Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska podpisała z Gminą Bojszowy dwie umowy na realizację zadań z zakresu usług asystenckich w ramach których zapewniona będzie usługa asystenta dla co najmniej 20 osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (65+) z terenu Gminy Bojszowy.

Celem projektu jest zapewnienie uczestnikom możliwości korzystania z bezpłatnych usług asystenckich polegających na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym w szczególności:

  1. codziennym funkcjonowaniu,
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego
  3. w organizacji wolnego czasu
  4. w podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem
  5. załatwianiu spraw urzędowych

W ramach projektu w okresie od 20.07.2022 do 31.12.2022 zrealizowanych zostanie co najmniej 7400 godzin usług asystenckich adekwatnych do indywidualnych potrzeb uczestników projektów. Usługi asystenckie realizowane będą w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz w trakcie asystowania w wyjściach i dojazdach w miejsca wskazane przez uczestników projektu (np. placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, urzędy, placówki kultury, itp).

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Justyna Feliksioska (32 219 10 10)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym