PL/ENG/UA

Harmonogram (6.05-12.05.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

 

  

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat)

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat)

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem dla kobiet

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

10.00-11.30 Na czym polega proces porodowy. Cykl zajęć dla kobiet w ciąży – Błękitny Poród

13.00-16.00 Gramy w planszówki, rysujemy i pomagamy w lekcjach (7-14 lat)

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat)

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Loreną i Nouran 12+

17.00-19.00 (Nie)artystyczne zajęcia: Rozmowy, Koraliki i Czas dla Siebie

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat)

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa

16.00-17.30 Programowanie w Scratch – Eksploruj, twórz i graj

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania 10+

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+

18.00-19.00 Streaching i praktyka oddychania

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat)

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat)

17:30-18:30 Nauka rysowania z Tetianą (12+)

Sobota

11.00-14.00 FIXUM DYRDUM Integracyjne warsztaty dla dzieci (6-9 lat)

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie “Ulica Świętej Gertrudy. Legendy. Historia. Zabytki. Ciekawe miejsca”

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Joga dla dorosłych

 Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących

14.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.30-16.30 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

16.00-18.00 Klub rękodzieła – ABC Prawidłowej pielęgnacji twarzy

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) 

18.00-19.00 Rusz ciało

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” –  Aruba

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Promienny makijaż – warsztaty beauty

13.00-15.00 Polskie i ukraińskie tradycje wielkanocne – sąsiedzkie spotkanie dla seniorów

13.00-20.00 Dyżur informacyjny 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2)

18.30-20.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – „Nie tylko feminatywy – o języku inkluzywnym”

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-19.00 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

17.30-19.30 Tajwańska Bubble tea

 

ENG

Schedule (6.05-12.05.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o)

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel for women 

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

10.00-11.30 What the birthing process is all about. A series of classes for pregnant women – Błękitny Poród

13.00-16.00 We play board games, draw and help with lessons (7-14 y.o)

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o)

16.30-17.30 English speaking club with Lorena and Nouran 12+

17.00-19.00 (Un)artistic activities: Conversations, Beads and Time for Yourself

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling

16.00-17.30 Programming in Scratch – Explore, create and play

17.00-18.00 Chess for children 6+

17.00-19.00 Basics of crocheting 10+

18.00-19.00 Chess for children 9+

18.00-19.00 Streaching and breathing practice

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years)

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old)

17.30-18.30 Drawing lessons with Tetyana (12+)

Saturday

11.00-14.00 FIXUM DYRDUM Integrative workshops for children (6-9 years)

12.00-14.00 Tour of Krakow “St. Gertrude Street. Legends. History. Monuments. Interesting places”

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte 

18.30-19.30 Yoga for adults

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners

14.30-17.30 Individual psychological consultations

15.30-16.30 English conversation – level A2 

16.00-18.00 Handicraft club – ABC of proper facial care

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) 

18.00-19.00 Move your body

18.00-19.00 Cycle – „Travel Around the World” – Aruba

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 Radiant makeup – beauty workshop

13.00-15.00 Polish and Ukrainian Easter traditions – a neighborly meeting for seniors

13.00-20.00 Information shift

Thursday

10.00-16.00 Information shift

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) 

18.30-20.00 Series – „Women explain the world” – „Not only feminatives – about inclusive language”

Friday

10.00-16.00 Information shift

15.00-19.00 Individual consultations with a career counselor

17.30-19.30 Taiwanese Bubble tea

 

UA

Розклад (6.05-12.05.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років)

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем для жінок 

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу для молоді 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

10.00-11.30 Про процес пологів. Серія занять для вагітних – Błękitny Poród

13.00-16.00 Граємо в настільні ігри, малюємо та допомагаємо з уроками (7-14 років)

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років)

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Лореною та Нураною 12+

17.00-19.00 (Не)мистецькі заняття: Розмови, бісер і час на себе

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання

16.00-17.30 Програмування у Scratch – досліджуй, створюй та грайся

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+

17.00-19.00 Основи в’язання гачком 10+

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+

18.00-19.00 Стретчинг та дихальні практики

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років)

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років)

17:30-18:30 Уроки малювання з Тетяною (12+)

Субота

11.00-14.00 FIXUM DYRDUM Інтеграційні заняття для дітей (6-9 років)

12.00-14.00 Екскурсія Краковом «Вулиця Святої Гертруди. Легенди. Історія. Пам’ятники. Цікаві місця».

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Йога для дорослих

Вівторок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців

14.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації

15.30-16.30 Розмовна англійська – A2 

16.00-18.00 Клуб рукоділля – Азбука правильного догляду за обличчям

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) 

18.00-19.00 Привести тіло в рух

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Аруба

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-15.00 Сяючий макіяж – майстер-клас з макіяжу

13.00-15.00 Польські та українські великодні традиції – сусідська зустріч для людей похилого віку

13.00-20.00 Інформаційний пункт

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2)

18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – «Не лише фемінітиви – про інклюзивну мову»

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-19.00 Індивідуальні консультації з кар’єрним консультантом

17.30-19.00 Тайванський Bubble Tea