PL Spotkanie Międzynarodowych Trenerów – Relacja Kristiny

W dniach 11-19 czerwca odbyła się 9. edycja szkolenia „Train the Trainer: it’s up to me” zorganizowana przez Naturkultur w malowniczej wiosce Hinterm dem Horn, niedaleko Bremy. W wydarzeniu wzięli udział ludzie z 14 krajów, każdy z nich z bogatą tożsamością, osobistymi historiami i unikalnymi doświadczeniami. Naszą wspólną misją było rozwijanie umiejętności trenerskich i budowanie międzynarodowej współpracy.

Od samego początku szkolenie było intensywne i pełne wyzwań. Czas płynął niezwykle szybko, choć w rzeczywistości szkolenie trwało jedynie osiem dni. Doświadczenia, jakie zdobyliśmy, były jednak na tyle głębokie, że wydawało się, jakbyśmy spędzili tam miesiące.

Różnorodność i Intensywność Szkolenia

Szkolenie obfitowało w różnorodne aktywności, które angażowały nas do samego końca. Ciągle zmienialiśmy role, raz zakładając „kapelusz uczestnika”, a raz „kapelusz trenera”. Było to zarówno zabawne, jak i wyzwalające, dając nam możliwość spojrzenia na szkolenie z różnych perspektyw.

Dzięki trenerom – Dagnie, Darko, Andre i Lizie – mieliśmy okazję poznać różne style pracy i przetestować je na sobie. Dzięki temu mogliśmy zidentyfikować, co nam odpowiada, co chcielibyśmy zastosować w przyszłości, a co jest nam zupełnie obce.

Trenerzy stworzyli otwartą i komfortową przestrzeń, co umożliwiło nam bycie szczerymi i otwartymi wobec siebie oraz reszty grupy. Mogliśmy pytać i otrzymywać feedback, dzielić się naszymi porażkami, omawiać błędy i szukać obszarów do pracy.

Rozwój Kompetencji i Umiejętności

Podczas szkolenia studiowaliśmy Model Kompetencji Salto, dyskutując nad każdą z kompetencji. Ten etap pozwolił nam ocenić nasze umiejętności, zrozumieć nasze mocne i słabe strony oraz określić, nad czym musimy pracować. Ćwiczenia z debat i wystąpień publicznych pomagały nam rozwijać nasze umiejętności miękkie i twarde, budować pewność siebie i gotowość do roli trenera.

Doświadczaliśmy momentów kryzysowych, uczyliśmy się pokory, adaptacji i umiejętności poddawania się w ręce wszechświata. Budowaliśmy zespoły, odczuwaliśmy sukces i stratę, doświadczaliśmy momentów, kiedy nie można kontrolować wszystkiego, co uczyło nas akceptacji i elastyczności.

Zacieśnianie Więzi i Eksploracja Bremy

W ramach programu szkoleniowego mieliśmy również okazję zwiedzić Bremę. Podziwialiśmy piękno starego miasta, zobaczyliśmy pomnik Muzykantów z Bremy, usłyszeliśmy legendy i ciekawe fakty z przeszłości. Wąskie uliczki, które znaleźliśmy, przypominały nam scenerię z filmów o Harrym Potterze. Ta wycieczka dodatkowo wzmocniła nasze więzi i zainspirowała nas do dalszej współpracy.

Podsumowanie i Przyszłe Wyzwania

Pierwsza faza szkolenia dostarczyła nam wiedzy i doświadczeń potrzebnych do tworzenia i wdrażania programów szkoleniowych. Mieliśmy okazję przetestować nasze umiejętności w międzynarodowym zespole, co zaowocowało wdrożeniem projektu „MindNavy” podczas jednego z dni szkoleniowych.

Nasze doświadczenia z tej fazy szkolenia pomogły nam zbudować więzi i utrzymać wspólnego ducha. Otrzymaliśmy wytyczne i zadania na kolejne miesiące, a nasze grupy, doświadczenia i pełne entuzjazmu spojrzenia na przyszłość są dowodem na to, jak owocne było to spotkanie.

Z niecierpliwością czekam na listopad, kiedy ponownie spotkamy się w naszym dużym kręgu, aby podzielić się spostrzeżeniami i momentami „AHA” po „fazie działania” w naszych lokalnych społecznościach. Wierzę w sukces każdego z nas i trzymam kciuki za nasze wspólne osiągnięcia!

ENG verssion below

ENG Kristina about International Trainer Meeting

From June 11th to 19th, the 9th edition of the „Train the Trainer: it’s up to me” training took place, organized by Naturkultur in the picturesque village of Hinterm dem Horn, near Bremen. Participants from 14 countries, each with rich identities, personal stories, and unique experiences, gathered with a common mission: to develop training skills and foster international cooperation.

From the very beginning, the training was intense and full of challenges. Time seemed to fly by, even though the training lasted only eight days. The experiences we gained were so profound that it felt like we had spent months there.

Diversity and Intensity of Training

The training was packed with various activities that kept us engaged until the very end. We constantly switched roles, sometimes wearing the „participant hat” and other times the „trainer hat.” This was both fun and challenging, allowing us to view the training from different perspectives.

Thanks to the trainers – Dagna, Darko, Andre, and Liza – we had the opportunity to explore different work styles and test them on ourselves. This helped us identify what suits us, what we would like to apply in the future, and what feels completely foreign to us.

The trainers created an open and comfortable space, enabling us to be honest and transparent with ourselves and the group. We could ask questions, receive feedback, share our failures, discuss mistakes, and identify areas for improvement.

Developing Competencies and Skills

During the training, we studied the Salto Competency Model, discussing each competency in detail. This phase allowed us to evaluate our skills, understand our strengths and weaknesses, and determine what we need to work on. Exercises in debating and public speaking helped us develop our soft and hard skills, build confidence, and prepare for the trainer’s role.

We experienced crisis moments, learned humility, adaptation, and the ability to surrender to the universe. We built teams, experienced success and loss, and learned to accept and be flexible when we couldn’t control everything.

Strengthening Bonds and Exploring Bremen

As part of the training program, we also had the opportunity to visit Bremen. We admired the beauty of the old town, saw the statue of the Bremen Town Musicians, and learned about legends and interesting facts from the past. The narrow streets we found reminded us of scenes from Harry Potter films. This trip further strengthened our bonds and inspired us for future collaboration.

Summary and Future Challenges

The first phase of the training provided us with the knowledge and experience needed to create and implement training programs. We had the chance to test our skills in an international team, which resulted in the implementation of the „MindNavy” project during one of the training days.

Our experiences from this phase of the training helped us build connections and maintain a shared spirit. We received guidelines and assignments for the coming months, and our groups, experiences, and enthusiastic outlooks on the future are evidence of how fruitful this meeting was.

I eagerly await November, when we will all meet again in our large circle to share our insights and „AHA” moments after the „action phase” in our local communities. I believe in the success of each of us and look forward to our collective achievements!