PL/ENG/UA

Hello Music and Sketch – Warsztaty artystyczne i regenerujące

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy cykl warsztatów prowadzonych przez grupę artystów i muzyków z USA i Ukrainy, którzy za swoją misję stawiają działania twórcze na rzecz sprawiedliwości społecznej, budowania pokoju oraz walki z dyskryminacją i uciskiem.

Podczas naszych warsztatów będziemy łączyć muzykę z rysunkiem, malarstwem, fotografią i poezją, Wspólnie tworzyć przestrzeń otwartą na różnorodność, rozmowę, zabawę oraz muzykę.

Harmonogram:

Warsztaty obejmują różnorodne działania związane z muzyką, rysowaniem, opowiadaniem, malowaniem i fotografią dla różnych grup wiekowych i publiczności.

13.05.2024 Calming Music and Sketch, 7+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1305/

14.05.2024 Explore Storytelling and Painting, 7+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1405/

15.05.2024 Calming Music and Sketch, 18+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1505/

20.05.2024 Calming Music and Sketch, 13+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops2005/

21.05.2024 Autonomy Music and Photography, 13+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops2105/

Midori Samson, jest dla wielu źródłem inspiracji w świecie muzyki, edukacji i aktywizmu. Jako fagocistka, nauczycielka i naukowczyni, jest zaangażowana w wiele projektów na rzecz sprawiedliwości społecznej, równość i integracji.

Midori wraz z grupą odwiedzających nas artystów pracuje w wielu miejscach w USA odwiedzając również Indie, Gwatemali i Afrykę wykorzystując muzykę jako narzędzie wzmocnienia i transformacji społecznej.

Jako współzałożycielka i dyrektor artystyczny Trade Winds Ensemble (TWE), Midori prowadzi warsztaty kompozytorskie we współpracy z organizacjami społecznymi na całym świecie.

Zespół Midori Samson to tętniąca życiem mieszanka talentu i kreatywności, łącząca osoby z różnych środowisk i dyscyplin. Maria Koliadina, ukraińska piosenkarka, kompozytorka i artystka wizualna, dodaje wyjątkowego artystycznego charakteru dzięki swoim wieloaspektowym umiejętnościom i spostrzeżeniom kulturowym. Jared Meaner, amerykański fotograf, poeta i antropolog, wnosi do zespołu bogate doświadczenie w zakresie opowiadania historii i wiedzy wizualnej, wzbogacając swoje projekty o głębię i perspektywę. Alesia Pupina, pianistka i pedagog ukraińskiego i amerykańskiego pochodzenia, wnosi swoją pasję do muzyki i nauczania, wspierając harmonijne połączenie wymiany kulturowej i ekspresji artystycznej w zespole.

Razem, zespół Midori uosabia ducha współpracy, który przekracza granice, tworząc wpływowe i znaczące doświadczenia dzięki ich wspólnym talentom i wspólnej wizji.

ENG

Hello Music and Sketch – Arts and Healing Workshops

You are cordially invited to a unique series of workshops led by a group of artists and musicians from the United States and Ukraine, who take as their mission creative action for social justice, peacebuilding and the fight against discrimination and oppression.

During our workshops we will combine music with drawing, painting, photography and poetry, Together we will create a space open to diversity, conversation, play and music.

Schedule:

The workshop includes a variety of activities related to music, drawing, storytelling, painting and photography for different age groups and audiences.

13.05.2024 Calming Music and Sketch, 7+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1305/

14.05.2024 Explore Storytelling and Painting, 7+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1405/

15.05.2024 Calming Music and Sketch, 18+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1505/

20.05.2024 Calming Music and Sketch, 13+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops2005/

21.05.2024 Autonomy Music and Photography, 13+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops2105/

Midori Samson, is a source of inspiration for many in the world of music, education and activism. As a bassoonist, teacher and researcher, she is involved in many projects for social justice, equality and inclusion.

Midori works with a group of visiting artists in many places in the US also visiting India, Guatemala and Africa using music as a tool for empowerment and social transformation.

As co-founder and artistic director of the Trade Winds Ensemble (TWE), Midori conducts composition workshops in collaboration with community organizations around the world.

Midori Samson’s ensemble is a vibrant mix of talent and creativity, bringing together people from different backgrounds and disciplines. Maria Koliadina, a Ukrainian singer, composer and visual artist, adds a unique artistic touch with her multifaceted skills and cultural insights. Jared Meaner, an American photographer, poet and anthropologist, brings a wealth of experience in storytelling and visual knowledge, adding depth and perspective to his projects. Alesia Pupina, a pianist and educator of Ukrainian and American descent, brings her passion for music and teaching, fostering a harmonious blend of cultural exchange and artistic expression in the ensemble.

Together, the Midori team embodies a collaborative spirit that crosses boundaries, creating influential and meaningful experiences through their shared talents and vision.

UA

Hello Music and Sketch – майстер-класи з мистецтва та відновлення

Запрошуємо вас на унікальну серію майстер-класів від групи художників та музикантів з США та України, які вважають своєю місією творчу діяльність заради соціальної справедливості, миру та боротьби з дискримінацією та пригніченням.

Під час наших майстер-класів ми поєднаємо музику з малюнком, живописом, фотографією та поезією, разом ми створимо простір, відкритий для розмаїття, розмови, гри та музики.

Розклад:

Майстер-клас включає різноманітні види діяльності, що включають музику, малювання, розповідання історій, живопис та фотографію для різних вікових груп та цільових аудиторій.

13.05.2024 Заспокійлива музика та скетч, 7+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1305/

14.05.2024 Досліджуємо сторітелінг та живопис, 7+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1405/

15.05.2024 Заспокійлива музика та скетч, 18+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops1505/

20.05.2024 Заспокійлива музика та скетч, 13+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops2005/

21.05.2024 Незалежна музика та фотографія, 13+ – https://app.evenea.pl/event/artmusicworkshops2105/

Мідорі Самсон є джерелом натхнення для багатьох у світі музики, освіти та активізму. Як фаготистка, викладачка та дослідниця, вона бере участь у багатьох проектах за соціальну справедливість, рівність та інклюзію.

Мідорі разом з групою запрошених артистів працює в багатьох містах США, а також відвідує Індію, Гватемалу та Африку, використовуючи музику як інструмент для розширення прав і можливостей та соціальної трансформації.

Як співзасновник і художній керівник ансамблю Trade Winds Ensemble (TWE), Мідорі проводить майстер-класи з написання композицій у співпраці з громадськими організаціями по всьому світу.

Ансамбль Мідорі Самсон – це яскраве поєднання таланту і творчості, що об’єднує людей з різним досвідом та різними дисциплінами. Марія Колядіна, українська співачка, композиторка та художниця, додає унікального мистецького штриху завдяки своїм багатогранним навичкам та культурному розумінню. Джаред Мінер, американський фотограф, поет і антрополог, приносить багатий досвід в оповіданні історій і візуального сприйняття, додаючи глибину і перспективу своїм проектам. Алеся Пупіна, піаністка та педагог українського та американського походження, привносить свою пристрасть до музики та викладання, сприяючи гармонійному поєднанню культурного обміну та мистецького самовираження в ансамблі.

Разом ансамбль „Мідорі” втілює дух співпраці, який перетинає кордони, створюючи впливові та значущі враження завдяки їхнім спільним талантам та баченню.