Chcesz uzyskać Kartę Polaka?

Karta Polaka to oficjalny dokument, potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Posiadacz Karty ma prawo do określonych uprawnień. Dodatkowe informacje sprawdzisz w artykule.

W razie pytań, zapraszamy do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej). PL/UA/ENG/RU…

Uzyskanie karty Polaka

Karta Polaka to oficjalny dokument, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Posiadacz karty ma prawo do określonych uprawnień, zgodnie z ustawą o Kartach Polaka, uchwaloną przez polski Sejm w dniu 7 września 2007 roku.

Osoba, która ma kartę Polaka może:

 • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
 • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • go systemu oświaty;
 • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą,
 • ma prawo do ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

WAŻNE!!! Posiadanie Karty Polaka nie jest równoznaczne z uzyskaniem obywatelstwa polskiego, prawa do zamieszkania na terenie Polski ani z możliwością swobodnego przekraczania granic Polski bez wizy.

Przyznanie Karty Polaka

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do „Narodu Polskiego” i spełni łącznie następujące warunki:

 • wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 • w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (organizacji uprawnionej do przyjmowania i przekazywania właściwemu konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka) złoży pisemną deklarację przynależności do „Narodu Polskiego”;
 • wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Zgodnie z art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu.

Jeżeli oboje rodzice posiadają Kartę Polaka, mogą złożyć wniosek o przyznanie tego dokumentu dla ich niepełnoletniego dziecka. Jeśli tylko jeden z rodziców posiada Kartę Polaka, możliwe jest przyznanie Karty za zgodą drugiego rodzica, którą można wyrazić poprzez oświadczenie złożone przed konsulem, chyba że drugi rodzic nie posiada władzy rodzicielskiej. Jeśli niepełnoletni ma już ukończone 16 lat, przyznanie Karty Polaka może nastąpić wyłącznie za jego zgodą.

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, z tym że przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

Jeśli posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności najpóźniej na 3 miesiące przed terminem jej wygaśnięcia, to ważność Karty zostaje przedłużona o kolejne 10 lat. Natomiast po osiągnięciu pełnoletniości, jeśli posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności najpóźniej na 3 miesiące przed upływem roku od dnia uzyskania pełnoletności, to ważność Karty również jest przedłużana na 10 lat.

Warto zaznaczyć, że Karta Polaka traci ważność w momencie nabycia obywatelstwa polskiego lub uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z dodatkowych korzyści z posiadania Karty Polaka jest zwiedzanie polskich muzeów za darmo. Są to:

 • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Historii Polski w Warszawie
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
 • Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Muzeum Stutthof w Sztutowie
 • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA
 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
 • Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
 • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • Muzeum Zamkowe w Malborku
 • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
 • Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
 • Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

ENG

Obtaining a Pole’s card

A Pole’s Card is an official document that confirms membership in the Polish Nation. The holder of the card is entitled to certain rights, in accordance with the Law on the Card of the Pole, enacted by the Polish Parliament on September 7, 2007.

A person who has a Pole’s card may:

 • may obtain, free of charge, a long-term residence visa entitling him to cross the border of the Republic of Poland multiple times;
 • may undertake legal work in the Republic of Poland without the need for a work permit;
 • may conduct business activities in Poland on the same basis as Polish citizens;
 • may benefit from the free education system in Poland;
 • may, in emergencies, receive free health care in Poland on the same terms as Polish citizens;
 • may first apply for funds from the Polish state budget or from the budgets of municipalities in Poland for supporting Poles abroad,
 • is entitled to a 37% discount for travel in Poland on passenger, express and fast trains, based on single tickets.

IMPORTANT!!! Possession of the Card of the Pole is not tantamount to obtaining Polish citizenship, the right to live in Poland, or the ability to freely cross Polish borders without a visa.

Granting of the Card of the Pole

The Card of the Pole can only be granted to a person who does not have Polish citizenship or a permit to settle on the territory of the Republic of Poland.

