[English version below]

W marcu zakończyliśmy pierwszy (i mamy nadzieję, że nie ostatni!) cykl warsztatów “Weźże to ogarnij”! Za nami pięć spotkań o wielokulturowości, w trakcie których mieliśmy okazję zadać sobie pytania: czy można nie mieć stereotypów? Dlaczego je tworzymy? Czy czasem nam pomagają? Czy mam wpływ na to, jak ja i inni czują się w Krakowie? 

Czy to ogarnęliśmy? Przeczytajcie i zobaczcie sami!

Było twórczo i aktywnie!

Na cykl warsztatów składało się 5 spotkań, z których każde skupiało się wokół innej tematyki z zakresu międzykulturowości. Z przyjemnością zauważyliśmy, że w Centrum Edukacji i Wsparcia (os. Górali 24) zebrała nam się stała grupa! Dzięki temu mieliśmy możliwość by lepiej się poznać i zintegrować! Jednym z takich zbliżających momentów była praca w grupach, w trakcie której siedzieliśmy i rozmawialiśmy o naszej rodzinie i korzeniach. Okazało się, że prawie każdy z nas ma przodków z różnych kultur oraz doświadczenie przeprowadzki do innego kraju bądź w obrębie Polski. Takie pełne sentymentów rozmowy będziemy jeszcze długo wspominać! 

Jak podkreśla zapytana o wrażenia z warsztatów Kaja:

“Bardzo podobały mi się gry i zabawy, które dawały do myślenia. Zapadła mi w pamięć szczególnie jedna: że uciekamy z domu, możemy zabrać ze sobą tylko 5 rzeczy. W trakcie ucieczki coś nam ginie, coś innego jest zabierane jako łapówka (…)  Później był moment na zastanowienie się nad całą naszą “podróżą”, nad tym, jak się czujemy z tym co nam zostało na końcu”.

Wiele prac w grupach dawało możliwość podejścia do tematu od zupełnie innej niż wykładowa strony. Było sporo miejsca na wymianę doświadczeń oraz rozmowy o międzykulturowym Krakowie. W spotkaniu brały udział między innymi osoby związane z pracą w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach kultury. Tak warsztaty podsumowuje Alicja, pracowniczka fundacji:

“(…) dzięki pracy w fundacji IB Polska jak i w trakcie studiów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych miałam okazję wziąć udział w kilku szkoleniach wielokulturowych, więc zastanawiałam się, czego nowego dowiem się tutaj. Bardzo ciekawe były dla mnie zajęcia o wielokulturowości lokalnej, na terenie Krakowa. Cieszę się, że mogłam odkryć nowe ciekawostki historyczne o mieście, w którym mieszkam od urodzenia”.

Dużą zaletą warsztatów było zwiększenie wrażliwości i otwartości na nowe perspektywy. 

Było twórczo i aktywnie! Na koniec warsztatów podjęliśmy się zebrania kilku praktycznych wskazówek, które mogą posłużyć nam w codzienności!

Wpadajcie do Huty! 

Cykl warsztatów prowadziła Joanna Malec, zajmująca się filozofią i kulturoznawstwem. Ma na swoim koncie prowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturowej dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników instytucji kultury. W fundacji IB Polska była koordynatorką Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz projektów wolontariatu europejskiego.

To dzięki niej warsztaty były wyjątkowe! Jak wspomina Maciej: 

(…) przychodziłem na zajęcia zmęczony po całym dniu pracy i wychodziłem z pozytywnymi wrażeniami. (…) były bardzo dobrze, merytorycznie przeprowadzone, dały mi też wiele narzędzi do późniejszego zgłębiania tematu samemu. Dobrze było wypunktować sobie rzeczy, o których mogę myśleć przy tworzeniu oferty zajęć w Muzeum Archeologicznym. Będziemy bowiem starać się stworzyć ofertę warsztatów, aby włączyć nowych krakowian również w przestrzeń historyczną miasta.

Mamy nadzieję, że zarówno z Asią jak i z Wami zobaczymy się jeszcze w ramach kolejnych spotkań! Dzięki temu jaki dostaliśmy od Was odzew już myślimy nad następnymi aktywnościami! 

Zapraszamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z ofertą fundacji: IB w Hucie, Fundacja IB Polska, Centrum Wielokulturowe

ENG

Hey Krakow, have we figured it out? 

In March, we finished the first (and we hope not the last!) series of workshops „Weź to ogarnij”! Five meetings on multiculturalism are behind us, during which we had the opportunity to ask ourselves the following questions: is it possible not to have stereotypes? Why do we create them? Do they sometimes help us? Do I have any influence on how I and others feel in Krakow? 

Have we figured it out? Read it and see for yourself!

It was creative and active!

The series of workshops consisted of 5 meetings, each of which focused on a different topic in the field of interculturalism. We were pleased to notice that in the Education and Support Centre (Górali 24) we had a permanent group of participants! Thanks to this, we had the opportunity to get to know each other better and integrate! One of these upcoming moments was group work, where we sat and talked about our families and roots. It turned out that almost all of us have ancestors from different cultures and the experience of moving to another country or within Poland. Such sentimental conversations will be remembered for a long time! 

As Kaja emphasizes when asked about her impressions of the workshops:

„I really enjoyed the games and activities that made me think. One in particular stuck in my head: that we are running away from home, we can only take 5 things with us. In the course of our escape, something is lost, something else is taken as a bribe (…)  Then there was a moment to reflect on our whole „journey”, on how we felt about what we had left at the end.”

Many group works gave the opportunity to approach the subject from a completely different perspective than the lecture one. There was a lot of space for exchanging experiences and talking about intercultural Krakow. The meeting was attended by, among others, people associated with work in non-governmental organizations and cultural institutions. This is how Alicja, an employee of the foundation, sums up the workshops:

„(…) Thanks to my work at the IB PolskaFoundation and during my studies, I had the opportunity to take part in several multicultural trainings, so I was wondering what new things I would learn here. Classes on local multiculturalism in Krakow were very interesting for me. I’m glad that I was able to discover new historical curiosities about the city where I have lived since I was born.”

A great advantage of the workshops was the increase of sensitivity and openness to new perspectives. It was creative and active! At the end of the workshop, we decided to collect a few practical tips that can be useful in our everyday life!

Visit us in Nowa Huta! 

The series of workshops was led by Joanna Malec, who specializes in philosophy and cultural studies. She has conducted classes in the field of cultural education for children, youth, teachers and employees of cultural institutions. 

At the IB PolskaFoundation, she was the coordinator of the Multicultural Centre in Krakow and European Voluntary Service projects.

Thanks to her, the workshops were unique! As Maciej says:

(…) I came to classes tired after a long day of work and left with positive impressions. (…) They were very well conducted, substantively conducted, and gave me many tools to later explore the topic on my own. It was good to list things that I can think about when creating an offer of classes at the Archaeological Museum. We will try to create an offer of workshops to include new Krakow residents in the city’s historical space.

We hope to see you again in the next meetings! Thanks to the feedback we have received from you, we are already thinking about the next activities! 

We also invite you to follow our social media to stay up to date with the offer of foundations: IB Polska w Hucie, Fundacja IB Polska, Centrum WIelokulturowe.