and cooperating entities: Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Halina Nieć, Salam Lab, the Polish Ukraine Institute Foundation and the Willa Decjusza Cultural Institute and Expat TV.

The Multicultural Center is open from Monday to Thursday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. at the headquarters of the Internationaler Bund Polska Foundation at aleja Ignacego Daszyńskiego 22 in Krakow (ground floor, corner of Daszyńskiego and Chodkiewicza streets).

We invite you to contact the Center regarding cooperation on the organization of events, patronage over initiatives and promotion of your organization’s events on the social channels of the Multicultural Center in Krakow. We encourage you to contact us by e-mail: centrum@open.krakow.pl and by phone: +48 517 448 487.

In matters of promoting events and sponsoring initiatives, please contact our media team via social media: Facebook, Instagram, Twitter.

 We want the Multicultural Center to be a space where foreigners can:

 • receive support and information on: LIVING IN KRAKOW, WORK IN KRAKOW, LIVING IN KRAKOW AND LEARNING IN KRAKOW;
 • meet other foreigners or residents of Krakow, make friends, create relationships;
 • create initiatives and activities needed by foreigners;
 • present your history, culture, cuisine, but also get to know Polish culture, cuisine and history;
 • create a number of activities, from educational to cultural, for foreigners, in their language and based on consultation with them;

We want to create a Community Center, which in itself will be a place of support, networking and networking and, secondly, it will generate activities, initiatives, etc. We want to provide a place for meetings, discussions, exchange of views, organizing fundraisers, aid or educational campaigns.

Regulations of the Multicultural Center in Krakow

You can download the full regulations of the Information Point for Foreigners in Krakow in PDF version here – REGULATION_CW_ENG

RU

Приглашаем вас в Мультикультурный центр в Кракове!

Основным оператором Мультикультурного центра в Кракове в 2022-2023 годах является Фонд Internationaler Bund Polska вместе со своим партнером Фондом ZUSTRICZ и сотрудничающими организациями: Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Галина Нич, Salam Lab, Институт Польши и Украины, Институт культуры Виллы Дечуш и Expat TV.

Мультикультурный центр открыт с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 в штаб-квартире Фонда Internationaler Bund Polska по адресу аллея Игнацего Дашинского, 22 в Кракове (цокольный этаж, угол улиц Дашиньского и Ходкевича).

Приглашаем вас обращаться в Центр по вопросам сотрудничества по организации мероприятий, шефства над инициативами и продвижения мероприятий вашей организации в социальных каналах Мультикультурного центра в Кракове. Мы рекомендуем вам связаться с нами по электронной почте: centrum@open.krakow.pl и по телефону: +48 517 448 487.

По вопросам продвижения мероприятий и спонсорских инициатив обращайтесь к нашей медиа-команде через социальные сети: Facebook, Instagram, Twitter.

 Мы хотим, чтобы Мультикультурный центр был местом, где иностранцы могут:

 • получать поддержку и информацию о: ЖИЗНИ В КРАКОВЕ, РАБОТЕ В КРАКОВЕ, ЖИЗНИ В КРАКОВЕ И ОБУЧЕНИИ В КРАКОВЕ;
 • познакомиться с другими иностранцами или жителями Кракова, завести друзей, завести отношения;
 • создавать инициативы и мероприятия, необходимые иностранцам;
 • представить свою историю, культуру, кухню, а также познакомиться с польской культурой, кухней и историей;
 • создать ряд мероприятий, от образовательных до культурных, для иностранцев на их языке и на основе консультаций с ними;

Мы хотим создать Общественный центр, который сам по себе будет местом поддержки, нетворкинга и нетворкинга и, во-вторых, будет генерировать активности, инициативы и т. д. Мы хотим предоставить место для встреч, дискуссий, обмена мнениями, организации сбор средств, помощь или образовательные кампании.

Регламент Мультикультурного центра в Кракове

Вы можете скачать полные правила Информационного пункта для иностранцев в Кракове в формате PDF здесь Regulamin _CW_RU

UKR

Запрошуємо до Мультикультурного центру в Кракові!

Головним оператором Мультикультурного центру в Кракові у 2022-2023 роках є Міжнародний фонд Польської організації разом зі своїм партнером, Фундацією ZUSTRICZ та співпрацюючими установами: Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Галіна Нієч, Salam Lab, Інститут Польща-Україна Foundation та Інститут культури Willa Decjusz та Expat TV.

Мультикультурний центр відкритий з понеділка по четвер з 10:00 до 18:00 у штаб-квартирі Internationaler Bund Polska Foundation на алеї Ігнацего Дашинського 22 у Кракові (цокольний поверх, кут вулиць Дашинського та Ходкевича).

Запрошуємо Вас зв’язатися з Центром щодо співпраці щодо організації заходів, патронажу ініціатив та просування заходів Вашої організації на соціальних каналах Мультикультурного центру в Кракові. Ми радимо вам зв’язатися з нами за електронною поштою: centrum@open.krakow.pl та за телефоном: +48 517 448 487.

З питань просування заходів та спонсорування ініціатив звертайтеся до нашої медіа-команди через соціальні мережі: Facebook, Instagram, Twitter.

 Ми хочемо, щоб мультикультурний центр був місцем, де іноземці зможуть:

 • отримувати підтримку та інформацію щодо: ЖИТТЯ В КРАКОВІ, РОБОТИ В КРАКОВІ, ЖИТТЯ В КРАКОВІ ТА НАВЧАННЯ У КРАКОВІ;
 • знайомитися з іншими іноземцями чи жителями Кракова, заводити друзів, налагоджувати стосунки;
 • створювати ініціативи та заходи, необхідні іноземцям;
 • представити свою історію, культуру, кухню, а також познайомитися з польською культурою, кухнею та історією;
 • створити низку заходів, від освітніх до культурних, для іноземців їхньою мовою та на основі консультацій з ними;

Ми хочемо створити громадський центр, який сам по собі буде місцем підтримки, налагодження зв’язків та спілкування, а по-друге, він буде генерувати заходи, ініціативи тощо. Ми хочемо забезпечити місце для зустрічей, дискусій, обміну думками, організації збори коштів, допомога чи освітні кампанії.

Положення про мультикультурний центр у Кракові

Ви можете завантажити повне положення про Інформаційний пункт для іноземців у Кракові у PDF-версії тут Regulamin_CW_UKR