PL/ENG/UA/RU

W Punkcie Informacyjnym pracują same wspaniałe, zaangażowane osoby. Chcecie je poznać? Śledźcie nasz profil, na którym będziemy co tydzień publikować ich sylwetki. Tym razem rozmawiamy z Inną Kobą.

🟠 Jaką funkcję pełnisz?

Jestem doradczynią w zakresie informacji ds. obcokrajowców. Czym się zajmuję? Gdy ludzie przychodzą do mnie z różnymi pytaniami, zawsze kieruję ich do odpowiedniej Instytucji, np. Urzędu Pracy, Inspekcji Pracy, czy prawnika; odpowiadam również na e-maile, odbieram telefony, kontaktuję się z odpowiednimi osobami, udzielając wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebują.

🟠 Jakimi językami się posługujesz?

Mówię płynnie po ukraińsku, rosyjsku i polsku, mówię również po angielsku, na średniozaawansowanym poziomie.

🟠 Dlaczego wybrałaś Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców jako miejsce pracy?

Na początku pracowałam na dworcu, pomagałam w biurze Urzędu Pracy, tam miałam do czynienia ze stosunkowo podobnymi sprawami. Przydzielaliśmy ludziom mieszkania, pomagaliśmy znaleźć kursy, przystosować się. W grudniu 2022 roku przyszła do nas na dworzec Ludmiła Dymitrow, mówiąc, że szuka konsultantów do pracy w Punkcie Informacyjnym. Zaproponowała, żebym spróbowała swoich sił w tej roli. Kiedy tu przyjechałam, specyfika pracy okazała się zupełnie inna, tutaj bardziej zajmują się integracją cudzoziemców, pomagają im w legalizacji pobytu, w znalezieniu szkoleń. Przyciągnęła mnie atmosfera, zespół, bardziej wyważone i spokojne tempo pracy. Wtedy zostawiłam swoją główną pracę i zostałam tutaj na stałe.


ENG

The Information Point is staffed by some wonderful, committed people. Would you like to meet them? Follow our profile, where we will publish their profiles every week. This time we are talking to Inna Koba.

🟠 What is your role?

I am an information advisor for foreigners. What do I do? When people come to me with various questions, I always direct them to the relevant institution, such as the Labour Office, the Labour Inspectorate, or a lawyer; I also answer emails, answer phone calls, and contact the relevant people, providing support to anyone who needs it.

🟠 What languages do you speak?

I am fluent in Ukrainian, Russian and Polish, I also speak English, at an intermediate level.

🟠 Why did you choose the Information Point for Foreigners as your place of work?

At first I worked at the train station, I helped in the office of the Employment Office, there I had to deal with relatively similar things. We assigned people housing, helped them find courses, adapt. In December 2022, Ludmila Dymitrov came to us at the station, saying she was looking for consultants to work at the Information Point. She suggested I try my hand at this role. When I arrived here, the specifics of the job turned out to be completely different, here they are more concerned with the integration of foreigners, helping them to legalise their stay, to find training. I was attracted by the atmosphere, the team, the more balanced and relaxed pace of work. Then I left my main job and stayed here.


UA

В інформаційному пункті працюють чудові, віддані своїй справі люди. Хочете познайомитися з ними? Підписуйтесь на нашу сторінку, де ми щотижня публікуватимемо їхні профілі. Цього разу ми розмовляємо з Інною Кобою.

🟠 Яку роль ви виконуєте?

Я інформаційний консультант для іноземців. Що я роблю? Коли люди приходять до мене з різними питаннями, я завжди скеровую їх до відповідної установи, наприклад, до Центру зайнятості, Інспекції праці або адвоката; також відповідаю на електронні листи, відповідаю на телефонні дзвінки, зв’язуюся з відповідними людьми, надаючи підтримку всім, хто її потребує.

🟠 Якими мовами ви володієте?

Вільно володію українською, російською та польською мовами, також володію англійською на середньому рівні.

🟠 Чому ви обрали Інформаційний пункт для іноземців місцем своєї роботи?

Спочатку я працювала на залізничному вокзалі, допомагала в офісі Центру зайнятості, там доводилося займатися відносно схожими речами. Ми надавали людям житло, допомагали знайти курси, адаптуватися. У грудні 2022 року до нас на вокзал прийшла Людмила Дмитрів, сказала, що шукає консультантів для роботи в інформаційному пункті. Вона запропонувала мені спробувати себе в цій ролі. Коли я приїхала сюди, специфіка роботи виявилася зовсім іншою, тут більше займаються інтеграцією іноземців, допомагають їм легалізувати своє перебування, підібрати навчання. Мене привабила атмосфера, колектив, більш врівноважений і спокійний темп роботи. Тоді я залишила свою основну роботу і залишилася тут на постійній основі.


RU

В информационном центре работают замечательные, преданные своему делу люди. Хотите познакомиться с ними? Следите за нашим профилем, где мы будем публиковать их анкеты каждую неделю. На этот раз мы беседуем с Инной Кобой.

🟠 Какую функцию Вы выполняете?

Я информационный консультант для иностранцев. Чем я занимаюсь? Когда ко мне обращаются люди с различными вопросами, я всегда направляю их в соответствующее учреждение, например, в центр занятости, в инспекцию труда или к юристу; я также отвечаю на электронные письма, на телефонные звонки, связываюсь с соответствующими людьми, оказывая поддержку всем, кто в ней нуждается.

🟠 Какими языками Вы владеете?

Я свободно владею украинским, русским и польским языками, а также английским, на среднем уровне.

🟠 Почему Вы выбрали местом своей работы Информационный пункт для иностранцев?

Сначала я работала на вокзале, помогала в офисе Центра занятости, там приходилось заниматься относительно похожими вещами. Мы подбирали людям жилье, помогали найти курсы, адаптироваться. В декабре 2022 года к нам на вокзал пришла Людмила Дмитров и сказала, что ищет консультантов для работы в информационном пункте. Она предложила мне попробовать себя в этой роли. Когда я пришла сюда, оказалось, что специфика работы совершенно другая, здесь больше занимаются интеграцией иностранцев, помогают им легализовать свое пребывание, найти обучение. Меня привлекла атмосфера, коллектив, более уравновешенный и спокойный темп работы. Тогда я оставила свою основную работу и осталась здесь насовсем.