Project Description

Projekt “We green it” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus
[English version below]

Projekt „We green it” to projekt Wolontariatu Europejskiego, w którym weźmie udział 6 wolontariuszy z następujących krajów: Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, zainteresowanych tematyką ekologii. Wolontariusze wybrani do projektu będą osobami pragnącymi nieść pomoc innym ludziom oraz chętnymi do aktywizowania ludzi i promowania postaw proekologicznych.
Projekt będzie odbywał się w Krakowie a działania wolontariuszy będą trwały 6 miesięcy (od lutego do końca lipca 2017) a sam projekt potrwa 14 miesięcy.

Projekt „We green it” jest odpowiedzią na narastające problemy zanieczyszczenia środowiska. Wolontariusze EVS organizując warsztaty z upcyklingu oraz tworząc projekt multimedialny będą zachęcać mieszkańców wybranych dzielnic Krakowa do dbania o środowisko, informować o działaniach wspomagających ekologię, czyli np. jak należy segregować odpady, co można zrobić z przedmiotami, nieużywanymi przedmiotami, z których można jeszcze korzystać, ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, jak właściwie korzystać ze sprzętów codziennego użytku, w jakich punktach w Krakowie można pozostawić nieużywany sprzęt, którego przetworzenie pomoże w wyeliminowaniu konieczności wydobycia oraz obróbki nowych surowców.
Dzięki wielokulturowemu środowisku, zaangażowani wolontariuszy z różnych europejskich krajów uczestnicy zdobędą wiedzę dot. postaw ekologicznych występujących na terenie różnych państw. Aktywna działalność wolontariuszy na rzecz edukacji lokalnej społeczności, będzie miała na celu zmienienie złych nawyków, poznanie niewymagających lecz nieoczywistych możliwości, które przysłużą się ochronie środowiska.

Wolontariusze oprócz pracy na rzecz promocji ekologicznego stylu życia, będą realizować swoje działania w 4 krakowskich instytucjach edukacyjnch – w Przedszkolu Samorządowym nr 92, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, Zespole Szkół Specjalnych nr 11 oraz w Centrum Autyzmu. Głównym zadaniem wolontariusz będzie asysta nauczycielom i terapeutom w wykonywaniu codziennych czynności. Ponadto w ZSS11 oraz Centrum Autyzmu celem wolontariuszy będzie działanie na rzecz włączenia społecznego oraz zwalczanie dyskryminacji wynikającej z niepełnosprawności. Istotnym działaniem tego projektu będzie rozwijanie świadomości międzykulturowej, otwartości na świat oraz tolerancji. Wolontariusze poprzez udział w projekcie przedstawią dzieciom i młodzieży aktywną postawę, uświadomią korzyści płynące z nauki języków obcych.
Rolą wolontariuszy będzie pokazanie pozytywnych aspektów płynących z integracji i akulturacji młodych osób wywodzących się z innych krajów lub środowisk kulturowych. Wolontariusze swoją postawa oraz wymianą doświadczeń będą promować działania Unii Europejskiej – będą informować o projektach, treningach, wymianach. Istotnym aspektem projektu jest pozyskiwanie wiedzy przy zastosowaniu metody edukacji nie-formalnej.

W perspektywie długoterminowej projekt wykształci szereg kompetencji istotnych do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, zachęci młodzież do aktywnej postawy, otwartości na inne kultury oraz będzie promować działania proekologiczne.

>> E-broszura – WE GREEN IT – ekologiczne wskazówki dla Krakowian <<

 

* * *

„We green it” is an EVS project for 6 volunteers from: Spain, Italy, France and Portugal, who are interested in topic of ecology. One of the criterions in the selection process is the willing to help others and increasing activity of local people as well as promoting pro-ecological attitudes.
The project will take place in Cracow and the activities will last 6 months (from February to the end of July 2017) but the whole project will last 14 months.

Because of increasing danger of air pollution, the project „We green it” will challenge this issue. One of the assumptions of this project is organising an upcycling workshops and creating a multimedial design which will encourage people to take care about the environment. Moreover, it will inform people about the activities promoting ecology, such as: how segregate the rubbish, what can we do with the things, which seem to be useless, and in which points in Cracow we can leave unused devices, which the recycling process helps to eliminate the necessary of mining or working of new raw materials.

Thanks to multicultural environment, engaged volunteers from various countries will gain the knowledge about pro-ecologic attitudes which take place in many countries. The volunteers’ active participation in education of local community will head to change the bad habits and get to know undemanding but not obvious possibilities, which support the preservation the environment.

Beside the promotion of the ecological lifestyle, the volunteers will do their voluntary service in 4 educational institutions in Cracow – School nr 24 and pre-school and school complex nr 11, Centre for Autism, Special School nr 11. The main task of volunteers will be assisting the teachers and therapists in doing basic work. Moreover, in Special Scool nr 11 and the Centre for Autism, the volunteers’ aim will be working on integration the locals and prevention of discrimination because of disability.
The important measure of the project is raising multicultural awareness, open-mindedness and tolerance. The volunteers will present the active attitude and make the children and teenagers aware of benefits of learning the foreign languages.
The volunteers’ role is also showing the positive aspects of integration and acculturation youngsters who come from different countries or cultural environment.
By the attitude and sharing the experience, the volunteers will promote the activities of the European Union – they will inform about the projects, trainings and exchanges. The other significant element of the project is gaining the knowledge by using non-formal methods.

In the long term perspective, the project will build more open-minded society, involve the youth in the civic life and promote pro-ecological lifestyle.

>> E-leaflet – WE GREEN IT – ECO TIPS for people in Krakow <<