Fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza dodatkową rekrutację uczestników na listę rezerwową do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022” – projekt nr. 2.

Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest z zastrzeżeniem, że zakwalifikowanie i umieszczenie na liście rezerwowej nie gwarantuje kandydatowi przystąpienia do udziału w projekcie.
Przystąpienie do programu będzie możliwe jedynie w przypadku zaspokojenia potrzeb osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w rekrutacji podstawowej, która została zakończona w dniu 12.08.2022 r i zwolnienia się dotychczas zajętego miejsca/określonej puli godzin (np. w wyniku rezygnacji dotychczasowych uczestników z udziału w programie lub w sytuacji rezygnacji z części przyznanych godzin usług asystentury).

Rekrutacja na listę rezerwową prowadzona będzie od 29.09.2022 r. do wyczerpania miejsc, liczby godzin usług asystenckich w projekcie i obejmować będzie:

 • dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Osoby zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego:

 • m. Tychy,
 • pow. bieruńsko-lędzińskiego,
 • pow. pszczyńskiego,
 • pow. będzińskiego,
 • pow. mikołowskiego,
 • m. Sosnowiec,
 • m. Jaworzno,
 • m. Mysłowice;

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (dalej Program), na terenie w/w powiatów:

Okres realizacji programu: do dnia 31.12.2022 r.
Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze rocznym.
Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

Szczegółowy zakres usług znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Liczba godzin na jednego uczestnika ustalana jest indywidualnie przez koordynatora projektu w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną, rodzinną i socjalno-bytową uczestnika do limitów obowiązujących w programie oraz adekwatnie do liczby godzin, która pozostaje w danym momencie do rozdysponowania. Ocena ta dokonana zostanie na podstawie wywiadu telefonicznego lub osobistego przeprowadzonego podczas wypełniania karty zgłoszenia do programu.
Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI i wypełnienie za pośrednictwem koordynatora projektu KARTY ZGŁOSZENIA DO

PROGRAMU oraz dostarczenie do biura fundacji orzeczenia o niepełnosprawności w ustalonych terminach i formie, czas dostarczenia orzeczenia – do 5 dni roboczych.
Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w biurze projektu. Kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Brak dostarczenia orzeczenia we wskazanym terminie skutkować będzie anulowaniem zgłoszenia.
Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w biurze projektu. Kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie lista osób przyjętych na list rezerwową. Lista rezerwowa obowiązywać będzie do końca trwania programu i uruchamiana będzie wyłącznie w przypadku zwalniania się godzin usług w projekcie (o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń na liście).

Na zgłoszenia czekamy od 29.09.2022 do wyczerpania limitu miejsc w projekcie.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu w dni robocze w godzinach od 10.00-14.00
Fundacja Internationaler Bund Polska
43-100 Tychy ul. Edukacji 11, tel.: 507-342-996
e-mail: pomoc.ib@gmail.com

Szczegółowa informacja o programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1350,ogloszenie-o-dodatkowym-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022

Załączniki: