[ENGLISH VERSION BELOW]

Kochani darczyńcy,

Wszyscy znaleźliśmy się obecnie w zupełnie nowej rzeczywistości. Doświadczamy emocji, których w większości wcześniej nie znaliśmy. Każdy z nas zna choć jedną osobę pochodzącą z ogarniętej wojną Ukrainy. Wielu z Was czuje, że musi działać i pomóc.
W jaki sposób? Włączając się w pomoc jako wolontariusze, organizując zbiórki, przekazując dary czy pomagając bezpośrednio poprzez udzielenie schronienia czy oferując możliwość transportu. To działa! Siła solidarności jest wielka!

Nasza organizacja niesie pomoc lokalnie od prawie 18 lat. Działamy głównie na terenie Krakowa i Tychów. Obecnie wspieramy osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, jednocześnie pomagając naszym podopiecznym m.in seniorom, osobom z niepełnosprawnością czy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Przekazując nam darowiznę wspierasz działania Fundacji i dzięki temu możemy pomagać i dotrzeć do znacznie większej liczby potrzebujących. Pomagamy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizować projekty dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz programy wolontariatu, oraz obcokrajowcom, którzy potrzebują wsparcia w zorganizowaniu życia w Polsce.

DAROWIZNĘ MOŻESZ PRZEKAZAĆ PRZEZ WPŁATĘ PRZELEWEM BANKOWYM NA NUMER KONTA:

BANK Pekao S.A.: 41124046501111000051601681
(Przelewy z zagranicy: PL 32 1240 4650 1978 0000 5151 6783 PKOPPLPW)

Tytuł: darowizna na cele pożytku publicznego zgodnie z statutem Fundacji

(Tak, w naszym statucie mamy zapis o pomocy uchodźcom)

DZIĘKUJEMY!


Dear donors,

We are all now in a completely new reality. We experience emotions most of which we did not know before. Here in Poland each of us knows at least one person from war-torn Ukraine. Many of you feel that you must act and you must help.
How? You help as volunteers, organizing collections, donating some products or helping directly by providing shelter or by offering transport. It works! The power of solidarity is great!

Our organization has been providing help locally for almost 18 years. We operate mainly in Krakow and Tychy. Currently, we support people fleeing the war in Ukraine, at the same time helping our charges, including seniors, people with disabilities or people in a difficult life situation.

By making a donation, you support the Foundation’s activities and thanks to this, we can help and reach a much larger number of people in need. We help people at risk of social exclusion, implement projects for disabled people, seniors and volunteer programs, and foreigners who need support in organizing their life in Poland.

YOU CAN MAKE A DONATION BY A BANK TRANSFER TO THE ACCOUNT NUMBER:
Transfers from abroad: PL 32 1240 4650 1978 0000 5151 6783 PKOPPLPW
Transfers from Poland: BANK Pekao S.A .: 41124046501111000051601681

Title: Donation for public benefit purposes in accordance with the Foundation’s statute – Help For Ukraine

THANK YOU!