Polityka prywatności, RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informujemy, że:

TWOJE DANE

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie  wyrażonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a subskrybując newsletter, podpisując z nami umowę, biorąc udział/korzystając z naszych działań statutowych (warsztaty, treningi, wydarzenia otwarte, podróże edukacyjne, mobilności i szereg innych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 37a/320, 30-011 Kraków, tel./fax: (0048) 12 633 25 73, NIP:  676-22-90-123, REGON: 120031453, KRS: 0000231494.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych należy kontaktować się na podany wyżej adres administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub na adres mailowy: IB-Polska-Krakow@internationaler-bund.de.

Celem przetwarzania danych  jest realizacja zadań statutowych organizacji w szczególności w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Fundacji.

TWOJE PRAWA

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia, usunięcia (chyba, że inne nadrzędne prawo stanowi inaczej lub narusza to prawa administratora), zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wycofać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie. Mają Państwo prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane w sposób niewłaściwy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

CZAS PRZETRZYMYWANIA DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które wyraził Pan/wyraziła Pani zgodę, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzamy Państwa dane korzystając z usług firm oferujących hosting, rozsyłanie wiadomości email, sms lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej oraz świadczących usługi księgowe. Nie mogą one z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla fundacji Internationaler Bund Polska.
Dane pozyskane za Państwa zgodą np. poprzez listy obecności, oświadczenia o danych osobowych dla celów podatkowych itd. są przechowywane w zabezpieczonej formie papierowej i/lub elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi


PRIVACY POLICY, GDPR

In accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016, concerning the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) referred to as the GDPR – we would like to inform you that:

YOUR DATA

We process your personal data based on your consent, which you have subscribed to by subscribing to the newsletter, signing a contract with us, taking part / using our statutory activities (workshops, training, open events, educational trips, mobility and a number of others).

PERSONAL DATA ADMINISTRATORThe administrator of personal data is: Internationaler Bund Polska Foundation with an office in Kraków, Wrocławska Str. 37a / 320, 30-011 Kraków, tel./fax: (0048) 12 633 25 73, NIP: 676-22-90-123, REGON: 120031453, KRS: 0000231494. on data processing and protection, please contact the administrator’s address given above with the note „Personal Data Protection” or email: IB-Polska-Krakow@internationaler-bund.de. The purpose of data processing is to implement statutory tasks of the organization, in particular as part of informational and promotional activities about the Foundation’s activities

 YOUR RIGHTS

You have the right to inspect your data, request it to be corrected, delete (unless other superior law states otherwise or violate the administrator’s rights), stop or limit their processing. You have the right to withdraw your consent for processing. You have the right to transfer your data to another administrator. If you believe that we are processing your data in a wrong manner, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body, the General Inspector for Personal Data Protection.

DURATION OF DATA

Your data will be processed no longer than it is necessary to achieve the purposes for which you have expressed your consent, and after that time will be stored in a minimal, archived form as long as the law provides.

DATA PROCESSING

We process your data using the services of companies offering hosting, sending e-mails, text messages or through other electronic communication channels and providers of accounting services. They can not use them outside the scope of providing services for the Internationaler Bund Polska foundation.

Data obtained with your consent, eg through attendance lists, statements about personal data for tax purposes, etc. are stored in a secured paper and / or electronic form, in accordance with applicable law.