PL/ENG/UA

Harmonogram (20.05-26.05.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

   

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne. Polub naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Zapisz się na wydarzenia: https://ib-polska.pl/whucie/

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

11.00-12.00 Mama i maluch (1-3 lat)

16.30-17.30 Angielski dla dzieci (7-10 lat) (grupa zamknięta)

17.00-19.00 Uspokajająca muzyka i szkic 13+

17.30-18.30 Samoobrona dla dzieci (8-12 lat)

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906

17.00-19.00 Niezależna muzyka i fotografia 13+

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

10.00-11.30 Jak współpracować z ciałem w czasie porodu. Cykl zajęć dla kobiet w ciąży – Błękitny Poród

13.00-16.00 Gramy w planszówki, rysujemy i pomagamy w lekcjach (7-14 lat)

16.30-17.30 Angielski dla dzieci (7-10 lat) (grupa zamknięta)

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Nouran 12+

17.00-19.00 Różnorodni, a tacy sami – tworzymy patchworkowy kolaż

17.00-19.00 Klub szachowy (15-18 lat)

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat)

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa

16.00-17.00 Programowanie w Scratch – Eksploruj, twórz i graj (grupa zamknięta)

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania 10+

18.00-19.00 Stretching i praktyka oddychania z Wiktoria

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat)

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat)

17:30-19:00 Zrób prezent dla mamy

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie “Filharmonia. Uliczki Starego Miasta”

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

„18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte”

18.30-19.30 Joga dla dorosłych

Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących

11.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.30-16.30 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2

16.00-18.00 Klub rękodzieła – nauka haftu

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1)

18.00-19.00 Rusz ciało

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” –  Wielka Brytania

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

13.00-15.00 Warsztaty beauty (grupa zamknięta)

13.00-20.00 Dyżur informacyjny

17.00-19.30 Bliżej siebie – warsztaty komunikacji w związku

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2)

18.30-20.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – „Orientacja i tożsamość – kilka słów o naszej różnorodności: płynna czy stała, nabyta czy wrodzona czyli… Kim jestem?”

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny

15.00-19.00 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

16.30-18.30 Wymiana ciuchów na Korowód Nowohucki

 

ENG

Schedule (20.05-26.05.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.00-12.00 Mom and toddler (1-3 years old)

16.30-17.30 English for children (7-10 years old) (closed group)

17.00-19.00 Calming music and sketch 13+

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906

17.00-19.00 Autonomy Music and Photography 13+

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

10.00-11.30 How to cooperate with your body during childbirth. A series of classes for pregnant women – Blue Childbirth

13.00-16.00 We play board games, draw and help with lessons (7-14 y.o)

16.30-17.30 English for children (7-10 years old) (closed group)

16.30-17.30 English speaking club with Nouran 12+

17.00-19.00 Diverse, yet the same – we create a patchwork collage

17.00-19.00 Chess club (15-18 years old)

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling

16.00-17.00 Programming in Scratch – Explore, create and play (closed group)

17.00-18.00 Chess for children 6+

17.00-19.00 Basics of crocheting 10+

18.00-19.00 Stretching and breathing practice with Victoria

18.00-19.00 Chess for children 9+

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years)

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old)

17:30-19.00 Make a present for your mom

Saturday

12.00-14.00 Tour of Krakow „Philharmonic. Streets of the Old City”

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Yoga for adults

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners

11.30-17.30 Individual psychological consultations

15.30-16.30 English conversation – level A2

16.00-18.00 Handicraft club – learning embroidery

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1)

18.00-19.00 Move your body

18.00-19.00 Cycle – „Travel Around the World” – Great Britain

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell us!

13.00-15.00 Beauty workshop (closed group)

13.00-20.00 Information shift

17.00-19.30 Closer to each other – relationship communication workshop

Thursday

10.00-16.00 Information shift

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level)

18.30-20.00 Series – „Women explain the world” – „Orientation and identity – a few words about our diversity: fluid or permanent, acquired or innate, i.e…. Who am I?”

Friday

10.00-16.00 Information shift

15.00-19.00 Individual consultations with a career counselor

16.30-18.30 Clothes swap for Nowa Huta procession

 

UA

Розклад (20.05-26.05.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.00-12.00 Мама і малюк (1-3 роки)

16.30-17.30 Англійська для дітей (7-10 років) (закрита група)

17.00-19.00 Заспокійлива музика та скетч 13+

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу для молоді 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906

17.00-19.00 Незалежна музика та фотографія 13+

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

10.00-11.30 Як співпрацювати з тілом під час пологів. Серія занять для вагітних – „Błękitny Poród”

13.00-16.00 Граємо в ігри, малюємо та допомагаємо з уроками (7-14 років)

16.30-17.30 Англійська для дітей (7-10 років) (закрита група)

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Нуран 12+

17.00-19.00 Різноманітні, але однакові – створюємо клаптиковий колаж

17.00-19.00 Шаховий клуб (15-18 років)

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання

16.00-17.00 Програмування у Scratch – досліджуй, створюй та грай (закрита група)

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+

17.00-19.00 Основи в’язання гачком 10+

18.00-19.00 Стретчинг і дихальні практики

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років)

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років)

17:30-19.00 Зроби подарунок для мами

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом „Філармонія. Вулиці старого міста”

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

„18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Йога для дорослих

Вівторок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців

11.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації

15.30-16.30 Розмовна англійська – A2

16.00-18.00 Клуб рукоділля – вчимося вишивати

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1)

18.00-19.00 Привести тіло в рух

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Великобританія

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-15.00 Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

13.00-15.00 Майстер-клас beauty (закрита група)

13.00-20.00 Інформаційний пункт

17.00-19.30 Ближче один до одного – тренінг з комунікації у відносинах

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2)

18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – «Орієнтація та ідентичність – кілька слів про нашу різноманітність: плинна чи фіксована, набута чи вроджена або …. Хто я?»

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-19.00 Індивідуальні консультації з кар’єрним консультантом

16.30-18.30 Обмін одягом для параду в Новій Гуті