PL/ENG/UA

Cykl bezpłatnych zajęć dla kobiet w ciąży “Błękitny Poród” – przygotowanie do Porodu z Pewnością i Spokojem

Czy martwisz się nadchodzącym porodem? Czy odczuwasz lęk, który przytłacza Cię bardziej niż oczekiwany spokój? Jeśli tak, to nie jesteś sama.

Dla Kogo? Zajęcia są przeznaczone dla kobiet w ciąży, które chcą przygotować się zarówno psychicznie, jak i fizycznie do porodu. Prowadzone będą w języku polskim z możliwością tłumaczenia na język ukraiński.

Harmonogram Spotkań:

08.05, 10.00-11.30 Na czym polega proces porodowy – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy0805/

15.05, 10.00-11.30 Świadomy oddech w porodzie – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy1505/

22.05, 10.00-11.30 Jak współpracować z ciałem w czasie porodu zamiast przeciw niemu – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy2205/

29.05, 10.00-11.30 Jak zabrać spokój na salę porodową – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy2905/

Co Zyskasz?

 1. Zmniejszenie Lęku: Dzięki technikom relaksacyjnym i afirmacjom zapanujesz nad stresem związanym z porodem.
 2. Zwiększenie Pewności Siebie: Nabierzesz pewności siebie oraz poczucia wewnętrznej kontroli nad sytuacją.
 3. Aktualna wiedza: która pozwoli Ci podjąć świadome decyzje o swoim porodzie

Co Będziemy Omawiać?

 1. Fizjologia Porodu: Poznasz procesy fizjologiczne towarzyszące porodowi.
 2. Techniki Hipnoporodu: Dowieziesz się o metodach redukcji bólu i stresu podczas porodu.
 3. Hormony Porodowe: Zrozumiesz rolę hormonów w procesie porodu oraz czynniki, które mogą im przeszkadzać.
 4. Radzenie Sobie z Bólem: Poznasz techniki radzenia sobie z bólem porodowym oraz jak wpłynąć na jego intensywność.
 5. Rola Partnera: Dowiesz się co twój partner może dla Ciebie zrobić w czasie porodu.
 6. Wybór Opcji Porodu: Omówimy różne opcje porodu, w tym naturalny poród, indukcję, cesarskie cięcie i inne.

Jak Przygotujemy Cię do Porodu?

 1. Techniki Relaksacyjne: Nauczysz się technik relaksacyjnych, wizualizacji oraz oddechu, które pomogą Ci zachować spokój podczas porodu.
 2. Afirmacje: Skoncentrujesz się na pozytywnych myślach i afirmacjach, które wzmocnią Twoją pewność siebie.
 3. Praktyczne Narzędzia: Otrzymasz praktyczne wskazówki i narzędzia, które ułatwią Ci przejście przez każdy etap porodu.

Dołącz do Nas!

Spotkanie poprowadzi Beata Jedlińska – edukatorka porodowa, doula, coach, założycielka Błękitnego Porodu®. Beata na codzień pomaga kobietom poczuć się pewnie i bezpiecznie w sytuacji porodowej. Od 2014 przygotowuje kobiety i ich bliskich na Błękitny Poród, uczy jak współpracować z własnym ciałem w czasie porodu, poprzez zminimalizowanie lęku, napięcia i stresu. Jest autorką książek „Błękitny Poród. Masz ten wpływ” oraz „Błękitny Poród Rodzinny”, które otrzymały matronat Fundacji Rodzić po Ludzku. Propaguje Medycynę Opartą na Dowodach Naukowych (ang. EBM). Współpracuje interdyscyplinarnie z najlepszymi ekspertami w zakresie ciąży, porodu, karmienia i macierzyństwa.

ENG

A series of free classes for pregnant women – Preparing for Childbirth with Confidence and Calmness

Are you worried about your upcoming childbirth? Are you experiencing anxiety that overwhelms you more than the anticipated calmness? If so, you are not alone.

For Whom? This class is for pregnant women who want to prepare both mentally and physically for childbirth. They will be conducted in Polish with the possibility of translation into Ukrainian.

Meeting Schedule:

08.05, 10.00-11.30 What the birthing process is all about – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy0805/
15.05, 10.00-11.30 Conscious breathing in childbirth – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy1505/
22.05, 10.00-11.30 How to cooperate with the body during labor instead of against it – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy2205/
29.05, 10.00-11.30 How to bring calm to the delivery room – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy2905/

What You’ll Gain?

 1. Reduce Anxiety: With relaxation techniques and affirmations, you will gain control over the stress of childbirth.
 2. Increase Self-Confidence: you will gain confidence and a sense of inner control over the situation.
 3. Up-to-date knowledge: that will allow you to make informed decisions about your childbirth

What Will Be Discussed.

