Zgłoszenia od Beneficjentów

Jeżeli Beneficjent jest zaniepokojony swoim własnym dobrostanem lub dobrostanem innego Beneficjenta, istnieją następujące metody zgłaszania.

Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie a osoby przyjmujące zgłoszenia są odpowiednio przygotowane, wykazujące się odpowiednią wrażliwością,  zrozumieniem  kwestii związanych z płcią, różnorodnością kulturową i kontekstami specyficznymi dla danej kultury.
Każda z form zgłaszania jest traktowana priorytetowo.

Beneficjenci mogą zgłosić swoje obawy w następujący sposób:

 • Przez e-mail: zglaszam.ibpolska@gmail.com
 • Przez stronę www.ib-polska.pl/psea
 • Listownie na adres: Internationaler Bund Polska
  ul. Daszyńskiego 22 31-534 Kraków
  z dopiskiem ZGŁASZAM
 • Kontaktując sie bezpośrednio z UNHCR przez bezpośredni e-mail: inspector@unhcr.org.

W miarę możliwości zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

Co się stało? Kto popełnił  domniemane wykroczenie? Kiedy i gdzie to nastąpiło?

Zgłoszenie musi zawierać kontakt zwrotny, w celu umożliwienia dalszej korespondencji i wyjaśnienia sprawy. Zgłoszenia mogą być sformułowane w języku innym niż język polski.

Zgłoszenia od pracowników / wolontariuszy

IBP oczekuje, że personel IBP będzie wyczulony na sygnały, które mogą sugerować, że dziecko lub osoba dorosła jest narażona lub zagrożona wykorzystaniem seksualnym lub niegodziwym traktowaniem o charakterze seksualnym. IBP oczekuje również takiego samego podejścia od pracowników swoich partnerów.

Jeśli pracownik ma obawy co do dobrostanu podopiecznych, musi zapisać wszystkie szczegóły potwierdzające podejrzenia i swoje obawy zgłosić:

 • Osobiście lub e-mailem do wyznaczonym członkom personelu, którzy pełnią funkcje w zakresie niniejszej polityki, tj. osób kontaktowych ws. PSEA.
 • E-mailem na utworzony bezpośrednio do zgłaszania działań niepożądanych: zglaszam.ibpolska@gmail.com
 • Listownie na adres:
  • Internationaler Bund Poland
   ul. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków
   z dopiskiem ZGŁASZAM
 • Kontaktując się bezpośrednio z UNHCR przez bezpośredni e-mail: inspector@unhcr.org..

Ponadto zawsze można zgłosić wątpliwości osobom pełniącym role decyzyjne w swoim dziale, bądź Dyrekcji IBP. IBP deklaruje pełne wsparcie dla sygnalizowania przez pracowników zauważonych nadużyć. Dane kontaktowe zgłaszającego skargę będą traktowane jako poufne. Priorytetem IBP jest zagwarantowanie bezpieczeństwa sygnaliście tak, aby jego dane nie dotarły do osób, których dotyczy zgłoszenie.

Zarzuty wobec pracowników i wolontariuszy (zgłoszenia od osób spoza organizacji)

Wszelkie zarzuty, że członek personelu lub wolontariusz zachowywał się w sposób, który wyrządził krzywdę lub mógł skrzywdzić Beneficjenta, będą traktowane poważnie, z wyczuciem i szybko. W przypadku zaniepokojenia postępowaniem pracownika lub wolontariusza sprawę należy zgłosić najszybciej jak to możliwe:

 • Przez e-mail: zglaszam.ibpolska@gmail.com
 • Przez stronę www.ib-polska.pl/psea
 • Listownie na adres: Internationaler Bund Polska
  ul. Daszyńskiego 22 31-534 Kraków
  z dopiskiem ZGŁASZAM

Kontaktując się bezpośrednio z UNHCR przez bezpośredni e-mail: inspector@unhcr.org..

Procedury zgłaszania 

Zgłoszenie wykorzystania seksualnego lub niegodziwego traktowania w celach seksualnych jest obowiązkiem organizacji i jej pracowników oraz wolontariuszy i partnerów. Zgłoszenie musi nastąpić najszybciej jak to możliwe. Zgłoszenie może być osoby, która tego doświadczyła bezpośrednio lub od osoby, która była świadkiem. 

IBP poważnie traktuje wszelkie zarzuty lub obawy dotyczące nadużyć na tle seksualnym. Procedura raportowania powinna być ściśle przestrzegana przez pracowników IBP i wszystkie podmioty stowarzyszone. 

Postępując zgodnie z procedurą zgłaszania należy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do prawa jednostki do bezpieczeństwa, poufności, przejrzystości, dostępności.

Ścieżka zgłaszania jest jasna, znana, widoczna dla wszystkich zarówno dla pracowników i dla Beneficjentów. Każda osoba  która korzysta z pomocy oferowanej przez IBP może złożyć skargę, w której może zgłosić niewłaściwe zachowanie, również w przypadku gdy ma obawy lub podejrzenia dotyczące takiego przypadku. 

Każde nadużycie oraz stosowanie przemocy musi spotkać się z reakcją i stosowną interwencją. Istnieje wiele sposobów na zgłoszenie nieprawidłowości.

Beneficjenci i pracownicy mogą wybrać opcję raportowania.