Fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza rekrutację uczestników do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”

Rekrutacja do programu prowadzona będzie od 19.07.2022 r. do 22.07.2022 r. i obejmować będzie:

 • dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym (pierwszeństwo będą miały osoby posiadające kolejno stopień: znaczny sprzężony, znaczny, umiarkowany) w przypadku osób o tym samym stopniu decyduje kolejność zgłoszenia;
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Osoby zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego na ternie miast i powiatów:

 • m. Tychy,
 • pow. bieruńsko-lędzińskiego,
 • pow. pszczyńskiego
 • pow. będzińskiego,
 • pow. mikołowskiego,
 • m. Sosnowiec,
 • m. Jaworzno,
 • m. Mysłowice;

Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie min. 5 dzieci do 16 r.ż. oraz min. 20 osób dorosłych.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (dalej Program), na terenie w/w powiatów:

Okres realizacji programu: do dnia 31.12.2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego: 318 175,00 zł.
Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze rocznym.

Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługi asystenckie polegać będą m.in.
na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
  prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

Szczegółowy zakres usług znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. W przypadku braku dokonania ww. wskazania Fundacja przeprowadzi rekrutację zgodnie z wytycznymi w Programie i przydzieli asystenta.

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 6500 godzin.

Liczba godzin na jednego uczestnika ustalana będzie indywidualnie przez koordynatora projektu w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną, rodzinną i socjalno-bytową uczestnika do limitów obowiązujących w programie. Ocena ta dokonana zostanie na podstawie wywiadu telefonicznego lub osobistego przeprowadzonego podczas wypełniania karty zgłoszenia do programu.

Grupa docelowa

Co najmniej 25 osób zamieszkujących łącznie 8 powiatów na terenie województwa śląskiego.

 • co najmniej 5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • co najmniej 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników z ww. 25 osób, tj. 18 osób, będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.

 1. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
 2. dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności wymagające: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  ‒ w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Rekrutacja

Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI i wypełnienie za pośrednictwem koordynatora projektu KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU oraz dostarczenie do biura fundacji orzeczenia o niepełnosprawności w ustalonych terminach i formie, czas dostarczenia orzeczenia – do 5 dni roboczych.

Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w biurze projektu. Kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Brak dostarczenia orzeczenia we wskazanym terminie skutkować będzie anulowaniem zgłoszenia.
Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w biurze projektu. Kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

Fundacja zastrzega sobie przeprowadzenie rekrutacji do wyczerpania dostępnych miejsc oraz całkowitej liczby godzin asystentury, tj. 6500.

Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie lista osób przyjętych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa dla osób, które nie dostały się z powodu braku miejsc. Lista rezerwowa będzie obowiązywać przez cały okres trwania programu i uruchamiana będzie w przypadku zwalniania się godzin usług w projekcie (o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń na liście bez podziału na stopnie niepełnosprawności).

W przypadku wyczerpania miejsc z listy rezerwowej ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania liczby dostępnych godzin.

Zgłoszenia

Zgłoszenia telefoniczne lub osobiste przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.
Na zgłoszenia czekamy od 19.07.2022 do 22.07.2022 r., do godziny 15.00.

Liczy się rodzaj orzeczenia (w przypadku osób dorosłych pierwszeństwo maja osoby posiadające kolejno stopień: znaczny sprzężony, znaczny, umiarkowany);

W przypadku osób o tym samym stopniu niepełnosprawności decyduje kolejność zgłoszeń !

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu.
Fundacja Internationaler Bund Polska
43-100 Tychy, ul. Edukacji 11; tel.: 507-342-996, 32 219 10 10, e-mail: justyna.feliksioska@ib.de

Szczegółowa informacja o programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1350,ogloszenie-o-dodatkowym-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022

Załączniki: