PL/ENG/UA/RU

W Punkcie Informacyjnym pracują same wspaniałe, zaangażowane osoby. Chcecie je poznać? Śledźcie nasz profil, na którym będziemy co tydzień publikować ich sylwetki. Na pierwszy ogień – Julia Welczyńska, która odpowie na kilka pytań o sobie:

🟠 Jaką funkcję pełnisz?

Jestem konsultantką w Punkcie Informacyjnym. Obsługujemy osoby uciekające przed wojną na Ukrainie. Przychodzą do nas po poradę w różnych kwestiach: poszukiwania pracy czy mieszkania, jak zapisać dziecko do szkoły lub przedszkola. Przychodzą do nas również z pytaniami o legalizację pobytu w Polsce i inne kwestie, z którymi borykają się tutaj.

🟠 W jakich językach mówisz?

Mówię po ukraińsku, rosyjsku i polsku.

🟠 Dlaczego wybrałaś Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców jako miejsce pracy?

Pracuję w tym punkcie od początku wojny. Była to świetna okazja, aby pomóc ludziom w uzyskaniu informacji. Na początku wojny było dużo osób, które były w trudnej sytuacji emocjonalnej, nie wiedziały, od czego zacząć i w ogóle jaką drogę mają przejść w Polsce, ani z jakimi trudnościami będą się mierzyć. Te osoby przychodziły do nas, aby uzyskać wsparcie i jego udzielenie to był pierwszy cel.


ENG

The Information Point is staffed by some wonderful, committed people themselves. Do you want to get to know them? Follow our profile, where we will publish their profiles every week. First up – Julia Welczynska, who will answer a few questions about herself:

🟠 What is your function?

I am a consultant at the Information Point. We serve people fleeing the war in Ukraine. They come to us for advice on various issues: looking for a job or an apartment, how to enroll a child in school or kindergarten. They also come to us with questions about legalizing their stay in Poland and other issues they face here.

🟠 What languages do you speak?

I speak Ukrainian, Russian and Polish.

🟠 Why did you choose the Information Point for Foreigners as a place to work?

I have been working at this point since the beginning of the war. It was a great opportunity to help people get information. At the beginning of the war, there were a lot of people who were in a difficult emotional situation, who didn’t know where to start and in general what path they should take in Poland, or what difficulties they would face. These people came to us to get support and its provision, that was the first goal.


UA

В інформаційному пункті працюють чудові, віддані своїй справі люди. Хочете познайомитися з ними? Підписуйтесь на нашу сторінку, де ми щотижня публікуватимемо їхні профайли. Першою буде Юлія Вельчинська, яка відповість на кілька запитань про себе:

🟠 Яку функцію ви виконуєте?

Я консультант в інформаційному пункті. Ми обслуговуємо людей, які тікають від війни в Україні. Вони приходять до нас за порадою з різних питань: як знайти роботу чи квартиру, як влаштувати дитину до школи чи дитячого садочка. Також приходять з питаннями про легалізацію перебування в Польщі та іншими проблемами, з якими вони тут стикаються.

🟠 Якими мовами ви володієте?

Я розмовляю українською, російською та польською мовами.

🟠 Чому Ви обрали Інформаційний пункт для іноземців як місце роботи?

Я працюю в цьому пункті з початку війни. Це була чудова можливість допомагати людям з інформацією. На початку війни було багато людей, які перебували в складній емоційній ситуації, не знали, з чого почати і взагалі, яким шляхом вони мають йти в Польщі, з якими труднощами вони зіткнуться. Ці люди приходили до нас, щоб отримати підтримку і надання підтримки, це була перша мета.


RU

В информационном центре работают замечательные, преданные своему делу люди. Хотите познакомиться с ними? Следите за нашим профилем, где мы будем публиковать их анкеты каждую неделю. Первая – Юлия Вельчинская, которая ответит на несколько вопросов о себе:

🟠 Какую функцию Вы выполняете?

Я работаю консультантом в информационном пункте. Мы обслуживаем людей, бегущих от войны на Украине. Они обращаются к нам за советом по разным вопросам: как найти работу или квартиру, как записать ребенка в школу или детский сад. Они также обращаются к нам с вопросами о легализации своего пребывания в Польше и другими проблемами, с которыми они сталкиваются здесь.

🟠 Какими языками Вы владеете?

Я говорю на украинском, русском и польском языках.

🟠 Почему Вы выбрали местом работы Информационный пункт для иностранцев?

Я работаю в этом пункте с начала войны. Это была прекрасная возможность помогать людям с информацией. В начале войны было много людей, которые находились в трудном эмоциональном положении, не знали, с чего начать и вообще, какой путь им предстоит пройти в Польше, с какими трудностями они столкнутся. Эти люди приходили к нам за поддержкой и оказание поддержки, было первой целью.