Project Description

Projekt “Youth! Together! Now!” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.
logo erasmus plus

Mowa nienawiści oraz uprzedzenia w komunikacji, mediach, a nawet zintegrowane w każdym z nas to problemy, które podejmowaliśmy w projekcie Wolontariatu Europejskiego “Youth! Together! Now!” w Krakowie, zrealizowanym wspólnie z czterema młodymi Europejczykami.

Nasi wolontariusze były to młode zmotywowane osoby do podjęcia działań wolontariackich w wybranych przez siebie organizacjach goszczących. Trójka: Patricia z Hiszpanii, Endre z Węgier oraz Kseniia z Ukrainy, pracowali w Szkole Podstawowej Nr 24 a Arantza z Hiszpanii podjęła wolontariat w Przedszkolu Samorządowym nr 92. Nasi wolontariusze to osoby otwarte na wielokulturowość i wyrażające potrzebę prowadzenia wielostopniowego dialogu zarówno z przedstawicielami środowisk lokalnych, jak i między sobą.

Projekt był skierowany do trzech grup docelowych: wolontariuszy EVS, dzieci i młodzieży w organizacjach goszczących oraz personelu edukacyjnego i rodziców dzieci. Nadrzędnym celem projektu była promocja idei dialogu międzykulturowego jako fundamentu aktywności obywatelskiej w wielokulturowej Europie oraz jako jednego z podstawowych elementów wartości związanych z poszanowaniem człowieka, godności ludzkiej i zapewnienia równych szans wszystkim obywatelom Europy.

Zajęcia wolontariuszy były nastawione na wzbudzanie aktywności i interakcji wśród dzieci tak, aby przedstawić kontakt z drugim człowiekiem jako bardziej atrakcyjny i ciekawy, a nie ograniczający się do jednostronnego odbiór informacji z nowych mediów. Projekt wpłynał na rozwinięcie ciekawości poznawczej młodych ludzi, wykształcił w nich poczucie większej otwartości.

Projekt pozwolił uczestnikom na konfrontację z nowymi środowiskami, przy jednoczesnej możliwości doświadczenia na sobie budowania pozytywnych i trwałych relacji mimo barier komunikacyjnych.

Rolą wolontariuszy było wspieranie uczniów oraz pracowników instytucji w realizowaniu rozmaitych projektów i akcji, aktywne uczestniczenie w życiu placówek, zainteresowanie dzieci nowymi sposobami spędzania czasu oraz rozwijanie własnych zainteresowań.

Wolontariusze rozwijali nie tylko własne kompetencje, ale i pobudzali kreatywność u dzieci, a także uwrażliwiali je na międzykulturowy charakter dzisiejszej Europy i pozytywne wartości takie jak poszanowanie różnorodności, tolerancja i otwartość.

Wolontariusze zrealizowali także szereg własnych, autorskich działań, rozpoczynając od warsztatów plastycznych i wystawy pod hasłem „Co to jest multikulturalizm?”, poprzez organizację przedsięwzięć muzycznych, czy działań artystyczno-performerskich dopasowanych do specyficznej grupy odbiorców jakimi były dzieci i młodzież. Główne efekty działań projektowych zostały przedstawione w formie D.I.Y. zin – krótkiego magazynu przygotowanego przez wolontariuszy i koordynatorkę bez użycia komputera. Ponadto jedna z wolontariuszek zorganizowała warsztaty przybliżające tematykę gender i LGBTQ oraz dyskryminacji, nietolerancji czy mowy nienawiści kierowanej wobec tych środowisk.

Działania wolontariuszy przyczyniły się do znacznego podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów projektu w zakresie wartości europejskich, aktywności obywatelskiej, wiedzy na temat różnorodności kulturowej i niezbędnej roli dialogu międzykulturowego w kształtowaniu postaw otwartości, aktywności i poszanowania godności człowieka.

Projekt wpłynął na bardziej pozytywne i pozbawione uprzedzeń postrzeganie osób wywodzących się z innych środowisk kulturowych, społecznych czy mniejszości. Zwiększona świadomość dotycząca różnorodności kulturowej, problemów i wyzwań młodzieży oraz dyskryminacji sprawiła, że uczestnicy projektu będą bardziej świadomi dokonując własnych wyborów a także wyborów mających wpływ na społeczeństwo