Project Description

Data rozpoczęcia 2021-10-01
Data zakończenia 2023-09-30

Cele projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie zajęć warsztatowych dla młodzieży w wieku 12-16 lat.
Warsztaty o tematyce różnorodności społecznej i przeciwdziałające wykluczeniu i dyskryminacji będą korzystały z nośnej siły sportu, przede wszystkim piłki nożnej.

Będą to warsztaty realizowane na nowoczesnych stadionach, a materiały będą wykorzystywać kontekst profesjonalnej piłki nożnej. Tak poprowadzone zajęcia, zarówno opracowane materiały, metody i narzędzia, jak i nieoczywiste miejsce prowadzenia zajęć pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego efektu edukacyjnego.

Zajęcia koncentrować się będą na dyskryminacji etnicznej: uprzedzeniom względem mniejszości narodowych, migrantów, muzułmanów oraz antysemityzmie. Trenerzy pokazywać będą zachowania wykluczające, pokazywać będą także znanych sportowców – jako pozytywne przykłady integracji i korzyści społecznych z wielokulturowości i tolerancji.

W realizację projektu zaangażowani będą 2 krajowi partnerzy, partner norweski którego zadaniem będzie organizacja seminarium nt. norweskich doświadczeń oraz partner rumuński, który przekaże własne doświadczenia w projektach integracji młodzieży romskiej i ze środowisk imigranckich. Partner rumuński jest także zainteresowany skorzystaniem z produktów projektu i uruchomieniem podobnego projektu w Bukareszcie.

Dlaczego sport?

Praktycznie wszystkie miasta i regiony w Polsce posiadają wielowiekową tradycję wieloetnicznej, pokojowej koegzystencji Polaków i osób wielu innych narodowości. Te tradycje są niestety często zapomniane, lub też traktowane w sposób folklorystyczny nie trafiają w przekonywujący sposób do dzieci i młodzieży. Celem przedstawianego projektu jest stworzenie metody edukacyjnej, które w atrakcyjny sposób przekaże młodzieży wartości tolerancji i wielokulturowości, oraz uwrażliwi na zachowania dyskryminacyjne.

Sport wraz z otoczeniem, np. stadionami sportowymi jest doskonałym nośnikiem treści i miejscem realizacji projektów edukacyjnych. Ze względu na nośność i ładunek emocjonalny, sport niestety jest także wykorzystywany jako miejsce ekspresji postaw ksenofobicznych i agresywnych, był a częściowo także jest był także narzędziem propagandy bardzo wielu systemów i ideologii. Ale sport i stadiony można wykorzystywać także w nowoczesnej edukacji: na europejskich stadionach realizowanych jest szereg projektów edukacyjnych, realizowanych przez różne
podmioty, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykorzystując fascynację światem profesjonalnego sportu projekty takie przekazują różnorakie treści edukacyjne, integracyjne, motywacyjne itd. Do tej pory w Polsce takich systemowych inicjatyw w zasadzie nie ma.

Założenia

Chcemy w projekcie wykorzystać piłkę nożną i tematykę sportową, aby pokazać pozytywny przekaz świata sportu i gwiazd piłki nożnej: tolerancję i integrację, napiętnować dyskryminację, rasizm i nietolerancję.

1. Przygotowanie szerokiego partnerstwa projektowego, wykraczającego poza formalnych
partnerów projektu.
2. Dwa seminaria dla młodzieżowych animatorów, w czasie których uczestnicy zapoznają się z przygotowanymi materiałami, przygotują się do samodzielnego prowadzenia warsztatów.
3. Seminarium w Norwegii, dla kadry projektu, ekspertów i autorów. Zapoznanie się z norweskimi projektami stadionowymi oraz wykorzystującymi sport jako narzędzie edukacji – w tematyce przeciwdziałania rasizmowi, homofobii, tolerancji, przeciwdziałania mowie nienawiści itd.
4. Realizacja 20 warsztatów dla grupy docelowej. Przygotowane zostaną atrakcyjne medialnie materiały, scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne dla prowadzących i uczestników.
5. Działania upowszechniające – 2 konferencje dla różnych grup docelowych.

Przedstawiany projekt będzie komplementarny z działaniami wnioskodawcy i partnerów: zarówno Cukunft, jak i Internationaler Bund Polska są od lat zaangażowane w działalność edukacyjną na rzecz tolerancji, przeciwstawiają się czynnie dyskryminacji: przede wszystkim antysemityzmowi i islamofobii, ale obie instytucje posiadają ogromne doświadczenie w projektach integracji społecznej i zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu z różnych powodów.

Główny wnioskodawca: Towarzystwo Sportowe Iron Man

Partnerzy:  Internationaler Bund Polska (Polska), Stowarzyszenie Żydowskie CUKUNFT (Polska), Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Norwegia), Asociatia „Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” (Rumunia).

Finansowanie: Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny w ramach Funduszy Norweskich

Nazwa projektu: Warsztaty antydyskryminacyjne w klubach sportowych