Fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza rekrutację uczestników do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja PODSTAWOWA do projektu prowadzona będzie od 10.02.2022 r. do 18.02.2022 r.  i obejmować będzie:

 • osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami (min. 2 symbole rodzaju niepełnosprawności w orzeczeniu);
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

zamieszkujące na obszarach:

 • woj. śląskiego (50 miejsc):
  • pow. bieruńsko-lędziński,
  • pow. pszczyński pszczyńskiego,
  • pow. będziński,
  • pow. mikołowski,
  • m. Tychy,
  • m. Sosnowiec,
  • m. Jaworzno,
  • m. Mysłowice;
 • woj. małopolskiego (50 miejsc):
  • pow. krakowski,
  • pow. chrzanowski,
  • pow. wadowicki,
  • pow. oświęcimski,
  • pow. wielicki
  • pow. miechowski
  • pow. olkuski,
  • m. Kraków.

O projekcie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (dalej Program), na terenie  w/w  powiatów:

Okres realizacji programu: do dnia 31.12.2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego: 2 997 060 zł.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze rocznym.

Zakres usług

Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

Szczegółowy zakres usług (pobierz)

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

Wybór asystenta i pula godzin

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. W przypadku braku dokonania ww. wskazania Fundacja przeprowadzi rekrutację zgodnie z wytycznymi w Programie i przydzieli asystenta.

Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem Programu.

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 59 640 godzin na oba województwa, do wyczerpania limitu tej liczby godzin.

Liczba godzin na jednego uczestnika ustalana będzie indywidualnie przez koordynatora projektu w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną, rodzinną i socjalno-bytową uczestnika do limitów obowiązujących w programie. Ocena ta dokonana zostanie na podstawie wywiadu przeprowadzonego podczas wypełniania karty zgłoszenia do programu.

Rekrutacja i zgłoszenia

Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI (pobierz), wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU (pobierz), i dostarczenie jej do Fundacji w ustalonych terminach i formie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności wysyłane drogą e-mailową akceptowane jest wyłącznie w formie czytelnego skanu. Zdjęcia orzeczeń wykonane telefonem oraz nieczytelne skany nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia telefoniczne

W przypadku zgłoszenia telefonicznego kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny. Kandydat zobowiązany jest wówczas do dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności drogą mailową, pocztową lub osobiście do 5 dni roboczych. Niedostarczenie orzeczenia we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia do programu (zgłoszenie będzie można złożyć po raz kolejny w innym terminie).

Fundacja zastrzega sobie przeprowadzenie rekrutacji podstawowej oraz uzupełniającej do wyczerpania całkowitej liczby godzin asystentury, tj. 59 640 godzin.

W rekrutacji PODSTAWOWEJ mogą zgłaszać się następujące osoby:

 • osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami (min. 2 symbole rodzaju niepełnosprawności w orzeczeniu);
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W rekrutacji podstawowej wsparcie otrzyma 60 osób dorosłych i 40 dzieci, przy czym 50 osób będzie z województwa małopolskiego i 50 osób z województwa śląskiego.

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej, o ile pozostaną wolne godziny usług asystenckich, zostanie ogłoszona rekrutacja/e uzupełniająca/e, do wyczerpania ww. liczby godzin.

Na zgłoszenia czekamy od 10.02.2022 do 18.02.2022 r., do godziny 15.00, liczy się kolejność zgłoszeń oraz spełnianie ww. kryteriów. Zastrzegamy sobie skrócenie okresu rekrutacji, o ile zostanie wyczerpana liczba 100  zgłoszeń, nie będzie prowadzona lista rezerwowa.

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu, w dni robocze, w godzinach 10.00 – 14.00.

Fundacja Internationaler Bund Polska

 • dla woj. śląskiego: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11; tel.: 504 422 766,
  e-mail: IB-Polska-Tychy@ib.de
 • dla woj. małopolskiego: 31-534 Kraków, ul. Daszyńskiego 22; tel.: 511 837 163,
  e-mail: pomoc-polska@ib.de

Szczegółowa informacja o programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1312,program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022

Załączniki