Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację Uczestników do projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020- 2021, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Projekt polega na świadczeniu, nieodpłatnie, usług asystenckich dla:

– co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Projekt jest realizowany w województwie małopolskim i śląskim na terenie 10 powiatów tj.:
– w województwie małopolskim: krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, m. Kraków,

– w województwie śląskim: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego oraz m. Tychy i m. Mysłowice.

Usługi asystenckie świadczone w projekcie polegać będą na pomocy uczestnikom, w szczególności, w czynnościach takich jak:

– wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe)
– zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwianie spraw urzędowych,
– w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także dotarcie i powrót do/z placówki oświatowej.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z załączonym  REGULAMINEM oraz wypełnić i przekazać do nas KARTĘ ZGŁOSZENIA, w terminach:
– do 22 stycznia 2021 r. (I etap rekrutacji)
– do 10 lutego 2021 r. (II etap rekrutacji)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
– dla usług świadczonych na terenie województwa śląskiego:
tel. 789 489 531, e-mail: pomoc-polska@ib.de
dla usług świadczonych na terenie województwa małopolskiego:
tel. 511 837 163, e-mail: pomoc-polska@ib.de

w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 43 200 godzin, do wyczerpania tej liczby.