PL/ENG/UA

Harmonogram (22-28.04.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

 

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.

 

 

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

11.00-12.00 Mama i maluch (1-3 lat) https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch2204/

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2204/

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2204/

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna 10.00-19.00 Dyżur informacyjny

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem dla kobiet (szczególnie kobiet w ciąży) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2404/

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy2304/

17.30-19.00 Kakaowy Klub dla młodzieży (12-18 lat) https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub2304/

17.30-19.00 Uzależnienia u młodzieży: Jak rozpoznać, reagować i pomóc? https://app.evenea.pl/event/uzaleznieniaumlodziezy2304/

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna 10.00-19.00 Dyżur informacyjny

13.00-16.00 Gramy w planszówki, rysujemy i pomagamy w lekcjach (7-14 lat) https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje2404/

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7- 10 lat) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2404/

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Loreną i Nouran 12+ https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2404/

16.30-17.30 Dobra, ale co dalej? – spotkanie dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki zawodowej 13+ https://app.evenea.pl/event/spotkanieairliquide13/

17.:00-19.00 Zajęcia kreatywne z Alicją. Zrób to sam: podkładka z papierowej wikliny https://app.evenea.pl/event/zajeciakreatywne2404/

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2404/

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2504/

16.30-17.30 Dobra, ale co dalej? – spotkanie dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki zawodowej 16+ https://app.evenea.pl/event/spotkanieairliquide16/

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+ https://app.evenea.pl/event/szachy62504/

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania 10+ https://app.evenea.pl/event/szachy62504/

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+ https://app.evenea.pl/event/szachy92504/ 

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat) https://app.evenea.pl/event/capoeira52604/

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat) https://app.evenea.pl/event/capoeira102604/

17:30-18:30 Nauka rysowania z Tetianą (12+) https://app.evenea.pl/event/rysowanie2604/

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie „Plac Inwalidów Historia. Architektura. Ciekawe miejsca” https://app.evenea.pl/event/wycieczka2704/

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob2704/

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

12.00-15.00 Warsztat z doradcą zawodowym „ABC poruszania się na rynku pracy w Polsce” https://app.evenea.pl/event/rynekpracywpolsce/

18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2204/

18.30-19.30 Joga dla dorosłych https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych2204/

 Wtorek

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12304/

14.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.30-16.30 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng2304/

16.00-18.00 Klub rękodzieła – łapacze snów, część 2 https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela2304/

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12304/

17.00-18.00 Rusz ciało https://app.evenea.pl/event/ruszcialo2304/

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” – Grecja https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatagrecja/

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Promienny makijaż – warsztaty beauty https://app.evenea.pl/event/makijaz2404/

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

13.00-20.00 Dyżur informacyjny

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2504/

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2504/

18.30-20.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – „Narodziny dziecka, narodziny dziecka, narodziny matki – o zmianie z czułością” https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2504/

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

18.00-21.00 Potańcówka dla seniorów https://app.evenea.pl/event/tancedlaseniorow2604/ 

 

ENG

Schedule (22-28.04.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.00-12.00 Mother and toddler (1-3 years) https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch2204/

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2204/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2204/

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel for women (especially pregnant women) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2404/

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906 https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy2304/

17.30-19.00 Cocoa Club for youth (12-18 years old) https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub2304/

17.30-19.00 Addictions in adolescents: How to recognize, react and help? https://app.evenea.pl/event/uzaleznieniaumlodziezy2304/

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

13.00-16.00 We play board games, draw and help with lessons (7-14 y.o) https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje2404/

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2404/

16.30-17.30 English speaking club with Lorena and Nouran 12+ https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2404/

16.30-17.30 Good, but what’s next? – meeting for young people facing the choice of a professional path 13+ https://app.evenea.pl/event/spotkanieairliquide13/

17:00-19:00 Creative activity with Alicja. Do it yourself: paper wicker coaster https://app.evenea.pl/event/zajeciakreatywne2404/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2404/

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2504/

16.30-17.30 Good, but what’s next? – meeting for young people facing the choice of a professional path 16+ https://app.evenea.pl/event/spotkanieairliquide16/

17.00-18.00 Chess for children 6+ https://app.evenea.pl/event/szachy62504/

17.00-19.00 Basics of crocheting 10+ https://app.evenea.pl/event/szachy62504/

18.00-19.00 Chess for children 9+ https://app.evenea.pl/event/szachy92504/

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years)  https://app.evenea.pl/event/capoeira52604/

