PL/ENG/UA/RU
Dziś obchodzimy Dzień Dziecka 👧👦 – dzień świętowany w wielu krajach na całym świecie, aby uhonorować dzieci oraz promować ich prawa, dobro i szczęście 🌍
Pomysł na specjalny dzień poświęcony dzieciom zrodził się w Turcji w 1920 roku, a później został przyjęty przez International Union for the Protection of Childhood w 1925 roku. Data obchodów różni się w zależności od kraju, ale najczęściej świętuje się go 1 czerwca 🎉
W Dzień Dziecka rodziny, szkoły i społeczności organizują zabawne zajęcia, wydarzenia i programy specjalnie dla dzieci. Mogą to być gry, konkursy, występy, pikniki, festiwale i wiele innych. Celem jest stworzenie radosnych przeżyć i szczęśliwych wspomnień dla dzieci ✨
W Polsce Dzień Dziecka obchodzony 1 czerwca to radosna okazja z wieloma unikalnymi tradycjami. To także początek lata, więc rodziny często wybierają się na kempingi lub pikniki, co czyni ten dzień idealnym na aktywności na świeżym powietrzu 🏞. Wręczanie prezentów jest integralną częścią obchodów – dzieci otrzymują zabawki, książki lub specjalne wyjścia od rodziców i krewnych 🎁🪅. Instytucje kulturalne, takie jak muzea i obiekty publiczne, organizują warsztaty i wydarzenia dla dzieci. Obchody wykraczają poza rodziny – w niektórych miastach tego dnia głos lektorów ogłaszających przystanki zmieniany jest na dziecięcy, co dodaje radości i ekscytacji tej corocznej tradycji 🦸‍♀
Z tej okazji życzymy wszystkim dzieciom (małym i dużym) wszystkiego najlepszego!👶
ENG
Today, we celebrate Children’s Day 👧👦 an annual celebration observed in many countries worldwide to honour children and promote their rights, welfare and happiness 🌍
The idea for a special day dedicated to children originated in Turkey in 1920 and was later adopted by the International Union for the Protection of Childhood in 1925. The date varies from country to country, but it’s commonly celebrated on June 1st 🎉
On Children’s Day, families, schools, and communities organise fun activities, events and programs specifically designed for kids. This could include games, competitions, performances, picnics, festivals, and more. The aim is to create joyful experiences and happy memories for children ✨
In Poland, Children’s Day or Dzień Dziecka on June 1st is a festive occasion celebrated with several unique traditions. It marks the beginning of summer, so families often go camping or have picnics, making it a perfect opportunity for outdoor activities 🏞 Gifting is an integral part of the celebrations, where children receive toys, books or special outings as presents from parents and relatives 🎁🪅Cultural institutions like museums and public facilities cater to children with workshops and events. The celebrations extend beyond families, with children even taking over roles like bus announcers for the day, adding to the joy and excitement of this annual tradition 🦸‍♀
On this occasion, we wish all children (small and big) all the best!👶
UA
Сьогодні ми відзначаємо День захисту дітей 👧👦 – день, який відзначається в багатьох країнах світу, щоб вшанувати дітей і сприяти їхнім правам, благополуччю та щастю 🌍
Ідея спеціального дня, присвяченого дітям, виникла в Туреччині в 1920 році, а пізніше була прийнята Міжнародним союзом захисту дитинства в 1925 році. Дата святкування різниться в залежності від країни, але найчастіше його відзначають 1 червня 🎉
У День захисту дітей родини, школи та громади організовують веселі заходи та програми спеціально для дітей. Це можуть бути ігри, конкурси, вистави, пікніки, фестивалі та багато іншого. Мета – сприяти радісним враженням та щасливим спогадам у дітей ✨
У Польщі День захисту дітей, який відзначають 1 червня, є радісною подією з багатьма унікальними традиціями. Крім того, зараз початок літа, тому сім’ї часто вирушають у похід або на пікнік, що робить день ідеальним для активного відпочинку 🏞. Вручення подарунків є невід’ємною частиною свята – діти отримують іграшки, книги або особливі екскурсії від батьків і родичів 🎁🪅 Культурні установи, такі як музеї та громадські установи, організовують майстер-класи та заходи для дітей. Святкування виходять за рамки родини – у деяких містах цього дня голоси дикторів, які повідомляють про зупинки, змінюються на дитячі голоси, що додає радості та азарту цій щорічній традиції 🦸‍♀
З цієї нагоди бажаємо всім дітям (маленьким і великим) всього найкращого!👶
RU
Сегодня мы отмечаем День защиты детей 👧👦 – день, который отмечается во многих странах мира, чтобы почтить детей и содействовать их правам, благополучию и счастью 🌍
Идея специального дня, посвященного детям, возникла в Турции в 1920 году, а позже была принята Международным союзом защиты детства в 1925 году. Дата празднования разнится в зависимости от страны, но чаще всего его отмечают 1 июня 🎉
В День защиты детей семьи, школы и общины проводят веселые мероприятия и программы специально для детей. Это могут быть игры, конкурсы, представления, пикники, фестивали и многое другое. Цель – способствовать радостным впечатлениям и счастливым воспоминаниям у детей ✨
В Польше День защиты детей, отмечаемый 1 июня, является радостным событием со многими уникальными традициями. Кроме того, сейчас начало лета, поэтому семьи часто отправляются в поход или пикник, что делает день идеальным для активного отдыха 🏞. Вручение подарков является неотъемлемой частью праздника – дети получают игрушки, книги или особые экскурсии от родителей и родственников 🎁🪅 Культурные учреждения, такие как музеи и общественные учреждения, организуют мастер-классы и мероприятия для детей. Празднования выходят за рамки семьи – в некоторых городах в этот день голоса дикторов, сообщающих об остановках, сменяются детскими голосами, что придает радости и азарту этой ежегодной традиции 🦸‍♀
По этому случаю желаем всем детям (маленьким и большим) всего наилучшего! 👶