Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje doradcy zawodowego dla obcokrajowców do poprowadzenia w Tychach zajęć dla 23 uczestników Centrum Integracji Społecznej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu ,,Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zajęć: od 01.03. 2023 do 30.06.2023
Liczba godzin: do stu godzin zajęć  grupowych  oraz indywidualnych
Miejsce realizacji: Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Tematyka zajęć:

  • •  doradztwo zawodowe osób dorosłych

Przy wyborze kandydata weźmiemy pod uwagę :

  • •doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnym charakterze
  • wysokość stawki godzinowej
  • wykształcenie
  • znajomość języka – rosyjski/ukraiński

CV prosimy nadsyłać do dnia 27 lutego 2023r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowa informacja dla kandydatów:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.