PL/ENG/UA

Te zajęcia to był strzał w dziesiątkę!

Mamy już uruchomione dwie grupy i zainteresowanie jest tak duże, że na pewno bez problemu zebralibyśmy też trzecią!  A o jakich zajęciach mowa? Oczywiście o kursie obsługi nowych technologii dla seniorów w Centrum Edukacji i Wsparcia (os Górali 24).

Czego można dowiedzieć się na kursie?

O to najlepiej zapytać uczestników naszych zajęć:

Ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałam: jakie są zabezpieczenia, jak można skorzystać z Internetu, jak się nim posługiwać.

Kurs obejmuje obsługę komputera od podstaw. Można nauczyć się zgrywać zdjęcia z telefonu, obsługiwać pocztę oraz Dysk Google czy korzystać z komunikatorów typu Whatsapp.

Dla nas najważniejsze jest to, że zajęcia się podobają i że frekwencja jest imponująca, bo uczestnicy nie opuszczają żadnego spotkania:

(…) zajęcia są bardzo potrzebne, ponieważ przede wszystkim ćwiczą nam pamięć, przybliżają wszystkie informacje z zakresu obsługi komputera i nam to pomaga zrozumieć technologię, korzystać z niej bezpiecznie. Koniecznie jak najwięcej takich zajęć dla seniorów!

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, całość obejmuje około 40 godzin zegarowych. Kurs prowadzi Robert Bochenek, który ma świetny kontakt z obiema grupami!

Czy będą kolejne edycje?

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie kursem myślimy nad uruchomieniem następnej grupy jesienią! Zwłaszcza że seniorzy oprócz obsługi komputera chcieliby się uczyć także obsługi smartfona. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz Facebooka, gdzie będą pojawiać się informacje.

ENG

These classes were a hit!

We have already launched two groups and the interest is so great that we would definitely organize a third one without any problems! What classes are we talking about? Of course, about the course in using new technologies for seniors at the Education and Support Center (os Górali 24).

What can you learn during the course?

It’s best to ask the participants of our classes about this:

Interesting things that I didn’t know about before: a lot of things about security, how to use the Internet.

The course covers using technologies from scratch. You can learn how to download photos from your phone, use e-mail and Google Drive, and use instant messengers such as Whatsapp.

For us, the most important thing is that people like the classes and that the attendance is impressive, because the participants do not miss any of the meetings:

(…) classes are very necessary because, above all, they train our memory, provide us with all the information on how to use a computer, and it helps us understand technology and use it safely. Be sure to do as many such activities for seniors as possible!

Meetings are held once a week, lasting approximately 40 hours. The course is conducted by Robert Bochenek, who has great contact with both groups!

Will there be further editions?

Due to the great interest in the course, we are thinking about starting another group in the fall! Especially since seniors, in addition to using a computer, would also like to learn how to use a smartphone. We encourage you to follow our website and Facebook, where information will appear.

UA

Ці заняття стали хітом!

У нас вже є дві групи, і інтерес до них настільки великий, що ми з легкістю зможемо зібрати і третю групу! А про які саме курси ми говоримо? Звичайно ж, про курс нових технологій для людей похилого віку в Центрі освіти та підтримки (os. Górali 24).

Чого можна навчитися на курсі?

Про це краще запитати учасників наших занять:

Цікаві речі, про які я раніше не знала: що таке безпека, як працює інтернет, як ним користуватися.

Курс охоплює використання комп’ютера з нуля. Ви можете навчитися копіювати фотографії з телефону, працювати з поштою та Google Диском або користуватися сервісами миттєвих повідомлень, такими як Whatsapp.

Для нас найважливішим є те, що заняття подобаються і що відвідуваність вражає, адже учасники не пропускають жодної зустрічі:

(…) заняття дуже потрібні, тому що, перш за все, вони тренують нашу пам’ять, вони наближають до нас всю інформацію про використання комп’ютера, і це допомагає нам зрозуміти технологію, використовувати її безпечно. Дуже важливо, щоб таких занять для людей похилого віку було якомога більше!

Зустрічі проходять раз на тиждень, а весь курс займає близько 40 годин. Курс веде Роберт Боченек, який чудово ладнає з обома групами!

Чи будуть наступні курси?

У зв’язку з дуже високим рівнем зацікавленості в курсі, ми думаємо про запуск ще однієї групи восени! Тим більше, що старші люди хотіли б навчитися користуватися смартфоном на додаток до своїх комп’ютерних навичок. Заохочуємо вас слідкувати за нашою інтернет сторінкою та сторінкою на Facebook, де буде розміщуватися інформація.