Przygotowaliśmy krótki raport podsumowujący 3-letnie działanie, które zrealizowaliśmy w ramach międzynarodowego projektu pn. Wyrównywanie szans na rynku pracy – mobilności zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Chcemy podzielić osiągnięciami, które w ramach współpracy udało się zrealizować.

W projekcie wzięło udział 43 uczniów i uczennic z 4 szkół, którzy wyjechali na praktyki do Niemiec i Grecji. W 4 wyjazdach młodzieży towarzyszyło 8 opiekunów.

Naszym celem było podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych młodych ludzi kształcących się w szkołach branżowych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (intelektualnej lub/i wzrokowej). Mimo swoich ograniczeń, rozwinęli oni umiejętności i kompetencje, które odpowiadają oczekiwaniom rynku pracy. Przyczynił się do tego m.in. nacisk na zindywidualizowane nauczanie przez praktyczne doświadczenie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Doświadczenie dotychczasowych projektów utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to jedna z najbardziej efektywnych metod stosowanych w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Udział młodzieży niepełnosprawnej w zagranicznych praktykach jest w naszym przekonaniu instrumentem promującym włączanie osób z grup defaworyzowanych, zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę pracodawców na osobę niepełnosprawną jako potencjalnego pracownika, a wcześniej także praktykanta, którego należy wspierać.

Liczymy, że poprzez upowszechnianie informacji o projekcie, o zaangażowaniu młodych ludzi z niepełnosprawnością w proces podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji, uda się bardziej zainteresować pracodawców oferowaniem miejsc praktyk i pracy.

Przeczytaj krótki raport:
Wyrównywanie szans na rynku pracy – mobilności zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – raport