O działaniu

Kraków Wspólnie – to wspólne stanowisko nasze i naszych partnerów w sprawie polityki zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu i nadużyciom na tle seksualnym – PSEA.

Pracujemy w zgodzie ze standardami ONZ i promujemy je wśród naszych Partnerów, ponieważ “Razem możemy więcej”, a Kraków Wspólnie to nasza odpowiedź na to, co dzieje się w naszym mieście. To również nasze poczucie odpowiedzialności za Beneficjentów, którym udzielamy pomocy.

Pamiętajmy,  że razem możemy więcej! #KrakówWspólnie

Główne założenia procedur

  1. Wykorzystanie seksualne i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych – zawsze jest podstawą do rozwiązania stosunku pracy
  2. Wszelkie czynności seksualne z udziałem dzieci (do 18 r. ż) są zabronione!
  3. Zabronione jest oferowanie czegokolwiek w zamian za seks, bez względu na wiek Beneficjenta.
  4. Zabronione są jakiekolwiek relacje seksualne z Beneficjentami – procedury mają być transparentne i znane pracownikom.
  5. Pracownicy organizacji zobowiązują się zgłaszać wszelkie podejrzenia nadużycia pozycji pracowników organizacji wobec ich Beneficjentów
  6. Bardzo ważne i kluczowe jest tworzenie środowiska przeciwdziałającego wykorzystaniu seksualnemu  i niegodziwemu traktowaniu w celach seksualnych

Ścieżka raportowania w sytuacjach nadużyć

Każde nadużycie oraz stosowanie przemocy musi spotkać się z reakcją i stosowną interwencją. Istnieje wiele sposobów na zgłoszenie nieprawidłowości.

Beneficjenci i pracownicy mogą wybrać opcję raportowania

ZGŁOŚ NADUŻYCIE – wybierz formę

UWAGA: Zawsze należy działać zgodnie z prawem krajowym. W Polsce przestępstwa na tle seksualnym należy zgłaszać odpowiednim służbom. 

Nasze stanowisko

Nasza fundacja w swojej działania stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania. 

Projekt “Kraków Wspólnie jest realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków zadanie to jest finansowane.”