Cykl warsztatów – „Weźże to ogarnij — warsztaty z wielokulturowości”

Cykl warsztatów – zapisując się na warsztaty zobowiązujesz się aby wziąć udział w całym cyklu. Dostępnych jest tylko 10 miejsc. Zapraszamy!

Obowiązują zapisy: https://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/

KIEDY: W każdy czwartek od 22.02 do 21 marca 2024
W GODZINACH: 16:45- 18:15

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich, w szczególności: osób pracujących w placówkach edukacyjnych, instytucjach kultury, urzędach, ngo.

W świecie, w którym żyjemy jesteśmy świadkami coraz większego przekształcania się społeczeństwa z homogenicznie etnicznego i kulturowego, do społeczeństwa wielokulturowego. Zdajemy sobie sprawę, że odnalezienie się we współczesnym świecie może być wyzwanie, dlatego opracowaliśmy cykl spotkań, który pomoże nam budować otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka. Podczas szkolenia będzie można zdobyć narzędzia, dzięki którym łatwiej będzie nam zrozumieć cały proces. Chcemy zaoferować narzędzie i umiejętności, które będą pomocne w codziennym życiu czy w kontaktach z osobami z doświadczeniem migracji.

* Zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
**Zapraszamy do uczestnictwa w całym cyklu w związku z szeroko omawianymi aspektami wielokulturowości.

Zajęcia prowadzone w języku polskim. 

Prowadząca: Joanna Malec filozof i kulturoznawca z wykształcenia. Prowadziła warsztaty z zakresu edukacji kulturowej dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników instytucji kultury.  W fundacji IB Polska była koordynatorką Centrum Wielokulturowego oraz projektów wolontariatu europejskiego.

 1. 22.02.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15 Wielokulturowość – co to takiego i czy nas dotyczy?

Trochę teorii, trochę dyskusji i kilka ćwiczeń – wszystko po to, by zadać sobie pytanie o wielokulturowość – co to takiego i czy nas dotyczy? To ważne pytanie, które zadamy sobie na początek cyklu warsztatów!

 1. 29.02.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15 Wielokulturowość wczoraj i dziś

Podczas warsztatu popatrzymy na różne strategie radzenia sobie z wielokulturowością – na poziomie indywidualnym i społecznym. Wspólnie rzucimy okiem na historię Polski i Krakowa i będziemy szukać śladów wielokulturowości. A na koniec przyglądniemy się współczesnemu Krakowowi i dowiemy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że naszym sąsiadem jest ktoś pochodzący z innego kraju!

 1. 7.03.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15 Świat migracji

Tym razem będziemy potrzebować odrobiny empatii. Przy użyciu kilku ćwiczeń aktywizujących poruszymy nasze emocje, by zobaczyć jakie mogą być przeżycia osób z doświadczeniem migracji. Zrobimy też trochę porządku z terminologią dotyczącą migracji i migrantów. 

 1. 14.03.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15, Stereotypy – czy można żyć bez nich?

Czy można nie mieć stereotypów? Dlaczego je tworzymy? Czy czasem nam pomagają? Kilka ćwiczeń pomoże nam znaleźć odpowiedzi na te pytania. Będzie twórczo, zabawnie i aktywnie!

 1. 21.03.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15, Otwarty Kraków?

Czy mam wpływ na to, jak ja i inni czują się w Krakowie? Sprawdzimy razem! Kończąc cykl warsztatów spróbujemy z nich zabrać trochę praktycznych wskazówek, które posłużą nam w codzienności. 

ENG
Workshop series – „Get to it – multiculturalism workshops”

Workshop series

To register, please fill te formhttps://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/

WHEN: Every Thursday from 22.02 to 21 March 2024

AT: 16:45- 18:15

ADDRESS: Center for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone, in particular: people working in educational institutions, cultural institutions, government offices, ngo.

In the world we live in, we are witnessing an increasing transformation of society from homogenous ethnic and cultural, to a multicultural society. We realize that finding ourselves in the modern world can be a challenge, so we have developed a series of meetings that will help us build openness and sensitivity to others. During the training, you will be able to gain tools that will help us understand the whole process. We want to offer tools and skills that will be helpful in everyday life or when dealing with people with migration experience.

*Participation is free, number of places is limited, registration is required.

**We encourage you to participate in the entire cycle due to the widely discussed aspects of multiculturalism.

Classes conducted in Polish. 

Leader: Joanna Malec – philosopher and culture expert by education. She has conducted workshops on cultural education for children, youth, teachers and employees of cultural institutions.  At the IB Poland Foundation she was coordinator of the Multicultural Center and projects of the european volunteering.

