[PL] [ENG] [UA]

PL Wspólne chwile w Jeziorkowie – spędziliśmy niesamowity czas z najmłodszymi i odkrywaliśmy piękno natury!

Nasza wycieczka do Jeziorkowa była wspaniała! To wyjątkowe miejsce przyciąga zarówno młodszych, jak i starszych miłośników przyrody, oferując niezapomniane doświadczenia i bliski kontakt z naturą.

Czy można pogłaskać tę kozę? Oczywiście!

Jednym z najważniejszych punktów naszej wizyty było spotkanie z uroczymi zwierzętami gospodarskimi. Alpaki, świnki, owce, kozy i kury z Jeziorkowa zachwyciły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wspólnie z najmłodszymi mogliśmy je nakarmić, pogłaskać i dowiedzieć się więcej o tym, skąd pochodzi mleko, jajka i inne produkty, które spożywamy na co dzień. A do tego? Jak zajmować się i jak zachowywać wśród zwierząt!

Edukacja i świadomość ekologiczna

Podczas tej wizyty nie tylko bawiliśmy się, ale również wiele się nauczyliśmy. Dowiedzieliśmy się, jak ważne jest traktowanie zwierząt z szacunkiem i dbałość o ich komfort. Pracownicy Jeziorkowa w przystępny sposób wyjaśnili nam, jak możemy przyczynić się do ochrony środowiska i jak nasze codzienne wybory wpływają na planetę. Dzięki temu, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogli zyskać nowe spojrzenie na życie w zgodzie z naturą.

Cykl „Zwierzaki, robaki i dzikie rzeczy”

Nasza wizyta w Jeziorkowie była częścią cyklu „Zwierzaki, robaki i dzikie rzeczy”. W ramach tego projektu spotkaliśmy się z 29 osobami, wśród których byli zarówno rodzice, jak i dzieci. Wspólnie poznawaliśmy różnorodne zwierzęta, zarówno te mieszkające w ZOO, jak i wiejskie zwierzęta gospodarskie. To dopiero początek naszych przygód – czeka nas jeszcze wiele fascynujących spotkań i odkryć!

Projekt „Greening the Blues”

Nasza wycieczka do Jeziorkowa była częścią projektu „Greening the Blues”, organizowanego przez Fundację IB Polska we współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Celem projektu jest nie tylko dostarczanie radości i edukacji ekologicznej, ale również integracja różnych społeczności i promowanie zrównoważonego stylu życia.

Podsumowanie

Wycieczka do Jeziorkowa okazała się nie tylko świetną zabawą, ale również cenną lekcją o przyrodzie i odpowiedzialności za naszą planetę. Dzięki takim inicjatywom jak „Greening the Blues” mamy okazję zbliżyć się do natury i nauczyć się, jak możemy ją chronić. Cieszymy się na kolejne przygody i spotkania, które na nas czekają!

Projekt „Greening the Blues” jest organizowany przez Fundację IB Polska razem z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

ENG Shared Moments in Jeziorkowo – We Spent an Amazing Time with the Little Ones and Discovered the Beauty of Nature!

Our trip to Jeziorkowo was wonderful! This unique place attracts both young and older nature lovers, offering unforgettable experiences and close contact with nature.

„Can I pet this goat? Of course!”

One of the highlights of our visit was meeting the charming farm animals. The alpacas, pigs, sheep, goats, and chickens of Jeziorkowo delighted both children and adults. Together with the little ones, we were able to feed them, pet them, and learn more about where milk, eggs, and other products we consume daily come from. And in addition? How to care for and behave around animals!

Education and Environmental Awareness

During this visit, we not only had fun but also learned a lot. We found out how important it is to treat animals with respect and ensure their comfort. The staff at Jeziorkowo explained to us in an accessible way how we can contribute to environmental protection and how our daily choices impact the planet. Thanks to this, both children and adults gained a new perspective on living in harmony with nature.

The „Animals, Bugs, and Wild Things” Series

Our visit to Jeziorkowo was part of the „Animals, Bugs, and Wild Things” series. As part of this project, we met with 29 people, including both parents and children. Together, we explored various animals, both those living in the zoo and farm animals in Jeziorkowo. This is just the beginning of our adventures – many more fascinating encounters and discoveries await us!

The “Greening the Blues” Project

Our trip to Jeziorkowo was part of the “Greening the Blues” project, organized by the IB Polska Foundation in collaboration with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The aim of the project is not only to provide joy and environmental education but also to integrate different communities and promote a sustainable lifestyle.

Summary

The trip to Jeziorkowo turned out to be not only great fun but also a valuable lesson about nature and responsibility for our planet. Thanks to initiatives like “Greening the Blues,” we have the opportunity to get closer to nature and learn how we can protect it. We look forward to the upcoming adventures and meetings that await us!

The „Greening the Blues” project is organized by the IB Polska Foundation together with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

 

UA Спільні миті в Єзіорково – ми провели неймовірний час з найменшими та відкривали красу природи!

Наша подорож до Єзіорково була чудовою! Це унікальне місце приваблює як молодих, так і старших любителів природи, пропонуючи незабутні враження та близький контакт з природою.

„Чи можна погладити цю козу? Звичайно!”

Одним із найважливіших моментів нашого візиту була зустріч з чарівними домашніми тваринами. Альпаки, свинки, вівці, кози та кури з Єзіорково зачарували як дітей, так і дорослих. Разом із найменшими ми могли їх погодувати, погладити та дізнатися більше про те, звідки береться молоко, яйця та інші продукти, які ми споживаємо щодня. А додатково? Як доглядати за тваринами та як поводитися серед них!

Освіта та екологічна свідомість

Під час цього візиту ми не тільки розважалися, але й багато чого навчилися. Ми дізналися, як важливо ставитися до тварин з повагою та дбати про їх комфорт. Працівники Єзіорково у доступній формі пояснили нам, як ми можемо сприяти захисту навколишнього середовища і як наші щоденні вибори впливають на планету. Завдяки цьому, як діти, так і дорослі, отримали новий погляд на життя в гармонії з природою.

Цикл „Тварини, комахи та дикі речі”

Наш візит до Єзіорково був частиною циклу „Тварини, комахи та дикі речі”. У рамках цього проекту ми зустрілися з 29 людьми, серед яких були як батьки, так і діти. Разом ми вивчали різноманітних тварин, як тих, що живуть у зоопарку, так і домашніх тварин у Єзіорково. Це лише початок наших пригод – попереду нас чекає ще багато захоплюючих зустрічей і відкриттів!

Проект „Greening the Blues”

Наша подорож до Єзіорково була частиною проекту „Greening the Blues”, організованого Фондом IB Polska у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Метою проекту є не лише приносити радість і екологічну освіту, а й інтеграція різних спільнот та просування сталого способу життя.

Підсумок

Подорож до Єзіорково виявилася не лише чудовою розвагою, але й цінним уроком про природу та відповідальність за нашу планету. Завдяки таким ініціативам, як „Greening the Blues”, ми маємо можливість наблизитися до природи та дізнатися, як можемо її захищати. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні пригоди та зустрічі, які на нас чекають!

Проект „Greening the Blues” організований Фондом IB Polska разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).