Wczoraj (6.03) odbyły się pierwsze konsultacje społeczne w ramach projektu “Rozzieleńmy się!” Dotyczyły one powstającego ogrodu społecznego “na Wesołej”.

Po spotkaniu nasz zespół projektowy składający się z pracowników fundacji IB Polska i UNHCR ma głowy pełne pomysłów! Udało nam się poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a także zasoby, którymi dysponują. 

Wiemy już, że dla mieszkańców szczególnie ważne są:

 • strefa ogrodnicza z warzywami, ziołami i roślinami ozdobnymi
 • działania edukacyjne, które między innymi nauczą nas jak dbać o ogród
 • miejsce na relaks gdzie będziemy spędzać czas wspólnie jak i w odosobnieniu i ciszy
 • strefa pracy kreatywnej, czyli miejsce na inspiracje i pracę biurową w naturze

Podczas warsztatów z Zarządem Zieleni Miejskiej, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc, uczestnicy stworzyli również dwa plany wymarzonych ogrodów.

Konsultacje społeczne “na Wesołej” były jednym z wielu działań zespołu projektu “Rozzieleńmy się”, podczas których staramy się poznać opinie mieszkańców.

Dziękujemy @Krakowskie Biuro Festiwalowe i @Apteka Designu za udostępnienie przestrzeni na konsultacje oraz @Agencja Rozwoju Miasta za udostępnienie miejsca pod ogród społeczny. A także wszystkim obecnym mieszkańcom i przedstawicielom instytucji, bez których to spotkanie nie byłoby możliwe!

Już wkrótce czekają nas konsultacje w sprawie ogrodu społecznego w Nowej Hucie.


ENG

Yesterday (March 6th) marked the first round of social consultations as part of the „Greening the Blues” project. They focused on the emerging community garden in the „Wesoła” neighborhood.

After the meeting, our project team consisting of employees from the IB Polska Foundation and UNHCR is brimming with ideas! We managed to understand the needs and expectations of the residents, as well as the resources they have at their disposal.

Residents have highlighted the following key priorities:

 • A gardening area with vegetables, herbs, and ornamental plants.
 • Educational activities, including learning how to care for the garden.
 • A relaxation area where we can spend time together or in solitude and silence.
 • A creative workspace, providing inspiration and office work in nature.

During workshops with the Kraków Municipal Greenspace Authority, to whom we express heartfelt thanks for their assistance, participants also created two plans for their dream gardens.

The „Wesoła” social consultations were one of many actions undertaken by the „Greening the Blues” project team, aimed at understanding the community’s perspectives.

Our gratitude extends to @Krakowskie Biuro Festiwalowe and @Apteka Designu for providing space for consultations, and @Agencja Rozwoju Miasta for allocating space for the community garden. Special thanks to all residents and institution representatives whose contributions made this meeting possible!

Stay tuned for forthcoming consultations regarding the community garden in Nowa Huta.

 

UA

Вчора (6.03) відбулася перша публічна консультація в рамках проекту „Роззеленімося!”. Вони стосувалися майбутнього громадського саду „na Wesołej”.

Після зустрічі наша проектна команда, що складається з працівників Фундації IB Polska та УВКБ ООН, має багато ідей! Ми змогли дізнатися про потреби та очікування мешканців, а також про ресурси, які вони мають у своєму розпорядженні. 

Ми вже знаємо, що особливо важливими для мешканців є наступні речі

 • зона городу з овочами, зеленню та декоративними рослинами
 • освітні заходи, які, серед іншого, навчать нас, як доглядати за садом
 • зона відпочинку, де ми будемо проводити час разом, а також на самоті і в тиші
 • зона творчої роботи, тобто місце для натхнення та офісної роботи на природі

Під час зустрічі з Управлінням Зелених Насаджень міста, якому ми хочемо подякувати за допомогу, учасники також створили два плани садів своєї мрії.

Громадська консультація „na Wesołej” була одним з багатьох заходів команди проекту „Роззеленімося”, під час яких ми намагаємося з’ясувати думку мешканців міста.

Ми хотіли б подякувати @Krakowskie Biuro Festiwalowe та @Apteka Designu за надання приміщення для проведення консультацій, а також @Agencja Rozwoju Miasta за надання місця для громадського саду. А також усім присутнім мешканцям та представникам установ, без яких ця зустріч не була б можливою!

Незабаром на нас чекають нові консультації щодо громадського саду в Новій Гуті.