PL/ENG/UA

Harmonogram (15-21.04.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

   

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

10.00-12.00 Spotkanie o Ramadanie dla dzieci https://app.evenea.pl/event/spotkanieramadanowe1504/

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1504/

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1504kopia1/

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem dla kobiet (szczególnie kobiet w ciąży) – https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet1604/

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1504/

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

13.00-16.00 Gramy w planszówki, rysujemy i pomagamy w lekcjach (7-14 lat) – https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje1704/

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1704/

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Loreną i Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego1704/

17.00-18.30 (Nie)artystyczne zajęcia: Rozmowy, Koraliki i Czas dla Siebie – https://app.evenea.pl/event/nieartystycznezajecia1704/

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) https://app.evenea.pl/event/samoobrona1704/

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1704/

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61804/

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania 10+ – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1804/

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+ https://app.evenea.pl/event/szachy91804/

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat) https://app.evenea.pl/event/capoeira51904/

17.00-18.00 Kurs SMM „Sprzedaż poprzez sieci społecznościowe” – https://app.evenea.pl/panel/moje-wydarzenia/?active=1&sort=&s=smm

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira101904/

17:30-18:30 Nauka rysowania z Tetianą (12+) – https://app.evenea.pl/event/rysowanie1904/

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie „Kopiec Wandy” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka2004/https://app.evenea.pl/event/wycieczka2004/

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ – https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob2004/

14.00-15.30 Spotkanie konsultacyjne „Open mic” – czyli otwarty mikrofon, przyjdź i opowiedz jak ty to widzisz? – https://app.evenea.pl/event/openmic2004/

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11104/

18.30-19.30 Joga dla dorosłych – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1504/

Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących – https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie1604/

14.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.00-16.00 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1604/

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11604/

18.00-19.00 Rusz ciało – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1604/

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” – Hiszpania – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatahiszpania/

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Jak zmienić kształt oka za pomocą kresek – warsztaty beauty

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

13.00-20.00 Dyżur informacyjny

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1804/

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11804/

18.30-20.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – „Umiejętności które ułatwią Ci życie” – https://app.evenea.pl/event/przestrzenkobiet1804/

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

12.00-14.00 „Seniorzy w akcji” – spotkanie otwarte z przedstawicielką Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – https://app.evenea.pl/event/seniorzywakcji/

 

ENG

Schedule (15-21.04.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

10.00-12.00 Meeting about Ramadan for children – https://app.evenea.pl/event/spotkanieramadanowe1504/

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1504/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1504kopia1/

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel for women (especially pregnant women) – https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet1604/

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1504/

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

13.00-16.00 We play board games, draw and help with lessons (7-14 y.o) – https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje1704/

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1704/

16.30-17.30 English speaking club with Lorena and Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego1704/

17.00-18.30 (Un)artistic activities: Conversations, Beads and Time for Yourself – https://app.evenea.pl/event/nieartystycznezajecia1704/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)https://app.evenea.pl/event/samoobrona1704/

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling –  https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1704/

17.00-18.00 Chess for children 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61804/

17.00-19.00 Basics of crocheting 10+ – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1804/

18.00-19.00 Chess for children 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy91804/

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years) – https://app.evenea.pl/event/capoeira51904/https://app.evenea.pl/event/capoeira51904/

17.00-18.00 SMM course „Selling through social networks” https://app.evenea.pl/panel/moje-wydarzenia/?active=1&sort=&s=smm

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old) – https://app.evenea.pl/event/capoeira101904/

17.30-18.30 Drawing lessons with Tetyana (12+) – https://app.evenea.pl/event/rysowanie1904/

Saturday

12.00-14.00 Krakow tour „Wanda’s Mound” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka2004/

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ – https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob2004/

14.00-15.30 Consultation meeting „Open mic” – come and tell us how you see it?) – https://app.evenea.pl/event/openmic2004/

 

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11104/

18.30-19.30 Yoga for adultshttps://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1504/

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners – https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie1604/

14.30-17.30 Individual psychological consultations

15.00-16.00 English conversation – level A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1604/

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11604/

18.00-19.00 Move your body – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1604/

18.00-19.00 Cycle – „Travel Around the World” – Spain ​​https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatahiszpania/

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 How to change the shape of your eye with eyeliner – beauty workshop

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell us!

13.00-19.00 Information shift

Thursday

10.00-16.00 Information shift

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1804/

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11804/

18.30-20.00 Series – „Women explain the world” – „Skills that will make your life easier”  https://app.evenea.pl/event/przestrzenkobiet1804/

Friday

10.00-16.00 Information shift

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level)

18.30-20.00 Series – „Women explain the world” – „Skills that will make your life easier” https://app.evenea.pl/event/seniorzywakcji/

 

UA

Розклад (15-21.04.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

10.00-12.00 Зустріч про Рамадан для дітей – https://app.evenea.pl/event/spotkanieramadanowe1504/

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1504/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1504kopia1/

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога
10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем для жінок та вагітних – https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet1604/

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу для молоді 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1504/

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога
10.00-19.00 Інформаційний пункт

13.00-16.00 Граємо в настільні ігри, малюємо та допомагаємо з уроками (7-14 років) – https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje1704/

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1704/

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Лореною та Нураною 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego1704/

17.00-18.30 (Не)мистецькі заняття: Розмови, бісер і час на себе – https://app.evenea.pl/event/nieartystycznezajecia1704/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1704/

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1704/

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61804/

17.00-19.00 Основи в’язання гачком 10+ – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1804/

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+ https://app.evenea.pl/event/szachy91804/

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira51904/

17.00-18.00 SMM-курс „Продажі через соціальні мережі” – https://app.evenea.pl/panel/moje-wydarzenia/?active=1&sort=&s=smm

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira101904/

17:30-18:30 Уроки малювання з Тетяною (12+) – https://app.evenea.pl/event/rysowanie1904/

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом “Курган Ванди” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka2004/

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ – https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob2004/

14.00-15.30 Консультаційна зустріч „Open Mic” – або відкритий мікрофон, приходьте і розкажіть нам, як ви це бачите?- https://app.evenea.pl/event/openmic2004/

 

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11104/

18.30-19.30 Йога для дорослих – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1504/

Вівторок

10.00-16.00 Інформаційний пункт
10.30-11.30 Латинські танці для початківців – https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie1604/

14.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації 15.00-16.00 Розмовна англійська – A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1604/
17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11604/

18.00-19.00 Привести тіло в рух – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1604/

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Іспанія – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatahiszpania/

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації 13.00-15.00 Як змінити форму очей за допомогою підводки – майстер-клас з макіяжу

13.00-15.00 Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

13.00-20.00 Інформаційний пункт

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1804/

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11804/

18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – «Навички, які полегшать ваше життя» – https://app.evenea.pl/event/przestrzenkobiet1804/

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

12.00-14.00 „Сеньйори в дії” – відкрита зустріч з представником Асоціації творчих ініціатив „ę” – https://app.evenea.pl/event/seniorzywakcji/