[English version below]

Szanowni Państwo,

Trudno nam podsumować 2022 rok w kilku zdaniach. Był to wymagający i ciężki czas dla nas wszystkich. Rok, w którym staraliśmy się udzielić wsparcia i pomocy jak największej liczbie osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przyjechały do naszego kraju.

Dzięki Państwa pomocy, a także pracy ponad 11 000 wolontariuszy udało nam się wesprzeć ponad 174 000 osób w kryzysie uchodźczym. Równolegle pracowaliśmy na rzecz naszych dotychczasowych beneficjentów, których było prawie 50 000. Wśród nich jest wiele osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, mniejszymi szansami czy specjalnymi potrzebami. Także, co niezmiernie dla nas ważne, prowadziliśmy liczne działania edukacyjne i promujące wolontariat. Bardzo wierzymy, że każdy z nas może i chce pomagać.

Nie dalibyśmy rady zaopiekować się tak dużą grupą beneficjentów, w tak kompleksowym zakresie gdyby nie Państwo. I za to, wraz z całym zespołem Fundacji, pięknie dziękuję oraz chcę przedstawić to co wspólnie z Państwem udało nam się stworzyć. Zapraszam do zapoznania się z naszym podsumowaniem.

Maria Wojtacha

dyrektorka Fundacji Internationaler Bund Polska

Pobierz / Download – IB Polska 2022 Raport roczny Annual Report

Ladies and Gentlemen,

it is difficult for us to summarize 2022 in a few sentences. It was a demanding and difficult time for all of us. A year in which we tried to support as many people as possible fleeing the war in Ukraine who came to our country.

Thanks to your help, as well as the work of over 11,000 volunteers, we managed to support over 174,000 people in the refugee crisis. At the same time we worked for our current beneficiaries who were almost 50,000. Among them there are many elderly people, people with disabilities, lacking opportunities or those who have special needs. Also, which is extremely important to us, we conducted numerous educational and volunteering activities. We strongly believe that each of us can and wants to help.

We would not be able to take care of such a large group of beneficiaries in such a comprehensive scope without your support. And for that, along with the entire Foundation team, I would like to thank you very much and present to you what we have managed to create together. I invite you to read our summary.

Maria Wojtacha

director of the Internationaler Bund Polska Foundation