PL / ENG / UA / RU

Fundacja Internationaler Bund Polska wspólnie z partnerem projektu – UNHCR serdecznie zapraszają mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Greening the Blues”. Razem z Wami chcemy stworzyć miejsca, które będą sprzyjały naszemu samopoczuciu, umożliwią poznanie innych Krakowian i wspólną troskę o to, aby każdy czuł się dobrze w swoim mieście!

Zadbamy o to razem z organizacjami współpracującymi – Krakowskim Biurem Festiwalowym i Apteką Designu.

O co chodzi w projekcie?

Planujemy założenie dwóch ogrodów społecznych, które będą rozwijane we współpracy z Wami, mieszkańcami Krakowa. Organizujemy konsultacje, aby poznać Wasze potrzeby, opinie i pomysły. Oprócz ogrodów społecznych powstaną również dwie łąki kwietne, które podniosą walory estetyczne miasta. Projekt obejmie różnorodne aktywności ogrodnicze, takie jak konkursy, warsztaty tworzenia ogrodów i dbania o rośliny oraz spotkania, podczas których będzie można podzielić się swoją wiedzą na temat ogrodnictwa.

Zapraszamy do dialogu!

Chcemy poznać Wasze potrzeby, opinie i pomysły. Razem stwórzmy miejsce, w którym wszyscy będą mogli miło spędzać czas. Drodzy Sąsiedzi, możemy liczyć na Wasze zaangażowanie?

Co? Konsultacje w sprawie ogrodu społecznego w dzielnicy “Wesoła”
Kiedy? 6 marca od 17:00 – 19:00
Gdzie? w Aptece Designu ul. Kopernika 19A.
Prosimy o potwierdzenie obecności mailowo: klaudynarozmyslowicz.ibpolska@gmail.com
#RozzieleńmySię

ENG

Invitation to consultation – Greening the Blues!

Internationaler Bund Poland together with UNHCR invites the residents of Krakow to participate in the consultation on the project „Greening the Blues”. Together with you, we want to create places that will promote our well-being, enable us to get to know other Cracovians and care together to make everyone feel good in their city!
We will take care of it together with cooperating organizations – Krakowskie Biuro Festiwalowe and Apteka Designu.

What is the project about?

We plan to establish two community gardens that will be developed in collaboration with you, the citizens of Krakow. We are organising consultations to find out your needs, opinions and ideas. In addition to the community gardens, two flower meadows will be created to enhance the city’s aesthetic value. The project will include various gardening activities, such as competitions, workshops on creating gardens and caring for plants, and meetings to share your gardening knowledge.

We invite you to engage in dialogue!

We want to get to know your needs, opinions and ideas. Together, let’s create a place where everyone can have a good time. Dear Neighbours, can we count on your commitment?

What? Consultation about community garden in “Wesoła” district
When? March 6 from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.
Where? at Apteka Designu ul. Kopernika 19A.
Please confirm your attendance via email: klaudynarozmyslowicz.ibpolska@gmail.com
#RozzieleńmySię

UA

Запрошення на консультацію – Громадські сади Роззелініймося!

Фонд «IB Polska» спільно з УВКБ ООН щиро запрошують мешканців Кракова взяти участь у консультаціях щодо проекту «Greening the Blues». Разом з Вами ми хочемо створити місця, які сприятимуть нашому добробуту, дозволять нам познайомитися з іншими краків’янами та разом дбати про те, щоб кожен почувався добре у своєму місті! Ми позаботимося про це разом із співпрацюючими організаціями – Krakowskie Biuro Festiwalowe, Apteka Designu.

У чому полягає проект?

Ми плануємо створити два громадські сади, які будуть розроблені у співпраці з Вами,
мешканцями Кракова. Ми організовуємо консультації, щоб дізнатися про ваші потреби,
думки та ідеї. Окрім громадських садів, будуть створені також дві квіткові галявини, які
підвищать естетичну цінність міста. Проект включатиме різноманітні садівничі заходи,
такі як конкурси, майстер-класи зі створення садів та догляду за рослинами, а також
зустрічі, на яких Ви зможете поділитися своїми знаннями про садівництво.

Запрошуємо Вас до дискусії!

Ми хочемо дізнатися про Ваші потреби, думки та ідеї. Давайте разом створимо місце,
де кожен зможе гарно проводити час. Дорогі сусіди, чи можемо ми розраховувати

на Вашу підтримку?

Що? Консультації з питання огородженого саду в районі “Wesoła”
Коли? 6 березня 17:00 – 19:00
Де? в Apteka Designu вул. Коперніка 19А.
Будь ласка, підтвердіть свою присутність електронною поштою: klaudynarozmyslowicz.ibpolska@gmail.com

#RozzieleńmySię

RU

Приглашение на консультацию – “Озеленение”!

Internationaler Bund Polska совместно с УВКБ ООН приглашает жителей Кракова принять участие в консультации по проекту «Озеленение». Вместе с вами мы хотим создавать места, которые будут способствовать нашему благополучию, позволят нам познакомиться с другими краковянами и вместе позаботиться о том, чтобы каждый чувствовал себя хорошо в своем городе!

Мы позаботимся об этом вместе с сотрудничающими организациями – Krakowskie Biuro Festiwalowe, Apteka Designu.

О чем проект?

Мы планируем создать два общественных сада, которые будут развиваться в сотрудничестве с вами, гражданами Кракова. Мы организуем консультации, чтобы узнать ваши потребности, мнения и идеи. Помимо общественных садов, для повышения эстетической ценности города будут созданы два цветочных луга. Проект будет включать в себя различные мероприятия по садоводству, такие как конкурсы, мастер-классы по созданию садов и уходу за растениями, а также встречи для обмена знаниями в области садоводства.

Приглашаем вас к диалогу!

Мы хотим узнать ваши потребности, мнения и идеи. Давайте вместе создадим место,
где каждый сможет хорошо провести время. Дорогие соседи, можем ли мы рассчитывать на вашу приверженность?

Что? Консультация о сообщественном саду в районе “Wesoła”
Когда? 6 марта с 17:00. до 19:00.
Где ? в Apteka Designu по адресу – ул. Коперника 19А.
Пожалуйста, подтвердите свое присутствие по электронной почте: klaudynarozmyslowicz.ibpolska@gmail.com

#RozzieleńmySię