PL / ENG / UA  

Harmonogram (18-24.03.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

 

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.

 


Miejsce Otwarte

 

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

11.30-12-30 Mama i maluch (1-3 lat) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch1803/ 

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1803/  

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1803/  

 

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1903/  

18.00-19.30 Kakaowy Klub dla młodzieży (12-18 lat) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub1903/  

 

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2003/  

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Loreną i Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2003/  

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2003/  

 

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2103/  

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie2103/  

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy62103/   

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy92103/  

 

Piątek – Dzień Otwarty w Miejscu Otwartym

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

15.00-17.00 Malowanie Pisanek

16:00-18:00 Zielone zajęcia

16:00-18:00 Sadzenie bratków w doniczkach

16:00-19:00 Malowanie obrazu do Miejsca Otwartego przez dzieci

16:00-19:00 Dodatkowe zabawy, animacje, klasy i gra w gumę

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira52203/  

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira102203/  

 

Sobota

10.00-12.00 Malowanie kawą – „Miesiąc krakowianek” – https://app.evenea.pl/event/kawoterapia2303/ 

12.00-13.00 Trening z Capoeiry dla kobiet i mam z córkami – „Miesiąc krakowianek” – https://app.evenea.pl/event/capoeiradlakobiet2303/  

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie „Park Strzelecki: zabytki i architektura” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka2303/  

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

 

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

16.45-18.15 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1803/  

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.30-19.30 Joga dla dorosłych – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1803/  

 

Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

14.00-16.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.00-16.00 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1903/  

16.00-18.00 Klub rękodzieła – Ozdoby Wielkanocne – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela1903/  

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11903/  

18.00-19.00 Rusz ciało – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1903/  

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” – Egipt – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiataegipt/  

 

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-19.00 Dyżur informacyjny 

 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2103/  

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12103/  

16.45-18.15 Cykl warsztatów – „Weźże to ogarnij — warsztaty z wielokulturowości” – https://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/ 

18.30-20.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – Czy sukces posiada płeć? – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2103/  

 

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

 

Sobota

11.00-14.00 Lekcja Granka z Sempreyem: produkcja muzyczna – Ableton, poziom podstawowy

 

ENG

Schedule (18-24.03.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

 

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12-30 Mother and toddler (1-3 years) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch1803/

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1803/  

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1803/  

 

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1903/  

18.00-19.30 Cocoa Club for youth (12-18 years old) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub1903/  

 

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2003/  

16.30-17.30 English speaking club with Lorena and Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2003/

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2003/  

 

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2103/  

17.00-19.00 Basics of crocheting – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie2103/  

17.00-18.00 Chess for children 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy62103/  

18.00-19.00 Chess for children 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy92103/  

 

Friday – Open Place Open Day

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

15.00-17.00 Painting of Easter eggs

16:00-18:00 Green activities

16:00-18:00 Planting of pansies in pots

16:00-19:00 Painting a picture for the Open Space by children

16:00-19:00 Additional games, animation, hopscotch and a rubber game

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years) – https://app.evenea.pl/event/capoeira52203/  

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old) – https://app.evenea.pl/event/capoeira102203/  

 

Saturday

10.00-12.00 Coffee Painting – „Krakow Women’s Month” – https://app.evenea.pl/event/kawoterapia2303/

12.00-13.00 Capoeira training for women and moms with their daughters – „Krakow Women’s Month” – https://app.evenea.pl/event/capoeiradlakobiet2303/  

12.00-14.00 Krakow tour „Strzelecki Park: monuments and architecture” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka2303/  

 

Education and Support Center

 

Monday

10.00-16.00 Information duty 

16.45-18.15 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1803/  

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.30-19.30 Yoga for adults – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1803/  

 

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

14.00-16.00 Individual psychological consultations

15.00-16.00 English conversation – level A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1903/  

16.00-18.00 Handicraft club – Easter decorations – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela1903/   

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11903/  

18.00-19.00 Move your body – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1903/  

18.00-19.00 Cycle – „Travel Around the World” – Egypt – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiataegipt/  

 

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-19.00 Information shift

 

Thursday

10.00-16.00 Information duty 

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2103/  

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12103/  

16.45-18.15 Series of workshops – „Get to it  – multiculturalism workshops” – https://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/  

18.30-20.00 A series of meetings – „Women explain the world” – Girls on the spectrum – talks about the everyday life of women on the autism spectrum – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2103/ 

 

Friday

10.00-16.00 Information duty

 

Saturday

11.00-14.00 Granka lesson with Semprey: music production – Ableton, basic level

 

UA

Розклад (18-24.03.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

 

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12-30 Мама і малюк (1-3 роки) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch1803/

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1803/  

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1803/  

 

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1903/  

18.00-19.30 Какао клуб для молоді (12-18 років) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub1903/  

 

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2003/  

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Лореною та Нуран 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2003/

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2003/  

 

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2103/  

17.00-19.00 Основи в’язання гачком – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie2103/  

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy62103/  

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy92103/  

 

П’ятниця – День відкритих дверей Відкритого Місця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

15.00-17.00 Розпис писанок

16:00-18:00 Зелені активності

16:00-18:00 Висадка фіалок у горщики

16:00-19:00 Малювання картини для Відкритого Місця дітьми

16:00-19:00 Додаткові ігри, анімація, класики та стрибанка з гумкою

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira52203/   

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira102203/  

 

Субота

10.00-12.00 Малювання кавою – „Місяць Краків’янок” – https://app.evenea.pl/event/kawoterapia2303/

12.00-13.00 Тренування з капоейри для жінок та мам з доньками – „Місяць Краків’янок” – https://app.evenea.pl/event/capoeiradlakobiet2303/  

12.00-14.00 Екскурсія Краковом “Стрілецький парк: пам’ятники та архітектура” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka2303/  

 

Центр Освіти та Підтримки

 

Понеділок

9.00-16.00 Інформаційне чергування 

16.45-18.15 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1803/  

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.30-19.30 Йога для дорослих – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1803/  

 

Вівторок

9.00-16.00 Інформаційний пункт

14.00-16.00 Індивідуальні психологічні консультації

15.00-16.00 Розмовна англійська – A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1903/  

16.00-18.00 Клуб рукоділля – Великодні прикраси – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela1903/   

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11903/  

18.00-19.00 Привести тіло в рух – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1903/  

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Єгипет – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiataegipt/  

 

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-19.00 Інформаційний пункт

 

Четвер

10.00-16.00 Інформаційне чергування 

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2103/  

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12103/  

16.45-18.15 Серія воркшопів – „Візьмись за це – тренінг з мультикультуралізму” – https://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/ 

18.30-20.00 18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – Чи успіх має стать? – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2103/  

 

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційне чергування

 

Субота

11.00-14.00 Урок Гранка з Семпреєм: музичний продакшн – Ableton, базовий рівень