Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza rekrutację uczestników do projektu ,,Asystent osobisty
osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja PODSTAWOWA do projektu prowadzona będzie w dniach od 15.02.2023. r. do
21.02.2023r. (z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni wolnych od pracy) i obejmować
będzie:

 • osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz o
  stopniu znacznym ze sprzężeniami (min. 2 symbole rodzaju niepełnosprawności w
  orzeczeniu);
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  – konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  oraz
  – konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
  leczenia, rehabilitacji i edukacji

zamieszkujące na obszarach:

 •  woj. śląskiego (40 miejsc ):
  o m. Tychy,
  o pow. bieruńsko-lędziński
  w tym:

  • – 15 miejsc dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym sprzężonym
  • – 15 miejsc dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym
  • – 10 miejsc dla dzieci do 16 r.ż.
 •  woj. małopolskiego (40 miejsc):
  o m. Kraków,
  o pow. krakowski

w tym:

  • – 15 miejsc dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym sprzężonym
  • – 15 miejsc dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym
  • – 10 miejsc dla dzieci do 16 r.ż.

O projekcie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (dalej Program), na terenie  w/w  powiatów. Usługi asystenckie będą realizowane w roku 2023.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego: 1 407 620 zł.
Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami (AOOzN) nieodpłatnie, w wymiarze rocznym.

Zakres usług

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach
  pielęgnacyjnych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.
  Szczegółowy zakres usług (pobierz)

Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

Wybór asystenta i pula godzin

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta o ile będzie spełniał programowe wymagania dotyczące wykształcenia i/lub doświadczenia. W przypadku braku dokonania ww. wskazania Fundacja przeprowadzi rekrutację zgodnie z wytycznymi w Programie i przydzieli asystenta. Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem Programu. Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to max.  29 360 godzin na oba województwa, do wyczerpania limitu tej liczby godzin. Liczba godzin na jednego uczestnika ustalana będzie indywidualnie przez koordynatora projektu w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną, rodzinną i socjalno-bytową uczestnika do limitów obowiązujących w programie. Ocena ta dokonana zostanie na podstawie wywiadu przeprowadzonego podczas wypełniania karty zgłoszenia do programu.

Rekrutacja i zgłoszenia

Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI (pobierz),
wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU (pobierz), i dostarczenie jej do Fundacji w ustalonych terminach i formie wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą osobiście w biurach projektowych oraz drogą telefoniczną i e-mailową. W przypadku zgłoszenia telefonicznego kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny. Każdy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności drogą listowną, e- mailową lub osobiście do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia do programu (wymagane jest okazanie oryginału lub odpisu orzeczenia do wglądu). Niedostarczenie orzeczenia we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia do programu. W przypadku przesyłania orzeczenia drogą e-mailową przyjmowane będą wyłącznie dokumenty w formie czytelnego skanu lub zdjęcia (dokumenty, których nie będzie można odczytać ze względu na ich słabą jakość nie zostaną uznane w procesie rekrutacji).
Fundacja zastrzega sobie przeprowadzenie rekrutacji podstawowej oraz uzupełniającej do całkowitej liczby godzin asystentury, tj. 29 360 godzin.

W rekrutacji PODSTAWOWEJ mogą zgłaszać się następujące osoby:

 • osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami (min. 2 symbole rodzaju niepełnosprawności w orzeczeniu);
 • osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze
  sprzężeniami (1 symbol rodzaju niepełnosprawności w orzeczeniu);
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W rekrutacji podstawowej wsparcie otrzyma 60 osób dorosłych i 20 dzieci, przy czym 40 osób będzie z województwa małopolskiego i 40 osób z województwa śląskiego. Minimum 70% uczestników, będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. O przyjęciu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryteriów rekrutacji oraz dostępności miejsc dla osób z danym stopniem niepełnosprawności. Po wyczerpaniu 80 dostępnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia wyłącznie na listę rezerwową. Lista rezerwowa obejmować będzie do 120 miejsc – 60 osób w województwie śląskim i 60 osób w województwie małopolskim. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą do projektu według kolejności zgłoszeń bez uwzględniania równego podziału pomiędzy województwami. Przyjęcie na listę rezerwową nie gwarantuje objęcia wsparciem w ramach projektu.

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej, o ile pozostaną wolne godziny usług asystenckich, zostanie ogłoszona rekrutacja/e uzupełniająca/e, do wyczerpania osób z listy rezerwowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w biurach projektowych od dnia 15.02.2023. r. do 21.02.2023r (z wyłączeniem dni wolnych od pracy!)  w godzinach od 10.00-14.00

 • dla woj. małopolskiego: 31-534 Kraków, Aleja I. Daszyńskiego 22; tel.: 511 837 163,
  adres e-mail: pomoc-polska@ib.de
 • dla woj. śląskiego: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11; tel.: 507-342-996,
  adres e-mail: IB-Polska-Tychy@ib.de

Uwaga: zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową, które wpłyną poza godzinami prowadzenia rekrutacji tj. między 10:00-14:00 oraz w przypadające w tym okresie dni wolne od pracy, nie będą rozpatrywane!

Liczy się kolejność zgłoszeń (dzień, godzina) oraz spełnianie ww. kryteriów. Fundacja gwarantuje zachowanie równych proporcji pomiędzy formami zgłoszenia (obowiązywać będzie naprzemienna kolejność rejestracji zgłoszeń w celu zapewnienia równej dostępności dla osób z określonymi niepełnosprawnościami – równy dostęp dla osób zgłaszających się e-mailowo, telefonicznie i osobiście). Zagwarantowana będzie 1/3 dostępnych miejsc dla osób zgłaszających się telefonicznie, 1/3 dostępnych miejsc dla osób zgłaszających się e-mailowo oraz 1/3 dostępnych miejsc dla osób zgłaszających się osobiście (przy uwzględnieniu limitów dla danego stopnia niepełnosprawności).

W przypadku braku zgłoszeń jednego z ww. rodzajów, naprzemiennie będą rozpatrywane, wg kolejności zgłoszeń, pozostałe rodzajowo zgłoszenia.

Terminowe dostarczenie wymaganych dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. Złożone wnioski będą poddane szczegółowej weryfikacji pod kątem kwalifikowalności kandydatów i poprawności dostarczonych dokumentów. Po zakończonej rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. Wszyscy kandydaci biorący udział w procesie rekrutacji zostaną poinformowani o wynikach do 10 dni od jej zakończenia. Zastrzegamy sobie skrócenie okresu rekrutacji, o ile zostanie wyczerpana liczba 80 zgłoszeń na listę główną oraz 120 zgłoszeń na listę rezerwową.

Szczegółowa informacja o programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1420,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2023

Załączniki

Regulamin rekrutacji
Karta zgłoszenia do programu
Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Oświadczenie opiekuna faktycznego
Zakres usług