PL/ENG/UA

Zapraszamy Cię na warsztaty pod tytułem „ABC poruszania się na rynku pracy w Polsce”.

To spotkanie zapewni Ci niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu zawodowego w Polsce.

Kto może wziąć udział?

Te warsztaty są dla wszystkich, którzy pragną znaleźć nową pracę lub zmienić swoje obecne zatrudnienie w Polsce. Wymagany jest jedynie podstawowy poziom znajomości języka polskiego na poziomie A2, który umożliwia komunikację.
Podczas tego spotkania będziesz miał/a okazję:
▪️ Dowiedzieć się, jak efektywnie szukać pracy w Polsce
▪️ Poznać obecną sytuację na polskim rynku pracy oraz zawody przyszłości
▪️ Nauczyć się tworzeniu sieci kontaktów

Kto poprowadzi warsztaty?

Pani Katarzyna Zawodny-Grociak, pracowniczka Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), doświadczony doradca zawodowy z bogatym doświadczeniem w rekrutacji, konsultingu kariery i doradztwie zawodowym. Posiada wykształcenie w psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz liczne certyfikaty z zakresu coachingu i doradztwa zawodowego. Przez ponad 15 lat pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie oraz w Biurach Karier na Uniwersytecie Jagiellońskim i Politechnice Krakowskiej.
Dołącz do naszych warsztatów i zbuduj swoją drogę do sukcesu zawodowego w Polsce!
ENG

We would like to invite you to a workshop titled „ABC of navigating the job market in Poland”.

This meeting will provide you with the necessary knowledge and skills to succeed professionally in Poland.

Who can attend?

This workshop is for everyone who wants to find a new job or change their current employment in Poland. All that is required is a basic level of Polish language knowledge at A2 level that allows you to communicate.
During this meeting you will have the opportunity to:
▪️ Learn how to effectively look for a job in Poland
▪️ Learn about the current situation on the Polish labor market and the professions of the future
▪️ Learn how to create a network of contacts

Who will lead the workshop?

Ms. Katarzyna Zawodny-Grociak, an employee of the International Organization for Migration (IOM), an experienced career counselor with extensive experience in recruitment, career consulting and vocational counseling. She holds a degree in psychology from Jagiellonian University and numerous certificates in coaching and career counseling. For more than 15 years she worked in the Provincial Labor Office in Cracow and in Career Offices at Jagiellonian University and Cracow University of Technology.
Join our workshops and build your path to career success in Poland!
UA

Запрошуємо вас на семінар „Азбука орієнтації на ринку праці в Польщі”.

Ця зустріч дасть вам необхідні знання та навички для професійного успіху в Польщі.

Хто може взяти участь?

Цей семінар призначений для всіх, хто хоче знайти нову роботу або змінити своє поточне місце роботи в Польщі. Все, що потрібно – це базовий рівень польської мови на рівні А2, який дозволяє спілкуватися.
Під час цієї зустрічі ви матимете можливість
▪️ Дізнатися, як ефективно шукати роботу в Польщі
▪️ Дізнатися про поточну ситуацію на польському ринку праці та професії майбутнього
▪️ Навчитися налагоджувати зв’язки.

Хто буде вести семінар?

Пані Катажина Заводни-Гроцяк, співробітниця Міжнародної організації з міграції (IOM), досвідчена кар’єрна консультантка з великим досвідом у сфері рекрутингу, кар’єрного консалтингу та професійної орієнтації. Вона має ступінь з психології Ягеллонського університету та численні сертифікати з коучингу та кар’єрного консультування. Понад 15 років працювала в Краківському воєводському управлінні праці, а також у відділах кар’єри Ягеллонського університету та Краківської політехніки.
Приєднуйтесь до нашого семінару та будуйте свій шлях до кар’єрного успіху в Польщі!