Project Description

Projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy – mobilności zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”,  finansowany jest ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego projektu: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

W roku 2020, w ramach tego projektu, miały się odbyć w sumie 4 mobilności edukacyjne, 2 w marcu 2020, a także 2 we wrześniu i listopadzie. Plany pokrzyżował wybuch pandemii w marcu i jej druga faza, z którą mamy do czynienia aktualnie. Realizacja całego projektu została przesunięta o 8 miesięcy do lutego 2022.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Internationaler Bund Polska (wnioskodawca/lider konsorcjum);
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, SOSW w Bochni;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie;
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.

Konsorcjum poprzez realizację tego projektu stara się umożliwić młodzieży z niepełnosprawnościami podniesienie kwalifikacji zawodowych, ich kompetencji i umiejętności społecznych, zachęcić do nauki języków obcych oraz pobudzić gotowość do mobilności. Wszystko to ma pomóc w integracji młodych ludzi z mniejszymi szansami na rynku pracy.