The Card of the Pole may be granted to a person who declares membership in the „Polish Nation” and meets all of the following conditions:

 • demonstrates his or her connection to Polishness by at least a basic knowledge of the Polish language, which he or she considers his or her native language, and knowledge and cultivation of Polish traditions and customs;
 • in the presence of the consul of the Republic of Poland or an authorized employee of the organization referred to in Article 15 (1) of the Card of the Pole Act of September 7, 2007 (the organization authorized to receive and forward to the competent consul applications for the Card of the Pole), will make a written declaration of membership in the „Polish Nation”;
 • demonstrates that at least one of her parents or grandparents or two great-grandparents was of Polish nationality or had Polish citizenship, or presents a certificate from a Polish or Polonia organization operating on the territory of one of the countries referred to in Article 2. para. 2 of the Card of the Pole Act of September 7, 2007, confirming active involvement in activities for the benefit of the Polish language and culture or the Polish national minority for at least the last three years.

According to Article 2. paragraph 2 of the Act of September 7, 2007 on the Card of the Pole, the Card of the Pole may be granted only to a person who, on the day of filing an application for the Card of the Pole, holds citizenship of the Republic of Armenia, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Belarus, the Republic of Estonia, Georgia, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia, the Republic of Moldova, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine or the Republic of Uzbekistan.

If both parents have a Pole’s Card, they can apply for this document for their underage child. If only one parent has a Pole’s Card, it is possible to grant the Card with the consent of the other parent, which can be expressed through a statement to the consul, unless the other parent does not have parental authority. If the minor is already 16 years of age, the granting of the Pole’s Card can only be done with the minor’s consent.

The Card of the Pole is valid for a period of 10 years from the date of its granting, except that the Card of the Pole granted to a minor expires one year after the minor becomes of age.

If the holder of the Card of the Pole applies for an extension no later than 3 months before the expiration date, the validity of the Card is extended for another 10 years. On the other hand, once the holder reaches the age of majority, if the holder applies for extension no later than 3 months before the expiration of one year from the date of coming of age, the validity of the Card is extended for another 10 years as well.

However, it is worth noting that the Pole’s Card expires at the time of acquiring Polish citizenship or obtaining a permit to settle in the Republic of Poland.

One of the additional benefits of having a Pole’s Card is visiting Polish museums for free. These include:

 • World War II Museum in Gdansk
 • Museum of Polish History in Warsaw
 • The Royal Łazienki Museum in Warsaw
 • Museum of Hunting and Riding in Warsaw
 • The Naval Museum in Gdynia
 • National Museum in Cracow
 • National Museum in Poznan
 • National Museum in Warsaw
 • The King John III Palace Museum in Wilanow
 • Museum of the Air Force in Dęblin
 • Stutthof Museum in Sztutowo
 • Museum of Japanese Art and Technology MANGGHA
 • Museum of Westerplatte and the War of 1939
 • The Museum of the Land Forces in Bydgoszcz
 • Museum of Polish Army in Warsaw
 • Castle Museum in Malbork
 • Cracow Saltworks Museum Wieliczka in Wieliczka
 • National Maritime Museum in Gdańsk
 • Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim
 • The State Museum at Majdanek in Lublin
 • Wawel Royal Castle – State Art Collections
 • The Royal Castle in Warsaw – Museum. Residence of the Kings and the Republic of Poland

UA

Отримання Карти Поляка

Карта Поляка – це офіційний документ, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник карти має право на певні права відповідно до Закону про Карту Поляка, прийнятого польським парламентом 7 вересня 2007 року.

Особа, яка має Карту Поляка, може:

 • безкоштовно отримати візу на довгострокове перебування, яка дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • може легально працевлаштуватися в Республіці Польща без необхідності отримання дозволу на роботу
 • можуть здійснювати господарську діяльність на території Польщі на тих самих підставах, що й громадяни Польщі;
 • може отримати безкоштовну освіту в Польщі;
 • у невідкладних випадках можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в Польщі на тих самих підставах, що й громадяни Польщі;
 • може першочергово клопотатися про фінансування з державного бюджету Польщі або з бюджетів гмін Польщі для підтримки поляків за кордоном,
 • має право на 37% знижку на проїзд у Польщі пасажирськими, експресними та швидкими поїздами на підставі разового квитка.

ВАЖЛИВО!!! Наявність Карти Поляка не є рівнозначною отриманню польського громадянства, права на проживання в Польщі або можливості вільно перетинати польські кордони без візи.

Надання Карти Поляка

Карту Поляка може отримати тільки особа, яка не має польського громадянства або дозволу на проживання на території Республіки Польща.

