PL/ENG/UA

Harmonogram (08-14.04.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

    

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

11.00-12.00 Mama i maluch (1-3 lat) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch0804/   

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0804/    

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0804/    

 

Wtorek

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem dla kobiet (szczególnie kobiet w ciąży) – https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet0904/ 

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy0904/     

17.30-19.00 Kakaowy Klub dla młodzieży (12-18 lat) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub0904/    

 

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

13.00-16.00 Gramy w planszówki, rysujemy i pomagamy w lekcjach (7-14 lat) – https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje1004/ 

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1004/   

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Loreną i Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego1004/    

17:00-19:00 Zajęcia kreatywne z Alicją – Zrób swoją świeczkę – https://app.evenea.pl/event/zajeciakreatywne1004/ 

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1004/    

 

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny 

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1104/     

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1104/    

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61104/     

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy91104/    

 

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.00-17.30 Warsztaty muzyczne z Eduardem, nauka gry na instrumentach muzycznych (10+) – https://app.evenea.pl/event/warsztatymuzyczne1204/ 

17.00-18.00 Kurs SMM „Sprzedaż poprzez sieci społecznościowe” – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz1204/  

17:30-18:30 Nauka rysowania z Tetianą (12+) – https://app.evenea.pl/event/rysowanie1204/ 

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie „Zapoznanie się z centrum Miejsce Otwarte” (rejestracja zamknięta)

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob1304/ 

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0804/    

18.30-19.30 Joga dla dorosłych – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych0804/     

 

Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących – https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie0904/ 

14.00-16.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.00-16.00 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng0904/    

16.00-18.00 Klub rękodzieła – łapacze snów – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela0904/  

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng10904/    

18.00-19.00 Rusz ciało – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo0904/   

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” – Turcja – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiataturcja/    

 

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Codzienny makijaż w stylu Nude – https://app.evenea.pl/event/makijaz1004/ 

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

13.00-19.00 Dyżur informacyjny 

 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1104/    

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11104/    

18.30-20.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – Narkotyki bez paniki, czyli kilka słów o redukcji szkód – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat1104/    

 

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

 

ENG

Schedule (08-14.04.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.00-12.00 Mother and toddler (1-3 years) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch0804/  

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0804/    

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0804/    

 

Tuesday

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel for women (especially pregnant women) – https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet0904/ 

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy0904/  

17.30-19.00 Cocoa Club for youth (12-18 years old) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub0904/     

 

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

13.00-16.00 We play board games, draw and help with lessons (7-14 y.o) – https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje1004/ 

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1004/    

16.30-17.30 English speaking club with Lorena and Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego1004/  

17:00-19:00 Creative activity with Alice – Make your own candle – https://app.evenea.pl/event/zajeciakreatywne1004/ 

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1004/    

 

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1104/    

17.00-19.00 Basics of crocheting – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1104/    

17.00-18.00 Chess for children 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61104 /     

18.00-19.00 Chess for children 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy912104/    

 

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.30 Music workshop with Eduard, learning to play musical instruments (10+) – https://app.evenea.pl/event/warsztatymuzyczne1204/ 

17.00-18.00 SMM course „Selling through social networks” – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz1204/   

17.30-18.30 Drawing lessons with Tetyana (12+) – https://app.evenea.pl/event/rysowanie1204/ 

 

Saturday

12.00-14.00 Krakow tour „Getting to know the Open Place centre” (registration is closed)

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ – https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob1304/ 

 

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information duty 

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0804/    

18.30-19.30 Yoga for adults – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych0804/    

 

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners – https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie0904/ 

14.00-16.00 Individual psychological consultations

15.00-16.00 English conversation – level A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng0904/    

16.00-18.00 Handicraft club – dream catchers – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela0904/ 

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng10904/    

18.00-19.00 Move your body – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo0904/     

18.00-19.00 Cycle – „Travel Around the World” – Turkey – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiataturcja/    

 

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 Everyday makeup in nude style – https://app.evenea.pl/event/makijaz1004/ 

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

13.00-19.00 Information shift

 

Thursday

10.00-16.00 Information duty 

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1104/    

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11104/    

18.30-20.00 18.30-20.00 Series – „Women explain the world” – Drugs without panic, or a few words about harm reduction – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat1104/   

 

Friday

10.00-16.00 Information duty

 

UA

Розклад (08-14.04.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.00-12.00 Мама і малюк (1-3 роки) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch0804/  

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish0804/    

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona0804/    

 

Вівторок

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем для жінок та вагітних – https://app.evenea.pl/event/salsadlakobiet0904/ 

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy0904/     

18.00-19.30 Какао клуб для молоді (12-18 років) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub0904/     

 

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

13.00-16.00 Граємо в настільні ігри, малюємо та допомагаємо з уроками (7-14 років) – https://app.evenea.pl/event/planszowkirysowanielekcje1004/ 

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1004/   

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Лореною та Нуран 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego1004/  

17:00-19:00 Творчі заняття з Аліцією – Виготовлення власної свічки – https://app.evenea.pl/event/zajeciakreatywne1004/ 

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1004/ 

 

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1104/    

17.00-19.00 Основи в’язання гачком – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1104/    

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61104/   

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy91104/    

 

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16:00-17:30 Музичний майстер-клас з Едуардом, навчання грі на музичних інструментах (10+) – https://app.evenea.pl/event/warsztatymuzyczne1204/ 

17.00-18.00 SMM-курс „Продажі через соціальні мережі” – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz1204/   

17:30-18:30 Уроки малювання з Тетяною (12+) – https://app.evenea.pl/event/rysowanie1204/ 

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом “Знайомство з центром Відкрите Місце” (реєстрація закрита)

14.00-15.30 English speaking club with Jacob 14+ – https://app.evenea.pl/event/englishwithjacob1304/ 

 

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

9.00-16.00 Інформаційне чергування 

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol0804/    

18.30-19.30 Йога для дорослих – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych0804/    

 

Вівторок

9.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців – https://app.evenea.pl/event/tancelatynoskie0904/ 

14.00-16.00 Індивідуальні психологічні консультації

15.00-16.00 Розмовна англійська – A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng0904/    

16.00-18.00 Клуб рукоділля – ловець снів – https://app.evenea.pl/event/klubrekodziela0904/ 

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng10904/    

18.00-19.00 Привести тіло в рух – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo0904/    

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Туреччина – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiataturcja/    

 

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-15.00 Повсякденний макіяж в стилі Nude – https://app.evenea.pl/event/makijaz1004/ 

13.00-15.00 Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

13.00-19.00 Інформаційний пункт

 

Четвер

10.00-16.00 Інформаційне чергування 

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1104/    

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11104/    

18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – Наркотики без паніки, або кілька слів про зменшення шкоди – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat1104/    

 

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційне чергування