Project Description

Projekt Wolontariatu Europejskiego ”Voice of the voiceless” był realizowany w Krakowie i w Więckowicach. Czas trwania wyniósł 18 miesięcy, natomiast działania wolontariuszy w organizacjach goszczących trwały od 5 do 10 miesięcy. W projekcie wzięło udział 6 wolontariuszy i wolontariuszek. Były to osoby z Niemiec, Hiszpanii i Portugalii oraz Turcji, które odbywały wolontariat w czterech krakowskich placówkach: Centrum Autyzmu, Fundacja Wspólnota Nadziei, Stowarzyszenie KFT i Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury KFT.

Celami projektu było po pierwsze uwrażliwienie młodych osób na problemy dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Kolejnym celem było wyposażenie wolontariuszy z różnych krajów europejskich w podstawowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, wzmacniające ich pozycję na rynku pracy, wobec zagrożenia bezrobociem, którego obecnie doświadcza duży procent europejskiej młodzieży. Projekt pokazał, że doświadczenie międzynarodowe, w tym nabywanie konkretnych kompetencji zawodowych oraz trening podstawowych umiejętności przydatnych w każdej pracy może w znaczącym stopniu zapobiec sytuacji zagrożenia bezrobociem.

Projekt Wolontariatu Europejskiego był przestrzenią na kreatywne działania dążące do poprawy sytuacji dzieci i osób niepełnosprawnych, z którymi pracowali wolontariusze. Stąd tytuł ?Voice of the voiceless” ? ponieważ zarówno potrzeby i głosy dzieci, młodzieży czy dorosłych osób niepełnosprawnych często nie są słyszane przez ogół społeczeństwa. Wolontariusze europejscy poprzez swoją pracę i wsparcie wsłuchali się w glosy osób słabszych z którymi pracowali i poprzez swoje działania pokazali jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią zarówno najmłodsi, młodzież jak i osoby niepełnosprawne oraz jak ważna jest praca na rzecz tych grup.

Dwoje wolontariuszy Alicia z Hiszpanii i Berkay z Turcji pracowało w Centrum Autyzmu. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu to placówka zajmująca się edukacją, terapią i wychowaniem dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Podstawowa działalność wolontariuszy w Centrum Autyzmu skupiała się na bieżącej pomocy podczas zajęć.

Wolontariuszka Miriam z Niemiec wspomagał pracę Fundacji Wspólnota Nadziei. Organizacja działa na rzecz osób z autyzmem, które są jedną z najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne grup osób niepełnosprawnych. Wolontariuszka asystowała terapeutom w zajęciach prowadzonych w podkrakowskich Więckowicach, gdzie Fundacja prowadzi ośrodek o nazwie Farma Życia, innowacyjny projekt dla dorosłych osób z autyzmem, które w ramach rehabilitacji uczestniczą w warsztatach terapeutycznych ale także pracują na ekologicznej farmie, uprawiając warzywa i owoce.

Alina z Portugalii podjęła pracę w Niepublicznym Młodzieżowym Domu Kultury Krakowskiej Fabryki Talentów. Alina asystowała pracownikom Dom Kultury podczas zajęć dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin: artystyczne, sportowe, edukacyjne. Dom Kultury współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, które to instytucje przysyłają swoich podopiecznych na zajęcia w Domu Kultury.

Dwoje wolontariuszy lldefonso i Tiago wsparło Stowarzyszenie Krakowska Fabryka Talentów. Wolontariusze wsparli działania i aktywności Stowarzyszenia m.in. pomagając podczas zajęć językowych, tanecznych i teatralnych, zajęć dziennikarskich i wokalnych. Asystowali również w zajęciach prowadzonych w ramach Open Future School, placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie mają na celu wyrównywanie różnic edukacyjnych, kulturalnych i społecznych dzieci i młodzieży pochodzącej z różnych środowisk, przede wszystkim poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form aktywności kulturalnej oraz możliwości rozwoju talentów i pasji. Dostęp dzieci z mniej zamożnych rodzin umożliwiany jest dzięki prowadzonemu przez stowarzyszenie programowi stypendialnemu.

Projekt ”Voice of the voiceless” pogłębił u młodych ludzi poczucie obywatelstwa europejskiego i pomógł im zrozumieć swą rolę w dzisiejszej i przyszłej Europie do której przynależą. Osoby uczestniczące w projekcie uświadomiły sobie, że dzięki członkostwu w Unii mogą swobodnie przemieszczać się i dzięki tej mobilności mają dostęp do wymiany doświadczeń między krajami i dzielenia się dobrymi praktykami pracy. Obywatele zjednoczonej Europy mogą również poszukiwać zajęcia w innych krajach a EVS jako międzynarodowe doświadczenie pomaga młodym Europejczykom na rynku pracy. Przekonani, że EVS jest idealnym przykładem na promowanie mobilności, wolontariusze wsparli spotkanie organizowane przez lokalne urzędy pracy dla młodych bezrobotnych z Polski południowej, które miało na celu aktywizację i zachęcenie do mobilności. Wolontariusze w ramach podsumowania projektu włączyli się także w organizacje dorocznego Dnia Farmera czyli pikniku integracyjnego na Farmie Życia w Więckowicach (prowadzonej przez Fundację Wspólnota Nadziei), gdzie zaprezentowali wystawę zdjęć wraz z opisami obrazującymi ich działania oraz zorganizowali rozgrywki sportowe dla uczestników niepełnosprawnych i nie tylko. Ponadto powstał krótki raport opisujący korzyści płynące z projektów wolontariatu europejskiego przekazany do różnych instytucji zajmujących się działaniami społecznymi i promocją wolontariatu.