PL/ENG/UA

Harmonogram (13.05-19.05.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

   

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne. Polub naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Zapisz się na wydarzenia: https://ib-polska.pl/whucie/

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

11.00-12.00 Mama i maluch (1-3 lat)

17.00-18.00 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat)

17.00-19.00 Uspokajająca muzyka i szkic 7+

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906

16.00-19.00 FIXUM DYRDUM Integracyjne warsztaty dla dzieci

17.00-19.00 Poznajemy storytelling i malarstwo 7+

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

10.00-11.30 Świadomy oddech w porodzie. Cykl zajęć dla kobiet w ciąży – Błękitny Poród

13.00-16.00 Gramy w planszówki, rysujemy i pomagamy w lekcjach (7-14 lat)

16.30-17.30 Angielski dla dzieci (7-10 lat) (grupa zamknięta)

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Loreną i Nouran 12+

17.00-19.00 Kojąca muzyka i szkic 18+

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat)

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania 10+

17.00-19.00 Budowanie Otwartych Rodzin: Różnorodność Płciowa i Seksualna

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat)

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat)

17:30-18:30 Nauka rysowania z Tetianą (12+)

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie “Plac Wszystkich Świętych. Historia. Legendy. Ulica Bracka”

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte

18.30-20.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – “Widzialność lesbijek” 

 Wtorek

10.00-13.00 Depresja u klientów, pacjentów, beneficjentów, Centrum Wielokulturowe, Zabłocie 20A

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących

11.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.30-16.30 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) 

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” –  Holandia

18.00-19.30 Co robić, kiedy martwię się o kogoś bliskiego? Warsztaty psychologiczne

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

13.00-20.00 Dyżur informacyjny 

17.00-19.30 Bliżej siebie – warsztaty komunikacji w związku

18.00-19.30 Co robić, kiedy martwię się o kogoś bliskiego? Warsztaty psychologiczne, Centrum Wielokulturowe, Zabłocie 20A

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-16.00 Rusz ciało

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2)

17.00-19.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – „Relaksacja. Techniki treningu relaksacyjnego”

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-19.00 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

 

ENG

Schedule (13.05-19.05.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge. Be sure to like our Facebook page to stay up to date on the latest happenings!

Sign up for events: https://ib-polska.pl/whucie/ 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.00-12.00 Mom and toddler (1-3 years old)

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o)

17.00-19.00 Calming music and sketch 7+

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel 

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906

16.00-19.00 FIXUM DYRDUM Integration workshop for children

17.00-19.00 Learning about storytelling and painting 7+

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

10.00-11.30 Conscious Breathing in Childbirth. A series of classes for pregnant women – Błękitny Poród

13.00-16.00 We play board games, draw and help with lessons (7-14 y.o)

16.30-17.30 English for children (7-10 years old) (closed group)

16.30-17.30 English speaking club with Lorena and Nouran 12+

17:00-19:00 Calming Music and Sketch 18+

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling

17.00-18.00 Chess for children 6+

17.00-19.00 Basics of crocheting 10+

17.00-19.00 Building Open Families: Gender and Sexual Diversity

18.00-19.00 Chess for children 9+

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years)

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old)

17.30-18.30 Drawing lessons with Tetyana (12+)

Saturday

12.00-14.00 Tour of Krakow „All Saints Square. History. Legends. Bracka Street”

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte

18.30-20.00 Series – „Women Explain the World” – „Lesbian Visibility”

Tuesday

10.00-13.00 Depression in clients, patients, beneficiaries, Multicultural Center, Zablocie 20A

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners

11.30-17.30 Individual psychological consultations

15.30-16.30 English conversation – level A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) 

18.00-19.00 Cycle – „Travel Around the World” – Netherlands

18.00-19.30 What to do when I am worried about a loved one? Psychological workshop

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell us!

13.00-20.00 Information shift

17.00-19.30 Closer to each other – relationship communication workshop

18.00-19.30 What to do when I am worried about a loved one? Psychological workshop, Multicultural Center, Zablocie 20A

Thursday

10.00-16.00 Information shift

15.00-16.00 Move your body

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) 

18.30-20.00 Series – „Women explain the world” – „Relaxation. Relaxation training techniques”

Friday

10.00-16.00 Information shift

15.00-19.00 Individual consultations with a career counselor

 

UA

Розклад (13.05-19.05.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними. Підпишіться на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі останніх подій!

Реєстрація на заходи: https://ib-polska.pl/whucie/ 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.00-12.00 Мама і малюк (1-3 роки)

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років)

17.00-19.00 Заспокійлива музика та скетч 7+

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу для молоді 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906

16.00-19.00 FIXUM DYRDUM Інтеграційні заняття для дітей

17.00-19.00 Пізнаємо сторітелінг та живопис 7+

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

10.00-11.30 Свідоме дихання під час пологів. Серія занять для вагітних – Błękitny Poród

13.00-16.00 Граємо в настільні ігри, малюємо та допомагаємо з уроками (7-14 років)

16.30-17.30 Англійська для дітей (7-10 років) (закрита група)

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Лореною та Нураною 12+

17:00-19:00 Заспокійлива музика та скетч 18+

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+

17.00-19.00 Основи в’язання гачком 10+

17.00-19.00 Будуємо відкриті сім’ї: Гендерна та сексуальна різноманітність

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років)

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років)

17:30-18:30 Уроки малювання з Тетяною (12+)

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом „Площа Всіх Святих. Історія. Легенди. Вулиця Брацька”

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte

18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – „Видимість лесбійок”

Вівторок

10.00-13.00 Депресія у клієнтів, пацієнтів, бенефіціарів, Мультикультурний центр, Заблоче 20А

10.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців

11.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації

15.30-16.30 Розмовна англійська – A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) 

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Нідерланди

18.00-19.30 Що робити, коли я хвилююся за когось із близьких? Психологічний семінар-практикум

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-15.00 Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

13.00-20.00 Інформаційний пункт

17.00-19.30 Ближче один до одного – тренінг з комунікації у відносинах

18.00-19.30 Що робити, коли я хвилююся за когось із близьких? Психологічний семінар-практикум, Мультикультурний центр, Заблоче 20А

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-16.00 Привести тіло в рух

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2)

18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – «Релаксація. Тренувальні техніки релаксації»

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-19.00 Індивідуальні консультації з кар’єрним консультантом