PL/ENG/UA/RU
🌍 Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Fundacja Otwarty Plan, które dotyczyć będzie migracji klimatycznej.
🌱 Podczas seminarium “Climate Migration as a Matter of Justice” zgłębione zostaną różnorodne aspekty migracji klimatycznych, w tym ich przyczyny, konsekwencje oraz wyzwania związane z ochroną migrantów klimatycznych. Jego celem jest poszukiwanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.
📅 Co znajdziecie w programie? Pierwszego dnia odbędzie się wprowadzenie do zagadnienia, dyskusja nad przyczynami i konsekwencjami migracji klimatycznej oraz o prawach człowieka osób nią dotkniętych. Drugiego dnia (który będzie miał miejsce w Centrum Wielokulturowym) porozmawiamy o zaangażowaniu migrantów klimatycznych w sprawy polityczne oraz dobrych praktykach dla aktywistów.
ENG
🌍 We warmly invite you to a seminar organized by Fundacja Otwarty Plan , focusing on climate migration.
🌱 During the seminar “Climate Migration as a Matter of Justice,” various aspects of climate migration will be explored, including its causes, consequences, and the challenges of protecting climate migrants. The goal is to seek solutions that can contribute to building a more sustainable and just future.
📅 What’s in the program? On the first day, there will be an introduction to the topic, a discussion on the causes and consequences of climate migration, and a look at the human rights of those affected. On the second day (held at the Multicultural Center), we will talk about the political engagement of climate migrants and best practices for activists.
UA
🌍 Щиро запрошуємо вас на семінар, організований Fundacja Otwarty Plan на тему кліматичної міграції.
🌱 На семінарі „Кліматична міграція як питання справедливості” будуть розглянуті різні аспекти кліматичної міграції, включаючи її причини, наслідки та проблеми захисту кліматичних мігрантів. Він спрямований на пошук рішень, які можуть сприяти побудові більш сталого та справедливого майбутнього.
📅 Що ви знайдете в програмі? У перший день відбудеться вступ до теми, обговорення причин і наслідків кліматичної міграції та прав людини тих, кого вона зачіпає. На другий день (який відбудеться в Мультикультурному центрі) ми поговоримо про залучення кліматичних мігрантів до політичних питань та про кращі практики для активістів.
RU
🌍 Приглашаем вас на семинар, организованный фондом Fundacja Otwarty Plan, посвященный климатической миграции.
🌱 На семинаре „Климатическая миграция как вопрос справедливости” будут рассмотрены различные аспекты климатической миграции, включая ее причины, последствия и проблемы защиты климатических мигрантов. Его цель – поиск решений, которые могут способствовать построению более устойчивого и справедливого будущего.
📅 Что вы найдете в программе? В первый день будет введение в проблему, обсуждение причин и последствий климатической миграции, а также прав человека тех, кого она затрагивает. Во второй день (который пройдет в Мультикультурном центре) мы поговорим о вовлечении климатических мигрантов в решение политических вопросов и о передовом опыте для активистов.