Fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza dodatkową rekrutację uczestników do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”

Rekrutacja do programu prowadzona będzie od 05.08.2022 r. do 12.08.2022 r. i obejmować będzie wyłącznie:
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego na ternie miast i powiatów:

 • m. Tychy,
 • pow. bieruńsko-lędzińskiego,
 • pow. pszczyńskiego
 • pow. będzińskiego,
 • pow. mikołowskiego,
 • m. Sosnowiec,
 • m. Jaworzno,
 • m. Mysłowice;

Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie min. 5 dzieci do 16 roku życia.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (dalej Program), na terenie w/w powiatów:

Okres realizacji programu: do dnia 31.12.2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z Funduszu Solidarnościowego: 318 175,00 zł.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze rocznym.

Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

Szczegółowy zakres usług znajduje się w załączniku do ogłoszenia (poniżej).
W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. W przypadku braku dokonania ww. wskazania Fundacja przeprowadzi rekrutację zgodnie z wytycznymi w Programie i przydzieli asystenta.

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 6500 godzin.

Liczba godzin na jednego uczestnika ustalana będzie indywidualnie przez koordynatora projektu w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną, rodzinną i socjalno-bytową uczestnika do limitów obowiązujących w programie. Limit dla dzieci do 16 r.ż wynosi do 360 godzin rocznie.

Ocena ta dokonana zostanie na podstawie wywiadu telefonicznego lub osobistego przeprowadzonego podczas wypełniania karty zgłoszenia do programu.

Grupa docelowa:

– co najmniej 5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Rekrutacja:

Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI i wypełnienie za pośrednictwem koordynatora projektu KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU oraz dostarczenie do biura fundacji orzeczenia o niepełnosprawności w ustalonych terminach i formie, czas dostarczenia orzeczenia – do 5 dni roboczych.

Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w biurze projektu. Kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Brak dostarczenia orzeczenia we wskazanym terminie skutkować będzie anulowaniem zgłoszenia.

Fundacja zastrzega sobie przeprowadzenie rekrutacji do wyczerpania dostępnych miejsc oraz całkowitej liczby godzin asystentury, tj. 6500 (z uwzględnieniem osób dorosłych, które zrekrutowane zostały w ramach rekrutacji podstawowej).

Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie lista osób przyjętych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa dla osób, które nie dostały się z powodu braku miejsc. Lista rezerwowa będzie obowiązywać przez cały okres trwania programu i uruchamiana będzie w przypadku zwalniania się godzin usług w projekcie (o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń na liście).

W przypadku wyczerpania miejsc z listy rezerwowej ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania liczby dostępnych godzin.

Zgłoszenia telefoniczne lub osobiste przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.
Na zgłoszenia czekamy od 05.08.2022 do 12.08.2022 r.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Internationaler Bund Polska
43-100 Tychy, ul. Edukacji 11;

tel.: 507-342-996, 32 219 10 10, e-mail: justyna.feliksioska@ib.de

Szczegółowa informacja o programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1350,ogloszenie-o-dodatkowym-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022

Załączniki: