Fundacja Internationaler Bund Polska zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo lub poszukujących pracy.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania społecznego, osobistego oraz wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 32 osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2022.

W szczególności zapraszamy osoby niedowidzące i niewidome zamieszkałe w województwie śląskim (miasto Tychy, powiat bieruńsko-lędziński, powiat mikołowski).

Założeniem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa w ramach jednej z trzech ścieżek wsparcia:

  1. Centrum Integracji Społecznej (CIS);
  2. Aktywna integracja – szkolenia zawodowe i społeczne;
  3. Klubie Integracji Społecznej (KIS).

Udział w projekcie stanowi doskonałą szansę na podniesienie własnych kwalifikacji, kompetencji a w efekcie możliwość uzyskania zatrudnienia.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną 32 osoby:

  • 8 osób w ramach CIS (osoby niewidome i niedowidzące nie posiadające prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy),
  • 8 osób w ramach usług aktywnej integracji – kursy i szkolenia zawodowe i społeczne (osoby niepełnosprawne w tym niewidome i niedowidzące posiadające prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
  • 16 osób w ramach KIS (osoby niepełnosprawne)

Uczestnikiem projektu może być każda pełnoletnia osoba z orzeczoną niepełnosprawnością mieszkająca na terenie województwa śląskiego.

Co oferujemy:

Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik projektu będący osobą niewidomą i niedowidzącą wyposażony zostanie w pakiet startowy zawierający m.in. białą laskę, ramkę do podpisu, folię powiększającą, dyktafon, zegarek udźwiękowiony.

  • Centrum Integracji Społecznej – uczestnikom oferujemy świadczenie integracyjne w wysokości 1200 zł brutto, udział w treningu czynności dnia codziennego (50 godzin grupowych), treningu mobilności (15 godzin indywidualnych), wsparcie psychologiczne (150 godzin grupowych), zajęcia edukacyjne, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego (10 godzin indywidualnych), uczestnictwo w warsztatach zawodowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizujących zajęcia w zawodzie technik biurowy. Uczestnictwo w CIS obejmować będzie 5 dni w tygodniu – 6 godzin dziennie.
  • Aktywnej integracja – zapraszamy uczestników do udziału w treningu czynności dnia codziennego (50 godzin zajęć grupowych), treningu mobilności (15 godzin indywidualnych), wsparciu psychologicznym (80 godzin grupowych), zajęciach edukacyjnych, szkoleniach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, staże zawodowe u pracodawców. Uczestnicy będą mieć możliwość realizacji kursu prowadzącego do zwiększenia kwalifikacji i uzyskania certyfikatu. Po zakończonym szkoleniu zawodowym organizowany będzie staż za który uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
  • Klubu Integracji Społecznej – uczestnicy będą mogli skorzystać z udziału w zajęciach treningu dnia codziennego (10 godzin indywidualnych), treningu mobilności (15 godzin indywidualnych), treningu umiejętności społecznych (144 godziny warsztatowe), warsztatów manualnych, indywidualnego wsparcia psychologicznego, warsztatów z doradcą zawodowym.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem pracownika socjalnego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

BIURO PROJEKTU

ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy

tel. 32 219 10 10

wejście do budynku od strony stadionu/pływalni

www.ib-polska.pl

email: cistychy@gmail.com