Карту Поляка може отримати особа, яка декларує свою приналежність до „польського народу” і одночасно відповідає наступним умовам:

 • демонструє свій зв’язок з польськістю принаймні базовим знанням польської мови, яку вважає рідною, а також знанням і культивуванням польських традицій і звичаїв;
 • у присутності консула Республіки Польща або уповноваженого працівника організації, про яку йдеться в ст. 15 п. 1 Закону від 7 вересня 2007 р. про Карту Поляка (організації, уповноваженої приймати і передавати заяви на отримання Карти Поляка компетентному консулу), подає письмову декларацію про свою приналежність до „польської нації”;
 • підтверджує, що принаймні один з її батьків або дідусь чи бабуся, або двоє прадідусів чи прабабусь були польської національності або мали польське громадянство, або пред’являє довідку від польської або діаспорної організації, що діє на території однієї з країн, зазначених у ст. 2. п. 2 Закону від 7 вересня 2007 р. про Карту поляка, яка підтверджує активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом щонайменше останніх трьох років.

Відповідно до ст. 2. п. 2 Закону від 7 вересня 2007 р. про Карту Поляка, Карта Поляка може бути видана тільки особі, яка в день подання заяви про видачу Карти Поляка є громадянином Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Якщо обидва батьки є власниками Карти Поляка, вони можуть подати заяву на отримання цього документа для своєї неповнолітньої дитини. Якщо тільки один з батьків є власником Карти Поляка, то видача Карти можлива за згодою другого з батьків, яка може бути виражена в заяві, поданій до консула, за винятком випадків, коли другий з батьків не має батьківських прав. Якщо неповнолітньому вже виповнилося 16 років, то видача Карти Поляка може відбутися тільки за його згодою.

Карта Поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі, за винятком того, що Карта Поляка, видана неповнолітній особі, втрачає свою чинність після закінчення одного року з дня її повноліття.

Якщо власник Карти Поляка подасть заяву про продовження терміну дії принаймні за 3 місяці до закінчення терміну її дії, то термін дії Карти продовжується ще на 10 років. Натомість, після досягнення повноліття, якщо власник Карти Поляка подасть заяву про її продовження не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення одного року з дня досягнення повноліття, термін дії Карти,так само, продовжується ще на 10 років.

Варто зазначити, що дія Карти Поляка закінчується в момент набуття польського громадянства або отримання дозволу на поселення в Республіці Польща.

Однією з додаткових переваг Карти Поляка є безкоштовне відвідування польських музеїв. До них відносяться:

 • Музей Другої світової війни в Гданську
 • Музей історії Польщі у Варшаві
 • Музей Королівських покоїв у Варшаві
 • Музей полювання та верхової їзди у Варшаві
 • Військово-морський музей у Гдині
 • Національний музей у Кракові
 • Національний музей у Познані
 • Національний музей у Варшаві
 • Музей палацу короля Яна ІІІ у Вілянові
 • Музей військово-повітряних сил у Дембліні
 • Музей Штутгофа в Штутово
 • Музей японського мистецтва і техніки MANGGHA
 • Музей Вестерплатте та Музей війни 1939 року
 • Музей сухопутних військ у Бидгощі
 • Музей Війська Польського у Варшаві
 • Музей замку в Мальборку
 • Краківський музей солеварні Величка у Величці
 • Національний морський музей у Гданську
 • Державний музей Аушвіц-Біркенау в Освенцимі
 • Державний музей на Майданеку в Любліні
 • Королівський замок на Вавелі – Державні художні колекції
 • Королівський замок у Варшаві – музей. Резиденція королів і Республіки Польща

RU

Получение Карты поляка

Карта поляка – это официальный документ, подтверждающий принадлежность к польской нации. Владелец карты имеет право на определенные льготы в соответствии с Законом о Карте поляка, принятым польским парламентом 7 сентября 2007 года.

Лицо, имеющее Карту поляка, может:

 • бесплатно получить долгосрочную визу на проживание, дающую право пересекать границу Республики Польша неоднократно;
 • может легально трудоустроиться в Республике Польша без необходимости получения разрешения на работу;
 • могут осуществлять экономическую деятельность в Польше наравне с польскими гражданами;
 • могут пользоваться бесплатным образованием в Польше;
 • могут получать в экстренных случаях бесплатное медицинское обслуживание в Польше наравне с польскими гражданами;
 • может обращаться в первую очередь за финансированием из государственного бюджета Польши или из бюджета муниципалитетов Польши для поддержки поляков за рубежом,
 • имеет право на 37% скидку на проезд в Польше на пассажирских, скоростных и экспресс-поездах по разовым билетам.