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old) https://app.evenea.pl/event/capoeira102604/

17.30-18.30 Drawing lessons with Tetyana (12+) https://app.evenea.pl/event/rysowanie2604/

Saturday

12.00-14.00 Tour of Krakow „Invalids Square. History. Architecture. Interesting places” https://app.evenea.pl/event/wycieczka2704/

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob2704/

 

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

12.00-15.00 Workshop with a career counselor „ABCs of navigating the job market in Poland” https://app.evenea.pl/event/rynekpracywpolsce/

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2204/

18.30-19.30 Yoga for adults https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych2204/

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12304/

14.30-17.30 Individual psychological consultations

15.30-16.30 English conversation – level A2 https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng2304/

16.00-18.00 Handicraft club – dream catchers, part 2 https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela2304/

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12304/

17.00-18.00 Move your body https://app.evenea.pl/event/ruszcialo2304/

188.00-119.00 Cycle – “Travel Around the World” – Greece https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatagrecja/

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 Radiant makeup – beauty workshop https://app.evenea.pl/event/makijaz2404/

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell us!

13.00-20.00 Information shift

Thursday

10.00-16.00 Information shift

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2504/

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2504/

18.30-20.00 Series – „Women explain the world” – „The birth of a child, the birth of a mother – about change with tenderness” https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2504/

Friday

10.00-16.00 Information shift

18.00-21.00 Dance party for seniors https://app.evenea.pl/event/tancedlaseniorow2604/

 

UA

Розклад (22-28.04.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.00-12-00 Мама і малюк (1-3 роки) https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch2204/

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2204/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2204/

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем для жінок та вагітних https://app.evenea.pl/event/samoobrona2404/

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу для молоді 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906 https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy2304/

17.30-19.00 Какао клуб для молоді (12-18 років) https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub2304/

17.30-19.00 Залежності у підлітків: Як розпізнати, відреагувати та допомогти? https://app.evenea.pl/event/uzaleznieniaumlodziezy2304/

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

13.00-16.00 Граємо в настільні ігри, малюємо та допомагаємо з уроками (7-14 років) https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje2404/

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2404/

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Лореною та Нураною 12+ https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2404/

16.30-17.30 Гаразд, але що далі? – зустріч для молоді, що стоїть перед вибором кар’єри 13+ https://app.evenea.pl/event/spotkanieairliquide13/

17.00-19.00 Творчі заняття з Аліцією. Зроби сам: паперова плетена підставка https://app.evenea.pl/event/zajeciakreatywne2404/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) https://app.evenea.pl/event/samoobrona2404/

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2504/

16.30-17.30 Гаразд, але що далі? – зустріч для молоді, що стоїть перед вибором кар’єри 16+ https://app.evenea.pl/event/spotkanieairliquide16/

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+ https://app.evenea.pl/event/szachy62504/

17.00-19.00 Основи в’язання гачком 10+ https://app.evenea.pl/event/szachy62504/

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+ https://app.evenea.pl/event/szachy92504/

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років) https://app.evenea.pl/event/capoeira52604/

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років) https://app.evenea.pl/event/capoeira102604/

17:30-18:30 Уроки малювання з Тетяною (12+) https://app.evenea.pl/event/rysowanie2604/

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом „Площа Інвалідів. Історія. Архітектура. Цікаві місця”. https://app.evenea.pl/event/wycieczka2704/

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob2704/

 

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

12.00-15.00 Семінар з професійним консультантом „Азбука орієнтації на ринку праці в Польщі” https://app.evenea.pl/event/rynekpracywpolsce/

18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2204/

18.30-19.30 Йога для дорослих https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych2204/

Вівторок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12304/

14.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації

15.30-16.30 Розмовна англійська – A2 https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng2304/

16.00-18.00 Клуб рукоділля – ловці снів, частина 2 https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela2304/

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12304/

17.00-18.00 Привести тіло в рух https://app.evenea.pl/event/ruszcialo2304/

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Греція https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatagrecja/

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації 

13.00-15.00 Як змінити форму очей за допомогою підводки – майстер-клас з макіяжу https://app.evenea.pl/event/makijaz2404/

13.00-15.00 Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

13.00-20.00 Інформаційний пункт

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2504/

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2504/

18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – «Народження дитини, народження матері – про зміни з ніжністю» https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2504/

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

18.00-21.00 Танцювальна вечірка для сеньйорів https://app.evenea.pl/event/tancedlaseniorow2604/