PL / ENG / UA  

Harmonogram (4-9.03.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

 

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.


Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0403/

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0403/

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.00-17.30 Kakaowy Klub dla młodzieży (12-18 lat) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub0503/

17.00-18.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki0503/

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0603/

16.30-17.30 Zajęcia z samoobrony dla kobiet i mam z córkami – „Miesiąc krakowianek” – https://app.evenea.pl/event/samoobronadlakobiet603/

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0603/

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.00-18.00 Zajęcia dla kobiet w ciąży “Rodzę w Krakowie – jak się przygotować. Twoje opcje i możliwości”- „Miesiąc krakowianek” – https://app.evenea.pl/event/rodzewkrakowie/

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie0703/

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy60703/

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy90703/

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira50803/

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira100801/

Sobota

9.00-10.20 Sobotnie spotkanie dla kobiet: Czas dla siebie – https://app.evenea.pl/event/spotkaniedlakobiet0903/

10.00-12.00 Malowanie kawą – „Miesiąc krakowianek” – https://app.evenea.pl/event/kawoterapia903/

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie „Lubicz i ulica Kopernika” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka0903/

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

16.45-18.15 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0403/

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.30-19.30 Joga dla dorosłych – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych0403/

Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

14.00-16.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.00-16.00 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng0503/

16.00-18.00 Klub rękodzieła – las w słoiku – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela0503/

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng10503/

18.00-19.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.00 Rusz ciało – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo0503/

18.00-19.00 Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci (6-14 lat) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjedladzieci0503/

Środa

13.00-19.00 Dyżur informacyjny 

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0703/

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol10703/

16.45-18.15 Cykl warsztatów – „Weźże to ogarnij — warsztaty z wielokulturowości”

18.30-20.00 Cykl spotkań – “Kobiety objaśniają świat” – Dziewczyny w spektrum – rozmowy o codzienności kobiet w spektrum autyzmu – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat0703/

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

 

ENG

Schedule (4-9.03.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0403/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0403/

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.30 Cocoa Club for youth (12-18 years old) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub0503/

17.00-18.00 Gymnastics and circus juggling – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki0503/

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0603/

16.30-17.30 Self-defense classes for women and moms with daughters – „Krakow Women’s Month” – https://app.evenea.pl/event/samoobronadlakobiet603/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0603/

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-18.00 Classes for pregnant women „I give birth in Krakow – how to prepare. Your options and possibilities”-„Krakow Women’s Month” – https://app.evenea.pl/event/rodzewkrakowie/

17.00-19.00 Basics of crocheting – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie0703/

17.00-18.00 Chess for children 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy60703/

18.00-19.00 Chess for children 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy90703/

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years) – https://app.evenea.pl/event/capoeira50803/

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old) – https://app.evenea.pl/event/capoeira100801/

Saturday

9.00-10.20 Saturday meeting for women: time for yourself – https://app.evenea.pl/event/spotkaniedlakobiet0903/

10.00-12.00 Coffee Painting – „Krakow Women’s Month” – https://app.evenea.pl/event/kawoterapia903/

12.00-14.00 Krakow tour „Lubicz and Kopernika Street” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka0903/

 

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information duty 

16.45-18.15 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0403/

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.30-19.30 Yoga for adults – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych0403/

Tuesday

10.00-16.00 Information duty 

14.00-16.00 Individual psychological consultations

15.00-16.00 English conversation – level A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng0503/

16.00-18.00 Handicraft club – forest in a jar – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela0503/

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng10503/

18.00-19.00 Individual psychological consultations

18.00-19.00 Move your body – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo0503/

18.00-19.00 We speak English – conversations for children (6-14 years old) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjedladzieci0503/

Wednesday

13.00-19.00 Information duty 

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell!

Thursday

10.00-16.00 Information duty 

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0703/

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol10703/

16.45-18.15 Series of workshops – „Get to it  – multiculturalism workshops”

18.30-20.00 A series of meetings – „Women explain the world” – Girls on the spectrum – talks about the everyday life of women on the autism spectrum – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat0703/

Friday

10.00-16.00 Information duty

 

UA

Розклад (4-9.03.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0403/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0403/

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.30 Какао клуб для молоді (12-18 років) –  https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub0503/

17.00-18.00 Гімнастика та циркове жонглювання – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki0503/

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0603/

16.30 – 17.30 Заняття з самооборони для жінок та матерів з доньками – „Місяць Краків’янок” – https://app.evenea.pl/event/samoobronadlakobiet603/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0603/

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-18.00 Заняття для вагітних „Народжую в Кракові – як підготуватися. Твої можливості та варіанти” – „Місяць Краків’янок” – https://app.evenea.pl/event/rodzewkrakowie/

17.00-19.00 Основи в’язання гачком – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie0703/

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy60703/

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy90703/

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira50803/

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira100801/

Субота

9.00-10.20 Суботня жіноча зустріч: час для себе – https://app.evenea.pl/event/spotkaniedlakobiet0903/

10.00-12.00 Малювання кавою – „Місяць Краків’янок” – https://app.evenea.pl/event/kawoterapia903/

12.00-14.00 Екскурсія Краковом “Вулиця Любіч та Коперника” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka0903/

 

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

9.00-16.00 Інформаційне чергування 

16.45-18.15 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0403/

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.30-19.30 Йога для дорослих – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych0403/

Вівторок

9.00-16.00 Інформаційне чергування 

14.00-16.00 Індивідуальні психологічні консультації

15.00-16.00 Розмовна англійська – A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng0503/

16.00-18.00 Клуб рукоділля – ліс у банці – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela0503/

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng10503/

18.00-19.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.00 Привести тіло в рух – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo0503/

18.00-19.00 Розмовляємо англійською – розмовний клуб для дітей (6-14 років) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjedladzieci0503/

Середа

13.00-19.00 Інформаційне чергування 

13.00-15.00 Сусідська кава – Маєш ідею, чим з нами зайнятися? Приходь і розкажи!

Четвер

10.00-16.00 Інформаційне чергування 

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0703/

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol10703/

16.45-18.15 Серія воркшопів – „Візьмись за це – тренінг з мультикультуралізму”

18.30-20.00 Серія зустрічей – „Жінки пояснюють світ” – Дівчата у спектрі – розмови про повсякденне життя жінок з аутизмом – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat0703/

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційне чергування