Internationaler Bund Polska wspiera dzieci, młodzież i dorosłych w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zarówno zawodowych, jak i tych niezwiązanych bezpośrednio z kształceniem zawodowym.

Zagraniczne praktyki i staże

Projekty, w ramach których organizowane są zagraniczne praktyki zawodowe, realizowane są w większości dzięki wsparciu środków europejskich. Od roku 2007 fundacja zrealizowała kilkanaście projektów zagranicznych praktyk zawodowych z udziałem uczniów uczących się w szkołach zawodowych, osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje, przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, nauczycieli.

Mobilności zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnościami

Od kilku lat adresujemy nasze projekty zagranicznych mobilności zawodowych realizowanych w ramach programu ERASMUS+ do uczniów z niepełnosprawnościami. Są to młodzi ludzie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ich proces edukacyjny wymaga specjalnej organizacji i metod pracy. Każda osoba niepełnosprawna ma szczególne możliwości i potrzeby psychofizyczne, predyspozycje i ograniczenia. Praca z naszymi uczestnikami wymaga wielokrotnych ćwiczeń, powtórzeń i indywidualizacji, stopniowania trudności oraz ścisłego łączenia teorii z praktyką.

Programy naszych praktyk we współpracy z partnerami zagranicznymi są w ten sposób konstruowane, aby przy ich realizacji uwzględnić wspomniane uwarunkowania i założenia pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekty w tym obszarze mają także na celu wyrównywanie mniejszych szans uczniów z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacyjnych projektów międzynarodowych. Ważne aby umożliwić także tej grupie wykazanie się dodatkowymi aktywnościami i umiejętnościami, co może skutkować poprawą ich sytuacji na rynku pracy.

Praktyki dla zagranicznych uczniów i uczennic w Krakowie

W ramach mobilności zawodowych fundacja IB Polska nie tylko wysyła polską młodzież na praktyki zagraniczne, lecz także jest organizatorem miejsc praktyk dla zagranicznych uczniów i uczennic
w Krakowie. Są to osoby kształcące się w Niemczech np. w zawodach nauczyciela przedszkolnego i opiekuna osób niepełnosprawnych. Praktykanci realizują swoje praktyki w krakowskich i podkrakowskich instytucjach. Pracują w przedszkolach, dziennych ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych, szkołach specjalnych i w centrum autyzmu.

Naszymi partnerami są szkoły, placówki kształceniowe, urzędy, organizacje i pracodawcy.

Kształcenie zawodowe i niezawodowe w kraju i zagranicą

Kształcenie zawodowe z udziałem osób dorosłych realizujemy w ramach projektów wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków samorządowych, jak np. reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach prowadzonego przez fundację od roku 2009 Centrum Integracji Społecznej w Tychach.

Edukacja, której głównym celem nie jest nabywanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się poprzez organizację projektów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (także z udziałem krajów trzecich), podróży edukacyjnych, konferencji naukowych. W ramach edukacji poza-formalnej fundacja realizuje także od 2008 roku projekty krótko- i długoterminowego wolontariatu europejskiego (obecnie Europejskiego Korpusu Solidarności).