ВАЖНО!!! Наличие Карты поляка не равнозначно получению польского гражданства, права на проживание в Польше или возможности свободно пересекать польские границы без визы.

Предоставление Карты поляка

Карта поляка может быть выдана только лицу, не имеющему польского гражданства или разрешения на проживание на территории Республики Польша.

Карта поляка может быть выдана лицу, которое декларирует принадлежность к „польской нации” и совместно выполняет следующие условия:

 • демонстрирует свою связь с польскостью посредством хотя бы базового знания польского языка, который он считает своим родным языком, а также знания и культивирования польских традиций и обычаев;
 • в присутствии консула Республики Польша или уполномоченного сотрудника         организации, указанной в пункте 1 статьи 15 Закона от 7 сентября 2007 года о Карте поляка (организации, уполномоченной принимать и передавать заявления о выдаче Карты поляка компетентному консулу), подает письменное заявление о своей принадлежности к „польской нации”;
 • доказывает, что хотя бы один из его родителей, дедушек и бабушек или два прадедушки и прабабушки были польской национальности или имели польское гражданство, или представляет справку польской организации или организации польской диаспоры, действующей на территории одной из стран,
 • указанных в ст. 2. п. 2 Закона от 7 сентября 2007 г. „О Карте поляка”, подтверждающую активное участие в деятельности на благо польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение не менее трех последних лет.

В соответствии со ст. 2 п. 2 Закона от 7 сентября 2007 г. „О карте поляка”, карта поляка может быть выдана только лицу, которое на день подачи заявления о выдаче карты поляка является гражданином Азербайджана, Республики Армения, Республики Беларусь, Эстонской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Литовской Республики, Латвийской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины или Республики Узбекистан.

Если оба родителя имеют Карту поляка, они могут подать заявление на получение этого документа для своего несовершеннолетнего ребенка. Если Картой поляка владеет только один из родителей, то ее выдача возможна с согласия другого родителя, которое может быть выражено в заявлении, поданном консулу, за исключением случаев, когда второй родитель не обладает родительскими правами. Если несовершеннолетнему уже исполнилось 16 лет, то выдача Карты поляка может быть осуществлена только с его согласия.

Карта поляка действительна в течение 10 лет со дня ее выдачи, за исключением того, что карта поляка, выданная несовершеннолетнему, утрачивает силу по истечении одного года со дня его совершеннолетия.

Если владелец Карты поляка обращается за продлением срока ее действия не позднее чем за 3 месяца до истечения срока ее действия, то срок действия Карты продлевается еще на 10 лет. Однако по достижении совершеннолетия, если владелец подаст заявление на продление не позднее чем за 3 месяца до истечения одного года со дня достижения совершеннолетия, срок действия Карты, также, продлевается еще на 10 лет.

Следует отметить, что действие Карты поляка заканчивается в момент приобретения польского гражданства или получения разрешения на проживание в Республике Польша.

Одним из дополнительных преимуществ наличия Карты поляка является бесплатное посещение польских музеев. К ним относятся:

 • Музей Второй мировой войны в Гданьске
 • Музей истории Польши в Варшаве
 • Музей королевских покоев в Варшаве
 • Музей охоты и верховой езды в Варшаве
 • Польский военно-морской музей в Гдыне
 • Национальный музей в Кракове
 • Национальный музей в Познани
 • Национальный музей в Варшаве
 • Музей дворца короля Яна III в Вилянуве
 • Музей военно-воздушных сил в Демблине
 • Музей Штутхоф в Штутово
 • Музей японского искусства и техники МАНГХА
 • Вестерплатте и музей войны 1939 года
 • Музей сухопутных войск в Быдгоще
 • Музей Войска Польского в Варшаве
 • Музей замка в Мальборке
 • Музей краковской солеварни Величка в Величке
 • Национальный морской музей в Гданьске
 • Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме
 • Государственный музей в Майданеке в Люблине
 • Вавельский королевский замок – государственные художественные коллекции
 • Королевский замок в Варшаве – музей. Резиденция королей и Республики Польша