 1. Physiology of Childbirth: You will learn about the physiological processes that accompany childbirth.
 2. Hypnobirthing Techniques: You will learn about methods to reduce pain and stress during labor.
 3. Childbirth Hormones: You will understand the role of hormones in the process of childbirth and the factors that can interfere with them.
 4. Coping with Pain: You’ll learn techniques for dealing with labor pain and how to influence its intensity.
 5. The Role of the Partner: You will learn what your partner can do for you during labor.
 6. Choosing a Birth Option: We’ll discuss different options for labor, including natural childbirth, induction, cesarean section and more.

How Do We Prepare You for Childbirth?

 1. Relaxation Techniques: You will learn relaxation, visualization and breathing techniques to help you stay calm during labor.
 2. Affirmations: You will focus on positive thoughts and affirmations that will boost your confidence.
 3. Practical Tools: You’ll receive practical tips and tools to help you through each stage of childbirth.

Join Us!

The meeting will be led by Beata Jedlinska – childbirth educator, doula, coach, founder of Blue Birth®. Beata on a daily basis helps women feel confident and safe in a childbirth situation. Since 2014, she has been preparing women and their loved ones for Blue Birth, teaching them how to cooperate with their own bodies during labor by minimizing anxiety, tension and stress. She is the author of the books „Blue Childbirth. You Have That Influence” and „Blue Family Childbirth,” which received the patronage of the Birth by Humanity Foundation. She promotes Evidence-Based Medicine (EBM). Collaborates interdisciplinarily with top experts in pregnancy, childbirth, nursing and motherhood.

UA

Цикл безплатних занять для вагітних – Підготовка до пологів з упевненістю та спокоєм

Ви хвилюєтеся перед майбутніми пологами? Ви відчуваєте тривогу, яка переповнює вас більше, ніж очікуваний спокій? Якщо так, то ви не самотні.

Для кого? Це заняття для вагітних жінок, які хочуть підготуватися до пологів психологічно та фізично. Вони проводитимуться польською мовою з можливістю перекладу на українську.

Розклад зустрічей:

08.05, 10.00-11.30 Про процес пологів – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy0805/

15.05, 10.00-11.30 Усвідомлене дихання під час пологів – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy1505/

22.05, 10.00-11.30 Як співпрацювати з тілом під час пологів, а не проти нього – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy2205/

29.05, 10.00-11.30 Як принести спокій у пологовий зал – https://app.evenea.pl/event/zajeciadlakobietwciazy2905/

Що ви отримаєте.

 1. Зменшення тривожності: завдяки технікам релаксації та афірмації ви зможете контролювати стрес, пов’язаний з пологами.
 2. Підвищення впевненості: Ви набудете впевненості та відчуття внутрішнього контролю над ситуацією.
 3. Сучасні знання: які дозволять вам приймати обґрунтовані рішення щодо пологів.

Що ми будемо обговорювати.

 1. Фізіологія пологів: Ви дізнаєтеся про фізіологічні процеси, які супроводжують пологи.
 2. Техніки гіпнопологів: Ви дізнаєтесь про методи зменшення болю та стресу під час пологів.
 3. Гормони під час пологів: Ви зрозумієте роль гормонів у процесі пологів та фактори, які можуть їм перешкоджати.
 4. Боротьба з болем: Ви дізнаєтесь про методи боротьби з болем під час пологів і про те, як впливати на його інтенсивність.
 5. Роль партнера: Ви дізнаєтеся, що ваш партнер може зробити для вас під час пологів.
 6. Вибір способу пологів: Ми обговоримо різні варіанти пологів, включаючи природні пологи, індукцію, кесарів розтин тощо.

Як ми готуємо вас до пологів?

 1. Техніки релаксації: Ви навчитеся релаксації, візуалізації та дихальним технікам, які допоможуть вам залишатися спокійними під час пологів.
 2. Афірмації: Ви зосередитеся на позитивних думках і твердженнях, які додадуть вам впевненості.
 3. Практичні інструменти: Ви отримаєте практичні поради та інструменти, які допоможуть вам на кожному етапі пологів.

Приєднуйтесь до нас!

Зустріч проведе Беата Єдлінська – родопомічниця, доула, коуч, засновниця Blue Birth®. Беата щодня допомагає жінкам почуватися впевнено та безпечно під час пологів. З 2014 року вона готує жінок та їхніх близьких до Блакитних пологів, навчаючи їх, як співпрацювати з власним тілом під час пологів, мінімізуючи тривогу, напругу та стрес. Авторка книг „Блакитні пологи. Маєш такий вплив” та „Блакитні сімейні пологи”, які були видані під патронатом Фонду „Народження людством”. Пропагує доказову медицину (EBM). Співпрацює на міждисциплінарному рівні з провідними експертами в галузі вагітності, пологів, вигодовування та материнства.