Fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza rekrutację UZUPEŁNIAJĄCĄ uczestników do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”

Rekrutacja PODSTAWOWA do projektu została zakończona

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA prowadzona będzie od 21.02.2022 r. do 1.03.2022 r. i obejmować będzie:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. zamieszkujące na obszarach:
  • woj. śląskiego (50 miejsc):
   • pow. bieruńsko-lędziński,
   • pow. pszczyński pszczyńskiego,
   • pow. będziński,
   • pow. mikołowski,
   • m. Tychy,
   • m. Sosnowiec,
   • m. Jaworzno,
   • m. Mysłowice;
  • woj. małopolskiego (50 miejsc):
   • pow. krakowski,
   • pow. chrzanowski,
   • pow. wadowicki,
   • pow. oświęcimski,
   • pow. wielicki
   • pow. miechowski
   • pow. olkuski,
   • m. Kraków.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (dalej Program), na terenie w/w powiatów:

Okres realizacji programu: do dnia 31.12.2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego: 2 997 060 zł.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze rocznym.

Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

Szczegółowy zakres usług znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.). Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. W przypadku braku dokonania ww. wskazania Fundacja przeprowadzi rekrutację zgodnie z wytycznymi w Programie i przydzieli asystenta.

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 59 640 godzin na oba województwa, do wyczerpania limitu tej liczby godzin.

Liczba godzin na jednego uczestnika ustalana będzie indywidualnie przez koordynatora projektu w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną, rodzinną i socjalno-bytową uczestnika do limitów obowiązujących w programie. Ocena ta dokonana zostanie na podstawie wywiadu przeprowadzonego podczas wypełniania karty zgłoszenia do programu.

Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem Programu.

Rekrutacja

Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU , i dostarczenie jej do Fundacji w ustalonych terminach i formie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności wysyłane drogą e-mailową akceptowane jest wyłącznie w formie czytelnego skanu. Zdjęcia orzeczeń wykonane telefonem oraz nieczytelne skany nie będą przyjmowane.

W przypadku zgłoszenia telefonicznego kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny. Kandydat zobowiązany jest wówczas do dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności drogą mailową, pocztową lub osobiście do 5 dni roboczych. Niedostarczenie orzeczenia we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia do programu (zgłoszenie będzie można złożyć po raz kolejny w innym terminie).

W rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ wsparcie otrzyma 20 osób z województwa małopolskiego i 20 osób z województwa śląskiego oraz odpowiednio w każdym województwie zostanie stworzona lista rezerwowa dla 40 osób. Po zakończeniu rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ, o ile pozostaną wolne godziny usług asystenckich, zostaną przydzielone usługi osobom z listy rezerwowej, do wyczerpania ww. liczby godzin.

Na zgłoszenia czekamy od 21.02.2022 do 1.03.2022 r., do godziny 15.00, liczy się kolejność zgłoszeń oraz spełnianie ww. kryteriów. Zastrzegamy sobie skrócenie okresu rekrutacji, o ile zostanie wyczerpana liczba 120 zgłoszeń (łączniez listą rezerwową).

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu, w godzinach 10.00 –14.00.

Fundacja Internationaler Bund Polska

 • dla woj. śląskiego: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11; tel.: 504 422 766,
  e-mail: IB-Polska-Tychy@ib.de
 • dla woj. małopolskiego: 31-534 Kraków, ul. Daszyńskiego 22; tel.: 511 837 163,
  e-mail: pomoc-polska@ib.de

Szczegółowa informacja o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-w-2022-roku-wnioski-na-ponad-pol-miliarda-zlotych-zaakceptowane

Załączniki: