Kontynuacja projektu pn.: „EMPATIA I WIELOKULTUROWOŚĆ” finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt polega na przeprowadzeniu sześciu 90 min. warsztatów w wybranej krakowskiej szkole podstawowej i/lub licealnej, która przejdzie pozytywnie rekrutację do projektu (rekrutacja po stronie Organizatora – Fundacji, decydować będzie kolejność zgłoszeń).

Celem projektu jest poznanie i zrozumienie pojęcia wielokulturowości i migracji przez uczestników zajęć oraz kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka wśród dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny zajęć to:

1.Procesy migracyjne we współczesnym świecie oraz wielokulturowość w Polsce.

2.Poznanie „perspektywy drugiego” – sytuacja migrantów i uchodźców w Polsce.

3.Praca nad własnymi korzeniami. Kto był migrantem w twojej rodzinie?

4.Fake news i manipulacje. Jak media oszukują nas w sprawie migracji? Jak nie dać się oszukać?

5.Islam. Prezentacja na temat muzułmanów, społeczności islamskiej w Polsce oraz wyzwań związanych z obecnością wyznawców tej religii.

6.Kryzys migracyjny i wielokulturowy Kraków – spotkanie zamykające warsztaty.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie listopad-grudzień 2019 r.

Projekt jest odpowiedzią na współczesne problemy oraz duże zainteresowanie opinii publicznej związane z zagadnieniem wielokulturowości. Warsztaty odpowiadają na wyzwanie postawione przed współczesnymi uczniami, którzy są świadkami przekształcenia się ich homogenicznego etnicznie i kulturowo kraju i miasta w wielokulturową społeczność oraz mają za zadanie dać uczniom narzędzia, które pozwolą im zrozumieć ten proces oraz wykształcić odpowiednie umiejętności, które będą pomocne w budowaniu wspólnego domu z osobami migrującymi do Polski.

Innowacyjny charakter warsztatów przejawia się przede wszystkim w wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, które pozwalają na formowanie odpowiednich postaw i pracę nad emocjami. Warsztaty będą prowadzone przez znakomitych specjalistów. Partnerem projektu jest Islamista.pl

Finansujący:

http://otwarty.krakow.pl/

https://ngo.krakow.pl/

http://www.krakow.pl/