Project Description

,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze”

Zakończyliśmy realizację projektu w dn. 29.08.2022.

Celem projektu było zbudowanie systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ i ich otoczenia mieszkających na terenie gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski.

W ramach projektu realizowane były

  • usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem teleopieki
  • dzienne usługi opiekuńcze prowadzone w Klubie Seniora – 30 miejsc
  • wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie warsztatów, szkoleń, poradnictwa
  • centrum wolontariatu

Wsparciem objętych miało zostać minimum 80 osób.

Projekt realizowany był od 1.07.2019 do 29.08.2022.

Rekrutacja do projektu trwała od 1.07.2019.

Projekt finansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Wartość projektu wynosiła: 1 334 989,02 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 134 740,66 zł.

W związku z zakończeniem przez Fundację Internationaler Bund Polska realizacji projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” informujemy, że Fundacja w  dalszym ciągu realizuje na terenie wymienionych gmin usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niepełnosprawnych i seniorów w wieku 60+. Wsparciem w realizowanych projektach objętych jest nie mniej niż 42 osoby. Projekt finansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Kontakt:

  • Biuro Projektu
  • Edukacji 11; 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15)
  • osoba do kontaktu: Justyna Feliksioska
  • tel.:32 219 10 10
  • tel.: 507-342-996