PL/ENG/UA/RU

W Punkcie Informacyjnym pracują same wspaniałe, zaangażowane osoby. Za nami sylwetki już prawie wszystkich konsultantek/ów. Przyszła kolej na koordynatorkę naszego Punktu – Ludmiłę Dymitrow, która przedstawi się w poniższym wywiadzie.

🟠 Jaką funkcję pełnisz?

Jestem koordynatorką Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie.

🟠 W jakich językach mówisz?

Moim ojczystym językiem jest język rosyjski, ponieważ urodziłam się i wychowałam w Kazachstanie. W wieku 18 lat przyjechałam do Polski, to było w 1999 roku. Moim drugim językiem jest język polski, ponieważ pochodzę z polskiej rodziny i od wielu lat posługuję się tym językiem. Troszkę pamiętam jeszcze język kazachski, ponieważ miałam go w szkole i zdawałam maturę w tym języku. Jestem też w trakcie uczenia się języka tureckiego.

🟠 Dlaczego Pani wybrała Punkt Informacyjny jako miejsce pracy?

To nie ja wybrałam Punkt, tylko on mnie! Została mi tutaj zaproponowana pozycja, kiedy akurat szukałam pracy, więc się na to się zdecydowałam. Praca w tym Punkcie bardzo mi odpowiada, ponieważ bardzo lubię pracować z ludźmi. Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym. W pracy z ludźmi nigdy nie można się nudzić, ponieważ codziennie przychodzą inne osoby, mające różne sprawy, różne sytuacje. Jest to praca bardzo rozwijająca dla mnie. Na początku byłam konsultantką, od dwóch lat jestem koordynatorką. Poznaję tutaj bardzo różnych ludzi, zarówno beneficjentów, jak i naszych partnerów. Bardzo cenię sobie tę pracę.


ENG

The Information Point is staffed by some wonderful, committed people themselves. Behind us we have already profiles of almost all the consultant(s). It is the turn of the coordinator of our Point – Lyudmila Dmitrov, who will introduce herself in the following interview.

🟠 What is your function?

I am the coordinator of the Information Point for Foreigners in Cracow.

🟠 What languages do you speak?

My native language is Russian, as I was born and raised in Kazakhstan. At the age of 18 I came to Poland, that was in 1999. My second language is Polish, because I come from a Polish family and have been speaking the language for many years. I still remember the Kazakh language a little bit, because I had it in school and passed my graduation exams in that language. I am also in the process of learning Turkish.

🟠 Why did you choose the Information Point as your place of work?

I didn’t choose the Point, it chose me! I was offered a position here when I was just looking for a job, so I went for it. Working at the Point suits me very well, because I really like working with people. I am a social worker by profession. In working with people you can never get bored, because every day other people come, having different issues, different situations. This is a very developing job for me. At the beginning I was a consultant, for two years I have been a coordinator. I meet very different people here, both beneficiaries and our partners. I value this work very much.


UA

В інформаційному пункті працюють чудові, віддані своїй справі люди. Ми вже маємо розповіді майже всіх консультантів. Настала черга координатора Інформаційного пункту Людмили Дмитрової, яка розповість про себе в наступному інтерв’ю.

🟠 Яку роль ти виконуєш?

Я координатор Інформаційного пункту для іноземців у Кракові.

🟠 Якими мовами ти володієш?

Моя рідна мова – російська, оскільки я народилася і виросла в Казахстані. У віці 18 років я приїхала до Польщі, це було в 1999 році. Моя друга мова – польська, тому що я з польської сім’ї і розмовляю нею вже багато років. Я ще трохи пам’ятаю казахську мову, тому що я вивчала її в школі і складала іспити на цій мові. Я також перебуваю в процесі вивчення турецької мови.

🟠 Чому ти обрала Інформаційний Пункт своїм робочим місцем?

Не я обрала Інформаційний пункт, а він обрав мене! Мені запропонували місце тут, коли я саме шукала роботу, тож я погодилася. Мені дуже подобається працювати в Пункті, тому що мені дуже подобається працювати з людьми. За освітою я соціальний працівник. Робота з людьми ніколи не набридає, тому що кожного дня приходять різні люди з різними проблемами, з різними ситуаціями. Для мене це дуже розвиваюча робота. Спочатку я була консультантом, а вже два роки – координатором. Я зустрічаю тут дуже різних людей, як бенефіціарів, так і наших партнерів. Я дуже ціную цю роботу.


RU

В Информационном центре работают замечательные, преданные своему делу люди. Мы уже познакомились с рассказами почти всех консультантов. Теперь очередь координатора Информационного пункта Людмилы Дмитров, которая представится в следующем интервью.

🟠 Какую роль ты выполняешь?

Я координатор Информационного пункта для иностранцев в Кракове.

🟠 Какими языками ты владеешь?

Мой родной язык – русский, так как я родилась и выросла в Казахстане. В возрасте 18 лет я приехала в Польшу, это было в 1999 году. Мой второй язык – польский, потому что я из польской семьи и говорю на нем уже много лет. Казахский язык я еще немного помню, потому что он был у меня в школе, и я сдала выпускные экзамены на этом языке. Также я изучаю турецкий язык.

🟠 Почему ты выбрал местом работы именно ” Информационный пункт”?

Не я выбрала Пункт, а он выбрал меня! Мне предложили место здесь, когда я собственно искала работу, и я согласилась. Мне нравится работать здесь, потому что мне очень нравится работать с людьми. По образованию я социальный работник. Работа с людьми никогда не надоедает, потому что каждый день приходят разные люди с разными проблемами, разными ситуациями. Для меня это очень развивающая работа. Вначале я была консультантом, а уже два года являюсь координатором. Здесь я знакомлюсь с очень разными людьми – и с бенефициарами, и с нашими партнерами. Я очень ценю эту работу.