 1. 22.02.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15 Multiculturalism – what is it and does it concern us?

A little bit of theory, a little bit of discussion and some exercises – all to ask ourselves about multiculturalism – what is it and does it affect us? This is an important question we will ask ourselves at the beginning of the workshop series!

 1. 29.02.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15 Multiculturalism yesterday and today

During the workshop, we will look at different strategies for dealing with multiculturalism – at the personal and social level. Together we will have a look at the history of Poland and Kraków and look for traces of multiculturalism. And at the end we will look at contemporary Kraków and find out what is the probability that our neighbour is someone coming from another country!

 1. 7.03.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15 World of migration

This time we will need a little empathy. Using some activation exercises, we will stir our emotions to see what the experiences of people with migration can be. We’ll also do a little tidying up of terminology about migration and migrants. 

 1. 14.03.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15, Stereotypes – is it possible to live without them?

Is it possible not to have stereotypes? Why do we create them? Do they sometimes help us? Several exercises will help us find answers to these questions. Its going to be creative, fun and active!

 1. 21.03.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15, Open Kraków?

Do I have an impact on how others and I feel about Kraków? Let’s check together! Concluding the series of workshops, we will try to take away from them some practical tips that will serve us in everyday life.

 

UA
Серія воркшопів – „Візьмись за це – тренінг з мультикультуралізму”

Серія тренінгів – https://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/

КОЛИ: Щочетверга з 22.02 по 21 березня 2024 року

З 16:45 ДО 18:15

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Краків

ДЛЯ КОГО: для всіх, зокрема: людей, які працюють у навчальних закладах, культурних та державних установах, неурядових організаціях.

У світі, в якому ми живемо, ми є свідками все більшої трансформації суспільства від етнічно та культурно гомогенного до мультикультурного. Ми усвідомлюємо, що знайти свій шлях у сучасному світі може бути непросто, тому ми розробили серію зустрічей, які допоможуть нам розвинути відкритість та чутливість до інших. Під час тренінгу ви зможете отримати інструменти, які допоможуть нам зрозуміти весь процес. Ми хочемо запропонувати інструменти та навички, які будуть корисними у повсякденному житті або у спілкуванні з людьми з досвідом міграції. 

*Участь у тренінгу безкоштовна, кількість місць обмежена, необхідна реєстрація.

**Участь у всіх заходах циклу заохочується з огляду на широко обговорювані аспекти мультикультуралізму.

Заняття проводяться польською мовою. 

Ведуча: Йоанна Малець – філософ і культуролог за фахом. Проводила семінари з культурної освіти для дітей, молоді, вчителів та працівників культурних установ.  У Фундації IB Польща була координатором проектів Мультикультурний Центр та проєктів європейського волонтерства.

 1. 22.02.2024 (четвер), 16:45 – 18:15 Мультикультуралізм – що це таке і чи стосується нас?

Трохи теорії, трохи дискусії та кілька вправ – все для того, щоб поставити собі питання про мультикультуралізм – що це таке і чи стосується він нас? Це важливе питання, яке ми задамо собі на початку серії семінарів!

 1. 29.02.2024 (четвер), 16:45 – 18:15 Мультикультуралізм вчора і сьогодні

Під час тренінгу ми розглянемо різні стратегії роботи з мультикультуралізмом – на індивідуальному та суспільному рівнях. Разом ми поглянемо на історію Польщі та Кракова і пошукаємо сліди мультикультуралізму. І, нарешті, ми подивимося на сучасний Краків і з’ясуємо, наскільки ймовірно, що нашим сусідом може бути хтось з іншої країни!

 1. 7.03.2024 (четвер), 16:45 – 18:15 Світ міграції

Цього разу нам знадобиться трохи емпатії. За допомогою вправ на активізацію ми пробудимо наші емоції, щоб побачити, що відчувають люди, які мають досвід міграції. Також, ми трохи попрацюємо з термінологією про міграцію та мігрантів. 

 1. 14.03.2024 (четвер), 16:45 – 18:15, Стереотипи – чи можна без них жити?

Чи можна не мати стереотипів? Чому ми їх створюємо? Чи іноді вони нам допомагають? Кілька вправ допоможуть нам знайти відповіді на ці питання. Буде креативно, весело та активно!

 1. 21.03.2024 (четвер), 16:45 – 18:15, Відкритий Краків?

Чи можу я впливати на те, як я та інші почуваються у Кракові? Давайте дізнаємось разом! На завершення серії тренінгів ми спробуємо винести кілька практичних порад, які допоможуть нам у повсякденному житті.