Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 12 grudnia 2019 roku wykaz
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku. Zestawienie
zostało przygotowane na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa
Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku
publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z
obowiązku sprawozdawczego.  Wykaz zawiera 8 798 organizacji
pozarządowych, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku. My również
znajdujemy się w tym gronie i już prosimy o przekazanie dla nas Waszego
1%!